Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Náměstek hejtmana LK Martin Sepp odpovídá na otázky týkající se výberového řízení na rekonstrukce mostů

26. 10. 2011

 

1/ Proč Liberecký kraj nevypsal na rekonstrukci mostů otevřená výběrová řízení?

 

KSS LK čerpala při oslovení do zmíněných VŘ z portfoliacca 20 dodavatelů, kteří byli vybráni dle následujících kritérií:

1.      Všechny firmy, které nabídly nezištnou pomoc při povodních v roce 2010

2.      Firmy, které jsou kvalitativně, organizačně a technicky schopny uskutečnit zakázku v požadovaném termínu, kvalitě a bez vícenákladů.

3.      Zásadní vliv na způsob soutěžení měly i podmínky, za kterých bylo možné získat dotace z MMR. Registrační listy k první skupině schválených žádostí obdržela KSSLK na konci června 2011. V nich byly stanoveny závazné termíny podmínek pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do 30. 9. 2011 bylo nutné k získání Rozhodnutí o dotaci MMR m. j. předložit také kopie podepsaných Smluv o dílo mezi žadatelem a zhotovitelem akce. Z toho jasně vyplývá, že byla otevřená VŘ z časového hlediska nereálná.

 

Na opravách inkriminovaných 19 mostů se podílí 15 zhotovitelů z výše uvedeného portfolia.

 

2/ Kde zveřejnil Liberecký kraj veřejné zakázky a jak postupuje při zadávání veřejných zakázek?

 

Zadavatelé veřejných zakázek mají ze zákona povinnost uveřejňovat písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. Profilu zadavatele. Profil zadavatele je uveřejněn v Informačním systému veřejných zakázek, který zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na tomto profilu byly a jsou zveřejněny všechna zjednodušená podlimitní řízení na stavební práce, služby a dodávky. Veřejné zakázky tedy byly zveřejňovány dle platné legislativy. Zakázky tzv. podlimitní (tj. 20 – 125 mil. Kč) a zakázky nadlimitní vyšší než 125 mil. Kč jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Zakázky malého rozsahu, což je u stavebních prací do 6 mil. Kč jsou zadávány v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb. a podle vnitřních směrnic Libereckého kraje a KSS LK, které upravují zadávání těchto zakázek.

3/ Kolik mostů se bude v nejbližší době opravovat a kolik to bude stát?

 

V současné době je vysoutěženo 42 mostů v hodnotě cca 310 mil. Kč. Na některých z nich v současné době již probíhá výstavba. Všechny budou dokončeny do konce stavební sezóny 2012.

 

4/ Co mělo vliv na zvýšení cen za rekonstrukci 19 mostů?

 

Na provedené srovnání cenových nabídek Revitalizace mostů z roku 2010 a výsledků dílčích výběrových řízení na jednotlivé mosty realizovaných v r. 2011 je nutno zohlednit metodiku porovnání jednotlivých cen, a to zejména v následujících bodech:

 

Cenu v roce 2011 ovlivňují následující faktory:

1)      Organizace výstavby – každý most je třeba vnímat jako samostatnou stavbu, neboť má svoji žádost na MMR a samostatné stavební povolení a z toho vyplývající nutnost zvýšených vedlejších rozpočtových nákladů (zařízení staveniště, POV, koordinace, subdodavatelské vztahy a ostatní režijní náklady) v rámci každého mostu, nikoliv jako balík staveb.

 

2)      V létě 2010 zasáhla LK povodeň, což mělo za následek zhoršení technického stavu většiny mostů a tím změnu parametrů výstavby s následným promítnutím do cen. Všichni uchazeči byli při zadání upozorněni na fakt, že musí do své nabídky zahrnout i práce, které nejsou v původní projektové dokumentaci specifikovány a byly způsobeny následnou povodní. Zároveň byli uchazeči informováni, že předpokládaná cena uvedená v žádostech je nejvýše přípustná a jejich nabídková cena musí zahrnovat ocenění všech prací včetně těch, které jsou uvedeny výše.

 

3)      Časový průběh – realizace o 1 rok později. Při porovnání všech cen jednotlivých uchazečů je nutno konstatovat, že cena vysoutěžená v r. 2011 se pohybuje v intervalu cen z předložených nabídek v r. 2010 v „mostním úvěru“, který však nebyl realizován.

Starostové pro Liberecký kraj v minulosti kritizovali soutěž „Revitalizace mostů na silnicích II a III. tříd, která byla vypsána jako jeden velký balík, a to ještě před povodněmi. Starostové kritizovali právě skutečnost, že se soutěžilo jako jeden velký celek, a to i přesto, že by se tím ušetřilo cca 100 mil. Nyní kritizují naopak to, že soutěžíme opravy mostů po dílčích částech.

 

Po zrušení soutěže ÚOHSem měl Liberecký kraj na výběr dvě varianty jak postupovat. První možností by bylo podání Rozkladu, což by ale znamenalo další odložení oprav. Druhou možností, kterou Rada LK zvolila, především z časových důvodů a zájmu na tom, aby se začalo co nejdříve stavět, je respektovat Rozhodnutí ÚOHS, i když jsme s ním zásadně nesouhlasili. Rozhodli jsme se vypsat nová výběrová řízení po jednotlivých mostech, z toho důvodu, aby nedošlo k dalšímu zdržení a mohli se rychle řešit nejurgentnější akce.

 

Na rozhodnutí ÚOHS se čekalo celých 10 měsíců, tj. celá stavební sezóna, za kterou se stav mostů nadále zhoršoval, a proto i opravy budou nákladnější. Je jasné, že pokud se soutěží po jednotlivých stavbách nebo dílčích celcích, zvyšují se režijní náklady na administrativu na organizaci výstavby apod.

 

V návrhu rozpočtu LK na 2012 je v kapitole 920 30 miliónů Kč na investice, dále Rada kraje schválila dne 4. 10. dofinancování předpokládaného podílu LK na rok 2012 u akcí obnovy silnic II. a III. tříd z hospodářského výsledku LK ve výši 43. mil. Kč. Na rok 2012 je zajištěno spolufinancování na obnovu po povodních v dostatečné míře. Liberecký kraj nemá na rozdíl od obcí jiné možnosti než 50% spoluúčast. I přesto se na rok 2012 tyto finance podařilo zajistit.

Liberecký kraj v oblasti obnovy silnic II. a III. třídy poškozené povodní ze srpna roku 2010 podal celkem 65 žádostí o celkových nákladech cca 1,16 mil. Kč, tzn., že bylo požádáno Ministerstvo pro místní rozvoj o necelých 581 mil. Kč na opravy silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Liberecký kraj obdržel v říjnu z MMR prvních 10 rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Celkový finanční objem 10 akcí, na které Liberecký kraj získal rozhodnutí o poskytnutí dotace, je cca 105 mil. Kč, z toho polovinu Liberecký kraj získá z výše uvedeného programu Ministerstva pro místní rozvoj a zbylých 50 % bude Liberecký kraj čerpat z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy.

Pan Půta se jako člen vládní strany, která má na starosti sestavování rozpočtu tohoto státu, nikdy osobně nezasadil o pomoc Libereckému kraji ve věci možnosti čerpání dotací a finanční pomoci po povodních.

 

 

 

V Liberci, 26. 10. 2011                                                                      Martin Sepp (ČSSD),    

                                                                                               náměstek hejtmana pro dopravu

                                                                                                                                

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588