Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nejlepší knihovníci roku 2015 jsou z Liberce a Svojkova

10. 12. 2015

Počtvrté byla u příležitosti Setkání knihovníků Libereckého kraje  udělena Cena Knihovník / Knihovnice  Libereckého kraje. Ocenění si tentokrát odnesly tři dámy – Jiřina Tomšová z Místní knihovny Svojkov a Dagmar Helšusová s Ivou Slámovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

„Knihovny jsou významnými centry kulturního života, zvláště pak v malých obcích. Jejich činnost stojí na obětavých lidech, kteří té své knihovně zasvětili mnohdy velký kus svého života. Všem za to patří velký dík!“ připomněla k ocenění statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová, pod jejíž záštitou se akce konala.

V nominacích na cenu se objevilo čtrnáct jmen pracovníků knihoven z celého Libereckého kraje. Mezi nimi vybrala vítěze jednotlivých kategorií odborná porota složená z členů regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Tituly, pamětní listy a tisícikorunové poukázky převzaly oceněné ve středu 8. prosince ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Slavnostní události se zúčastnili  starostové obcí a měst, zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje a široké knihovnické veřejnosti. Vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK René Brož, ředitelka KVK Liberec Blanka Konvalinková a předsedkyně SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková předali Cenu za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje  Jiřině Tomšové z Místní knihovny Svojkov a Dagmar Helšusové z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2015 se stala  Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Vizitky oceněných:

KNIHOVNÍK ROKU 2015 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI (Neprofesionální knihovny):

Jiřina Tomšová – Místní knihovna Svojkov

Jiřina Tomšová se o neprofesionální knihovnu ve Svojkově začala starat v roce 1962, kdy do této obce přišla jako mladá učitelka na základní školu. V knihovně pracuje již 53 let a patří tak k nejdéle aktivním knihovnicím Českolipska, které se knihovnictví věnují ve svém volném čase a většinou bez ohledu na finanční ohodnocení. Paní Tomšová dokázala dlouhodobě udržet činnost knihovny na vysoké úrovni a dostala za to v minulosti i několik ocenění. O práci knihovny si vede zajímavou kroniku, která vypovídá nejen o historii místní knihovny, ale i o dění v obci Svojkov. Knihovna pod jejím vedením byla vždy kulturním centrem a v tak malé obci jedinou pravidelně pracující kulturní institucí, kde se občané schází na výstavy, předčítání, vítání občánků, srazy absolventů místní školy, výtvarné dílny ale v první řadě, kde si půjčují knihy kvůli vzdělání i zábavě. Svou pozornost věnuje nejen knihovně, ale vždy i celkovému dění v obci. Ráda fotografuje, její fotografie zdobí interiér budovy obecního úřadu a knihovny, dokumentují život v obci i na webových stránkách. Knihovnu ve Svojkově vždy vedla velmi pečlivě, ale nejvíce si však porotci cení toho, že paní Tomšová svým laskavým přístupem vychovala několik generací čtenářů a přispěla ke kulturnímu životu a komunitnímu rozvoji obce. Další informace na adrese www.svojkov.knihovna.info a http://svojkov.sweb.cz/.

KNIHOVNÍK ROKU 2015 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI (profesionální knihovny):

Dagmar Helšusová – Krajská vědecká knihovna v Liberci

Dagmar Helšusová získala ocenění za celoživotní práci na podporu dětského čtenářství – mj. je zakladatelkou Literárního klubu při KVK, zakladatelkou literární soutěže Máj – měsíc poezie, zakladatelkou v celorepublikovém i evropském měřítku ojedinělé akce Veletrhu dětské knihy, v jehož realizaci pokračuje i po odchodu do penze. Je autorkou projektu Děti čtou nevidomým dětem, v rámci kterého se každoročně vydávají audioknihy pro nevidomé a slabozraké děti. Nominaci podala právě Knihovna pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, která na stále živé projekty Dagmar Helšusové navazuje ve své každodenní praxi.

KNIHOVNÍK ROKU 2015  LIBERECKÉHO KRAJE

Iva Slámová - Krajská vědecká knihovna v Liberci, vedoucí Oddělení služeb knihovnám Liberecka

Iva Slámová získala titul roku 2015 za přípravu a realizaci projektu zavedení automatizovaného knihovního systému Clavius REKS pro 44 knihoven libereckého okresu a tvorbu webových stránek knihoven.

Na konci roku 2013 Iva Slámová na základě rozhodnutí vedení KVK v Liberci s podporou Libereckého kraje připravila v extrémně krátkém čase žádost do programu VISK 3 na zapojení většiny obecních knihoven Liberecka do systému Clavius REKS (s využitím licencí, které již obce měly pro své knihovny zakoupeny). Projekt byl úspěšný a na jeho základě KVK v Liberci získala více než půlmilionovou dotaci na pořízení techniky a programového vybavení na zavedení systému. Stěžejním důvodem pro nominaci na ocenění však není zpracování projektu, nýbrž mimořádné úsilí věnované jeho realizaci, která započala na podzim roku 2014 a probíhala v průběhu celého roku 2015. Nyní se chýlí ke svému závěru, do systému je zapojena většina ze 44 knihoven, které tak získaly on-line katalogy přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, knihovnicím/knihovníkům se zjednodušila administrativa týkající se evidence a revize knihovního fondu i výpůjčního procesu, vznikl souborný katalog knihoven Liberecka (http://reks.kvkli.cz/katalog/skat/baze.htm) a katalog výměnného fondu. I knihovny malých obcí tak mohou poskytovat služby na úrovni 21. století.

Vedle zprovoznění systému Clavius REKS si paní Slámová dala za cíl, aby všechny knihovny prezentovaly svou činnost – a své on-line katalogy – na vlastních webových stránkách. V průběhu roku 2015 více než 30 knihovnám, které weby neměly (nebo měly zastaralé a nevyhovující), připravila a obsahově naplnila webové stránky na základě šablon Webovky.knihovna.cz. Nadále zajišťuje aktuálnost většiny z nich, dokud se knihovnice/knihovníci nenaučí stránky sami spravovat.

V současné době paní Slámová připravuje žádost o dotaci na podporu zapojení zbývajících knihoven do systému Clavius REKS z programu VISK 3 na rok 2016. Pokud se jí podaří přesvědčit představitele posledních 9 obcí a projekt bude podpořen, budou všechny neprofesionální (+ 2 profesionální) knihovny Liberecka zapojeny do kooperativního systému Clavius REKS. 

 

Nominovaní knihovníci: a byla Mgr. Eva Machonská (dobrovolnice pobočky KVK v Liberci Kunratická a dlouholetá vedoucí Knihovny v Nemocnici Liberec), Jindřiška Hejdová  (Místní knihovna Stvolínky), Lenka Opluštilová (Městská knihovna Turnov, pobočka Malý Rohozec), Vlasta Klingerová (Místní lidová knihovna Radčice), Jana Martinková (Místní knihovna Bukovina u Čisté), Anna Větrovcová  (Místní knihovna Mříčná), Zdena Lédlová (Městská knihovna Lučany nad Nisou), PhDr. Ludmila Sýkorová (Městská knihovna Cvikov), Mgr. Libuše Prokopová (Městská knihovna Osečná), Beata Ceéová (Místní knihovna Dlouhý Most), Jiřina Tomšová (Místní knihovna Svojkov), Dagmar Helšusová (Krajská vědecká knihovna v Liberci) a Iva Slámová (Krajská vědecká knihovna v Liberci).

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215