Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 poprvé v historii počítá s příjmy i výdaji nad 3 miliardy korun

  • 08. 11. 2017 00:00
  • Ekonomika
  • Zastupitelstvo

Sdílet článek

Rada kraje na svém zasedání 6. listopadu 2017 odsouhlasila návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští rok. Návrh počítá s příjmy ve výši 3,133 mld. Kč a výdaji 3,036 mld. Kč a poprvé v historii kraje jsou oba tyto ukazatele nad 3 mld. Kč. Přebytek ve výši 97 mil. Kč bude použit na další pravidelnou úhradu zděděných úvěrů.  Definitivně však musí rozpočet kraje ještě schválit zastupitelstvo kraje, kterému bude tento návrh předložen na listopadové zasedání.

Youtube video

„Při stanovení celkového příjmového rámce kraje, se kterým bude možné počítat v roce 2018, došlo k výraznému navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování krajských investic, dopravní obslužnosti nebo provozu krajský příspěvkových organizací,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová. „V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny tyto příjmy ve výši 2 960 mil. Kč, což je o 300 mil. Kč více, než bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2017,“ pokračuje náměstkyně. Ostatní očekávané příjmy dosažitelné v roce 2018 krajem zaznamenaly oproti roku 2017 pouze mírný nárůst, a to o zhruba 5 mil. Kč.

Rok 2017 s sebou přinesl v oblasti požadavků a reálného navyšování mezd a platů i dodatečné
a relativně vysoké výdaje rozpočtu v roce 2017. „K tomu z velké části došlo kvůli jednotlivým nařízením vlády, které nejenže nebyly s kraji nebo obcemi konzultovány, ale především byly přijímány v průběhu roku. Tedy v době, kdy byly rozpočty již schváleny a které nepočítaly s tak zásadním navyšováním výdajů,“ vysvětluje hejtman Martin Půta.

Proto při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 byly prioritně zajištěny výdaje na pokrytí základních veřejných služeb kraje. Školy, dětské domovy, domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní organizace nebo záchranná služba obdrží o 66,65 mil. Kč více než v loňském roce. „Celkově tak kraj na chod těchto organizací vyčlenil ve svém rozpočtu 1,044 mld. Kč. Nejvíce si polepší příspěvkové organizace v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 31 mil. Kč, a to především v oblasti platů. Dále si výrazně oproti předchozímu roku polepší Zdravotnická záchranná služba LK a to o 18,6 mil. Kč nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 mil. Kč,“ uvádí statutární náměstkyně.

Náklady za pojištění majetku, které centrálně zajišťuje a hradí za tyto organizace Liberecký kraj, zůstaly v nezměněné výši 11,5 mil. Kč. „Dále došlo k razantnímu navýšení platů řidičů, které se odrazilo v navýšení výdajů kraje na zajištění autobusové dopravní obslužnosti o 70 mil. Kč na celkových 305 mil. Kč,“ pokračuje náměstkyně.

„Po zkušenostech z letošního roku jsme v návrhu rozpočtu nad rámec těchto navýšených výdajů pro zajištění veřejných služeb u zmíněných organizací vyčlenili 28,5 mil. Kč. Peníze jsou rezervou, kdyby došlo k dalšímu navyšování mezd a platů, které by mohly být vyvolány novými nařízeními vlády v průběhu roku 2018,“ upozorňuje náměstkyně Jitka Volfová.

Díky navýšeným zdrojům pro rok 2018 kraj opět počítá s částkou 100 mil. Kč na velkoplošné opravy silnic a dalších 90 mil. Kč má kraj připraveno na spolufinancování oprav a rekonstrukcí krajských silnic podpořených z prostředků EU. Celkově by tak v roce 2018 mohla jít do oprav
a rekonstrukcí částka až na hranici 1 mld. Kč.

I z tohoto důvodu jsou v oblasti investic v roce 2018 pro kraj jednoznačnou prioritou investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, a proto na rok 2018 došlo k navýšení krajských zdrojů na spolufinancování projektů EU o 69,13 mil. Kč na celkových 300 mil. Kč. V rámci těchto projektů budou mezi nejdůležitější patřit Centra odborného vzdělávání s celkovými předpokládanými výdaji na úrovni 550 mil. Kč, dále již zmíněné rekonstrukce silnic II. a III. třídy, transformace sociálních zařízení v Libereckém kraji s odhadovanými výdaji téměř 60 mil. Kč pro rok 2018 nebo rekonstrukce Muzea Českého ráje v Turnově s projektem Pro horolezce neexistují hranice za 40 mil. Kč.

Navíc jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na pokračující projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 52,78 mil. Kč, na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě částkou 30 mil. Kč nebo na projekt rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce ve výši 15 mil. Kč.

„Rovněž počítáme s vyššími daňovými příjmy letošního roku. Chceme je rozdělit a do rozpočtu 2018 zapojit hned v lednu. Drtivá většina by měla jít na investice. K 31. říjnu 2017 byly daňové příjmy kraje vyšší o 228,5 mil. Kč než očekávaná skutečnost. Další finanční zdroje, výsledek z hospodaření z úspor výdajů, projednáme v dubnu,“ uzavírá hejtman.

 

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

příjmy / ukazatel

 NR 2018

sdílené daňové příjmy

2 960 000,00

ostatní příjmy

172 690,50

Příjmy kraje celkem

3 132 690,50

 

 

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

kap.

výdaje / název kapitoly kraje

NR 2018

910

zastupitelstvo

31 838,70

911

krajský úřad

293 544,42

912

účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

39 850,00

913

příspěvkové organizace

1 043 445,62

914

působnosti

750 740,06

917

transfery

119 012,32

919

pokladní správa

58 150,00

920

kapitálové výdaje

236 397,78

923

spolufinancování EU

300 946,40

924

úvěry včetně financování

112 375,00

925

sociální fond

7 390,20

926

dotační fond

100 000,00

931

krizový fond

5 000,00

932

fond ochrany vod

30 000,00

934

lesnický fond

4 000,00

x

Výdajový rámec rozpočtu celkem

3 132 690,50

 

 

NR = návrh rozpočtu

V neposlední řadě už návrh rozpočtu kraje na rok 2018 počítá s částkou 100 mil. Kč v Dotačním fondu Libereckého kraje tak, aby bylo možné vyhlásit jednotlivé dotační programy již v průběhu prosince 2017, nejpozději v lednu 2018.

Přehled jednotlivých programů Dotačního fondu kraje a jejich finanční alokace pro rok 2018 v tis. Kč

Název programu v DF LK 2018

Finanční prostředky pro 2018

Programy podpory rozvoje požární ochrany

15 000,00

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

12 600,00

1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK

1 200,00

1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR

1 000,00

1.4 Prevence kriminality

200,00

Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

28 000,00

2.1 Program obnovy venkova

20 000,00

2.2 Regionální inovační program

3 000,00

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

1 600,00

2.6 Podpora místní Agendy 21

800,00

2.7 Podpora mateřských center

2 600,00

Programy školství, mládeže a zaměstnanosti

4 400,00

4.1 Program volnočasových aktivit

3 100,00

4.3. Specifická primární prevence rizikového chování

250,00

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

250,00

4.7. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

800,00

Programy podpor tělovýchovy a sportu

20 100,00

4.23 Program Sportovní akce

5 000,00

4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

15 100,00

Programy resortu dopravy

7 000,00

6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy

5 000,00

6.3 Program na podporu projektové činnosti

2 000,00

Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

15 400,00

7.1. Kulturní aktivity v LK

2 000,00

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

10 200,00

7.3 Stavebně historický průzkum

300,00

7.5 Poznáváme kulturu

400,00

Podpora destinačních managemetnů

1 000,00

Rozvoj řemeslné a zážitkové turistiky

1 000,00

Podpora infocenter

500,00

Programy resortu životního prostředí a zemědělství

8 000,00

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

2 000,00

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

3 000,00

8.3 Podpora včelařství

1 500,00

8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

400,00

8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

1 100,00

Programy resortu zdravotnictví

2 100,00

9.1. Podpora ozdravných a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

1 000,00

9.2. Podpora preventivních a léčebných projektů

600,00

9.3. Podpora osob se zdravotním postižením

500,00

Dotační fond Libereckého kraje pro rok 2018 CELKEM

100 000,00

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky