Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana LK Martin Sepp: Liberecký kraj vybere dopravce pro veřejnou linkovou dopravu do roku 2024

28. 03. 2012

 

 Rada Libereckého kraje odsouhlasila záměr zadání veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě pro období od prosince roku 2014 do prosince roku 2024 pro celé území Libereckého kraje,  s výjimkou území měst a jejich blízkého okolí obsluhovaného primárně městskou hromadnou dopravou.

V současné době je dopravní obslužnost v Libereckém kraji zajišťována mimo jiné autobusovou dopravou, a to zejména několika dominantními dopravci (ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., BusLine a.s.), se kterými byly v souladu s tehdy platnou legislativou uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby s platností od 1. ledna 2004. Platnost těchto smluv skončí 31. prosince 2014. Je nutné zabezpečit plnění zákonné povinnosti Libereckého kraje i v následujících letech.

S ohledem na velkou časovou náročnost spojenou s provedením zadávacího řízení (příprava dokumentace, zákonné lhůty, případný přezkum rozhodnutí Libereckého kraje v rámci zadávacího řízení, apod.) a nutnost poskytnutí dostatečného časového prostoru pro vybrané dopravce k zajištění vozidel splňujících požadované parametry, odpovídajícího technického a personálního zázemí, odbavovacích zařízení, apod., je třeba zahájit úkony k zadání veřejné zakázky již nyní, tedy s dostatečným časovým předstihem.

Časová rezerva, tedy včasné zahájení výběrového řízení je projevem obezřetného přístupu zadavatele, umožní řádnou realizaci, a to i v případě, že by byl výběr podroben přezkumu. Je nutno říci, že včasné zahájení zadávacího řízení také umožní ucházet se o zakázku i těm subjektům, které dosud v Libereckém kraji nepůsobí. Delší časový prostor mezi výběrem dopravce a zahájením plnění umožní lepší přípravu na plnění zakázky. Tento přístup činí výběr otevřenějším a dá se předpokládat, že umožní kraji získat více nabídek a tedy i lepší možnost výběru té nejvhodnější. Liberecký kraj bude prvním krajem vypisujícím veřejnou zakázku pro celé území kraje a nelze se tedy opřít o srovnatelné zkušenosti z jiných krajů.

Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení. S ohledem na její rozsah bude rozdělena na jednotlivé části, na které bude možné podat samostatné nabídky. Jednotlivé části budou vymezeny dle logických dopravně-provozních celků. Vzhledem k vysokým investičním nákladům nutným pro pořízení vozového parku splňujícího veškeré podmínky objednatele, dále za účelem zajištění kontinuity v poskytování přepravních služeb cestujícím, bude výsledkem výběr jednoho „vítězného“ dopravce pro každou část zakázky, s nímž bude uzavřena smlouva na 10 let. Z praktických důvodů je počátek plnění smluv stanovován tak, aby umožnil plnění smluv již od  počátku platnosti nových jízdních řádů 2014/2015, tedy od 14. prosince 2014.

Martin Sepp (ČSSD), náměstek hejtmana pro dopravu LK

Poznámka: Zadání veřejné zakázky na výběr dopravců na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji bude zrealizováno v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících od prosince roku 2014 do prosince roku 2024 a v souladu s platnými právními předpisy České republiky (zejména zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a Evropské unie (Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007).        

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588