Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na Libereckém kraji vzniká Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

11. 03. 2004
[id:1714|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje obsahuje shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje a jednotlivých obcí; zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a jejich administrativních částech; výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod; návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací; návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15 let včetně časového harmonogramu; podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou; stanovení potřebných investičních a provozních nákladů. „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu. Plán rozvoje je zpracován s výhledem do roku 2015“, řekl Radim Zika, člen rady kraje. Další prioritou je v oblasti vodovodů navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, která povede k omezení nárůstu vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků sítí. Dále navrhnout výstavbu nových vodovodů v těch obcích, ve kterých je to ze současných hledisek financování reálné. V oblasti kanalizace se jedná například o zajištění celkové kapacity na stávajících a navrhovaných čistírnách odpadních vod tak, aby bylo zajištěno vyčištění veškeré produkce odpadních vod.  Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie - Fond soudržnosti - Kohezní fond, dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů. I přes to ale nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby, které na území kraje vzniknou. Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit“, upřesnil Radim Zika. Podle dohodnutých priorit proto budou realizovány nejprve ty akce, které plní závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie.

   „Plán“ je v současné době projednáván starosty všech obcí Libereckého kraje, vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí v měsíci dubnu 2004. Poté bude materiál předložen k projednání v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje a tak, jak stanoví zákon, musí být předmětný dokument zpracován a schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje nejpozději do 31. 12. 2004.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320