Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Petice za zdravou Šumavu!

31. 08. 2009
[id:8625|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Při své návštěvě Jihočeského kraje se svým podpisem připojil prezident České republiky Václav Klaus k iniciativě Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje, k petici za zdravou Šumavu. Protože tuto zprávu zaznamenala i média a my obdrželi žádosti i z

jiných krajů, jejichž občané se chtějí pod naši petici připojit, zde ji zveřejňujeme.

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

                    

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola po dohodě s hejtmankou Plzeňského kraje MUDr. Miladou Emmerovou iniciovali v červnu 2009 expertní posouzení vybraných prostorů ve II. zónách NP Šumava, zvláště těch, kde se v roce 2008 nebo již dříve uplatnil bezzásahový režim zejména vůči kůrovci, z hlediska současného a následného kůrovcového nebezpečí a hrozícího rozšíření suchých porostů. Dvanáctičlenná nezávislá expertní skupina složená z představitelů výzkumu, správy a majitelů lesů a odborníků z Jihočeského i Plzeňského kraje za účasti pracovníků Správy NP Šumava provedla následně v červenci 2009 několikadenní terénní šetření zejména v bezzásahových a navazujících územích II. zón a vypracovala závěrečnou zprávu, jejíž výsledky popsané pro jednotlivá navštívená území i Šumavu jako celek jsou alarmující.

Prezident České republiky Václav Klaus spolu s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou a níže podepsaní občané se znepokojením sledují vymírání šumavských lesů, způsobené přemnožením kůrovce. Důrazně protestujeme proti pasivnímu přístupu, který prosazuje Ministerstvo životního prostředí ČR a správa Národního parku Šumava k tomuto problému. S nelibostí vnímáme absolutní přehlížení hlasu veřejnosti, vyjádřeného peticí Zachraňme Šumavu iniciovanou v loňském roce i přehlížení dalších projevů odporu laické i odborné veřejnosti domácí i zahraniční vůči neřešení kůrovcové kalamity na Šumavě.

Prostřednictvím této petice apelujeme na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních hodnot lesů v NP Šumava a požadujeme na základě závěru expertní komise:

­       revidovat strategické cíle NP Šumava a to věcně a časově

­       zastavit rozšiřování bezzásahových území

­       znovu posoudit nová rozšíření ploch uvnitř parku v předchozích 3 letech

­       všemi účinnými prostředky zabránit šíření kůrovců v parku ve správě státu k sousedním vlastníkům

­       mimo revidovaná území hospodařit přírodě blízkým způsobem, soustředit se na změnu druhové skladby a zvýšení stability porostů; udržení porostního prostředí je prioritou

­       opustit ideologii „divočiny“, která neodpovídá středoevropskému prostoru, zajistit přístupnost a bezpečnost pro návštěvníky a nebránit přiměřenému rozvoji obcí a jejich majetku

­       v tomto smyslu upravit zónaci území

­       zajistit, aby národní park byl pod veřejnou odbornou kontrolou se silnými pravomocemi a

­       k tomu všemu přijmout legislativní opatření

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zimola, Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice (hejtman Jihočeského kraje)

 

Vláda České republiky                                                        Poslanecká sněmovna

k rukám předsedy vlády                                                      Parlamentu České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše                                                     k rukám předsedy

                                                                                              Poslanecké sněmovny

118 01  Praha 1                                                                    Sněmovní 176/4

                                                                                              118 26 Praha 1

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302