Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obavy z přijímacího řízení do středních škol jsou zbytečné

Obavy z přijímacího řízení do středních škol jsou zbytečné

[29646|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/cikl_cc438d8ab2.jpg]

27. 01. 2009
[id:7418|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Možní účastníci přijímacího řízení, tedy rodič žáka, ředitel střední školy a zástupce základní školy vyjadřují obavy a nejistotu, jak bude v letošním roce podle nových pravidel probíhat přijímací řízení ke studiu na středních školách. Rodič žehrá, že po žácích je požadováno nezvykle mnoho povinností – podat tři přihlášky, samostatně dodat přihlášku na střední školu, vyzvednout si jakýsi zápisový lístek. Ředitel střední školy očekává nárůst administrativy a je nejistý, neboť neví, kolik žáků mu vlastně do školy na začátku září nastoupí.

Protože se přijímací řízení týká převážně středních škol zřizovaných Libereckým krajem, které patří do mé kompetence, považuji za žádoucí se k problematice zajímající mnoho rodičů vycházejících žáků vyjádřit a obavy zainteresovaných rozptýlit. 

Předesílám, že přijímaní žáků ke studiu na střední škole v letošním školním roce bude výrazně ovlivněno demografickým vývojem. Vycházejících žáků bude opět o více než tisíc méně než v roce předcházejícím, přitom počet míst a nabídka oborů ve středním vzdělávání zůstávají beze změny. Všichni zájemci mají tedy jistotu přijetí na střední školu podstatně vyšší než jejich starší spolužáci v loňském roce, a to s velkou pravděpodobností již v prvním kole přijímacího řízení. Určité disproporce a nesrovnalosti lze snad očekávat pouze v prvním kole přijímaček díky možnostem podat až tři přihlášky na střední školu.  

Prvním okruhem jsou obavy a nejistota ze zvládnutí nových organizačních a administrativních náležitostí přijímacího řízení. Pokud jde o ředitele středních škol, tyto obavy nesdílím. Ředitelé škol jsou, vedle jiných odborností, i zkušenými a zodpovědnými vykonavateli státní správy. Agendu přijetí žáka i přes zvýšenou administrativní náročnost nakonec bez výrazných nedostatků zvládnou. Stěžování zde není snad ani na místě.

Nemám obavy ani o žáky a jejich zákonné zástupce, neboť existují místa, kde se jim dostane odborné rady a pomoci. V první linii jsou to základní školy se svými výchovnými poradci. Přihlášky do středních škol přes ně již přímo neprocházejí, ale jde o poučené odborníky, kteří dokáží žákům či rodičům poradit.

Nezahálel ani Liberecký kraj. Tři měsíce před tím, než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahájilo informační kampaň k novinkám k přijímacímu řízení, vydal na podzim 2008 resort školství „Stručného průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2009/2010“, v němž jsou stručně a jednoduše popsány potřebné kroky k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení. Průvodce byl dodán do všech škol, představován byl rodičovské veřejnosti na veletrzích vzdělávání a dnes je ještě možné jej „stáhnout“ z webových stránek odboru školství krajského úřadu.

Druhým okruhem je podoba a obsah případné samotné přijímací zkoušky. Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, že rozhodujícím kriteriem pro přijetí žáka je pouze průměr na vysvědčení ze základní školy, nelze považovat za nejšťastnější. Dlouhodobě doporučujeme ředitelům středních škol využívat k posuzování předpokladů žáka více různých nástrojů a zdrojů informací, ať již výsledky testů, výstupní hodnocení žáka ze základní školy nebo informace o jeho zájmech a mimoškolních aktivitách, které si žák přináší například ve svém portfoliu.

Není náhodou, že v pátek 16. ledna proběhl kulatý stůl - diskusní setkání ředitelů základních a středních škol a odborníků spjatých se školstvím, tentokráte na téma „Přijímací řízení aneb víme koho přijímáme?“ Účastníci setkání se mimo jiné shodli v tom, že je důležité sledovat předpoklady žáků již na vstupu do střední školy a jedním z vhodných způsobů jejich ověření je strukturovaný osobní pohovor s žákem. Gymnázia, kde lze předpokládat zvýšený zájem preferují znalostní testy z matematiky, českého jazyka a studijních dovedností.

Co mají nyní žáci a rodiče podniknout?

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 15. března. Do té doby je stále možnost získávat co nejvíce informací o škole a studijních oborech, a to jak na stránkách škol, tak z referencí těch, kteří školu navštěvují. Do 31. ledna musí ředitele středních škol zveřejnit podmínky pro přijetí ke studiu a termín přijímacích zkoušek, pokud budou tyto konány. Přihlášky ke studiu a zápisový lístek lze vyzvednout v základní škole.

Není proto třeba podléhat žádné panice a obavám z přijímacího řízení do středních škol. Liberecký kraj se včas na nadcházející období připravil a situaci pomůže všem zúčastněným zvládnout.

Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302