Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podstávkové domy mají šanci

29. 09. 2008
[id:7002|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Předmětem materiálbylo odsouhlasení projektového záměru „Společně pro zachování podstávkových domů“. 

„Projektový záměr bude předložen vedoucím partnerem projektu, a to Zemským okresem Görlitz. Liberecký kraj bude v roli jeho projektového partnera,“ uvedl Vít Příkaský, člen Rady LK pověřený vedení  resortu regionálního rozvoje  a evropských projektů..

 1) Věcné zaměření projektového záměru

Jedná se o neinvestiční projekt zaměřený zejména na zvýšení povědomí a zajištění informovanosti veřejnosti, zejména majitelů podstávkových domů, o výjimečnosti těchto objektů. Tento projekt navazuje na aktivity, které Liberecký kraj realizoval v minulých letech, a to i ve spolupráci se stávajícím partnerem (dříve Okresem Löbau-Zittau), který nás oslovil k zapojení v tomto projektu.

„Liberecký kraj se k iniciativě „Krajina podstávkových domů“ připojil již v roce 2003 a započal s osvětou těchto jedinečných objektů a následně realizoval projekty, které hradil z rozpočtu LK či z evropských fondů,“ uvedl radní LK Vít Příkaský..

1)         vydání letáku „Krajinou podstávkových domů“ - začátek osvěty o těchto objektech, hrazeno z rozpočtu kraje,

2)         realizace dvou projektů téhož názvu z Phare CBC „Krajina podstávkových domů“, kde hlavním výstupem byla publikace o historii, zkušenostech, mapování na české straně a s kontaktními údaji na odborníky, partneři: Okres Löbau-Zittau, Obec Sulikow, Město Zawidow.

3)         realizace projektu „Zajištění digitální mapy pro německé a české území Euroregionu Nisa“, jehož výstupem bylo propojení mapových podkladů české a německé strany a vytvoření tématické vrstvy, lokality s podstávkovými domy, které jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz/rozvoj pod názvem „Mapový projekt“ podstávkových domů. Partnerem projektu byl Okres Löbau-Zittau.

4)         Spolupráce s Okresem Löbau-Zittau na publicitě „Ceny podstávkových domů“ v roce 2007, kde jsme oslovili některé subjekty a informovali jsme o této ceně na webových stránkách LK (viz aktualita OHRR z 12.3.2007).

5)         Zajištění kontaktů na české objekty, v kterých jsou poskytovány ubytovací aj. služby dle požadavku saského partnera ke zpracování mapy „Objevování oblasti podstávkových domů“.

 

Návrh aktivit Libereckého kraje ve společném projektu s Okresem Görlitz:

          zpracování populárně naučné publikace o podstávkových domech, zejména o jejich zachování a opravách, jedním z pokladů pro zpracování této publikace je soubor odborných příspěvků, které poskytla saská strana, část podkladů bude pro účely zpracování publikace přeložena do češtiny a publikována na webových stránkách projektu (www.umgebindeland.de)

          výše uvedené stránky (správce saská strana) byly odsouhlaseny jako společné stránky k prezentaci výsledků společného projektu,

          sestavení expertního týmu ze zástupců NPÚ, muzeí, aktivních jednotlivců, sdružení v daném tématu, prvotním úkolem tohoto týmu bude sestavení struktury publikace, tj. zadání pro její zpracování, dále budou skupinou konfrontovány výsledky projektu, společně řešeny výstupy saské expertní skupiny (k tomuto účelu budou probíhat společné schůzky těchto expertních týmů - min. 2x do roka - organizačně zajišťuje 1 setkání každý z partnerů), český expertní tým se bude scházet vícekrát do roka dle potřeby, vždy bude pozván i zástupce saského partnera, kdy tyto schůzky budou i kontrolní dny za účelem zajištění aktivit projektu, expertní tým bude zapojen do odborných návrhů na zpracování putovní výstavy, jejíž garantem bude saský partner,

          zajištění kontaktů na české subjekty, napomáhání vzniku projektů zaměřených na záchranu podstávkových domů - hledání partnerů v daném tématu na obou stranách hranice,

          spolupráce při organizaci putovní výstavy, její prezentace na české straně,

          zajištění aktivit pro Den otevřených dveří PD a návrhy účastníků do soutěže Cena podstávkový dům,

          podílení se na příspěvcích na webové stránky a do bulletinu, distribuce tištěné verze Oběžníku Krajiny podstávkových domů,

          setkání v místě opravy PD na saské straně, účast na kontrolních dnech,

          diskuzní témata: rozdíly mezi požadavky na opravy na obou stranách hranice aj.

          informace veřejnosti i prostřednictvím seminářů - 1x ročně,

          publicita projektu formou článků v denním tisku, měsíčníku Libereckého kraje, příspěvky v regionální televizi, webových stránkách LK a projektu viz výše.

 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

 

3) Struktura finančních zdrojů

-          85 % strukturální fondy EU

-          5 % státní rozpočet

-          10 % vlastní podíl žadatele

 

4) Rámcová finanční velikost projektu

Celkové odhadované náklady Libereckého kraje jako partnera projektu jsou 3 000 000 Kč (cca 150 000 EUR). Saský partner předpokládá svůj rozpočet v rozsahu cca 25 mil. Kč.

 

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování

Spolufinancování ze strany Libereckého kraje je předběžně stanoveno ve výši 300 000 Kč vzhledem ke skutečnosti, že v rámci uvedeného operačního programu je vlastní podíl žadatele stanoven ve výši 10% celkových způsobilých výdajů.

 

6) Předpokládaný harmonogram

1/2009 - 12/2011

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302