Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O poslední výzvu na vzdělávání byl ohromný zájem

18. 04. 2012

V březnu 2012 byla ukončena druhá výzva Globálních grantů II. Libereckého kraje k předkládání projektů v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání a rovněž 4. výzva Globálního grantu 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pravděpodobně poslední výzvu, překročil počet předložených projektových žádostí očekávání.

V prioritní ose 1 bylo doručeno 133 žádostí o grantový projekt, z toho 85 žádostí do globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji, 21 žádostí do globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji a 27 žádostí do globálního grantu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Libereckém kraji.

V prioritní ose 1 může být rozděleno 73,153 mil. Kč, avšak požadavky projektových žádostí překračují 466 mil. Kč, což je zhruba 6,5krát více nežli finanční možnosti globálních grantů v této prioritní ose.     

V oblasti podpory 3.2 předložili žadatelé 39 projektových žádostí v celkovém objemu více než 115 milionů Kč. Alokace tohoto globálního grantu však činí necelých 38 mil.Kč, tzn. že poptávka převyšuje třikrát možnosti alokace.

„V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti, které zajišťují projektoví a finanční manažeři z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. V další fázi budou projektové žádosti hodnoceny po věcné stránce, které zajišťují nezávislí externí odborní hodnotitelé. Žádosti, které dosáhnout bodového ohodnocení minimálně 65 bodů, jsou dále předloženy k hodnocení grémiu zpravodajů. Výsledkem jednání tohoto grémia bude seznam doporučených projektů, který bude následně předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu LK. Vzhledem k administrativní náročnosti celého procesu budou úspěšní žadatelé známí nejdříve koncem srpna letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana RNDr. Vít Příkaský.    

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624