Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Proběhl audit výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí

11. 09. 2015

Rada Libereckého kraje projednala na svém zasedání dne 8. září 2015 informace vyplývající z auditu předložených podkladů a koncepcí úspěšných uchazečů v rámci výběrových řízení na pozici ředitele/ky vybraných příspěvkových organizací resortu sociálních věcí. Z auditu, s nímž se radní seznámili, vyplynulo, že v žádném výběrovém řízení nedošlo k plagiátorství. V budoucnu přesto dojde k úpravě podmínek výběrových řízení. 

„Kromě prověřených dokumentů, jako byly přihláška do výběrového řízení, osobní dotazník, životopis, doklad o vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení a souhlas osobních údajů, byly kontrolovány jednotlivé koncepce úspěšných uchazečů,“ popsala náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová, pověřená vedením resortu sociálních věcí.

Odhalení plagiátu (kdy se jedná o umělecké nebo vědecké dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své) vyžaduje instalaci elektronického programu porovnávajícího texty a odhalujícího podobnosti s odbornými texty, články, publikacemi a jinými díly. Pracovníci krajského úřadu podobným programem nedisponují.

Kontrola tedy spočívala v zadávání klíčových slov do internetového vyhledávače „Google“ s cílem porovnat podobnosti textací s již zveřejněnými dokumenty jiných pobytových zařízení sociálních služeb. Plagiátorství se nepotvrdilo.

Novými požadovanými přílohami přihlášky do výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky budou:

a)

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů v dokumentech přikládaných k přihlášce do výběrového řízení.

b)

Čestné prohlášení o souladu obsahu koncepce, vize či návrhu na budoucí chod organizace se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, včetně požadavku na uvádění zdroje čerpaných informací.

c)

Koncepce, vize či návrhy na budoucí chod organizace v listinné i elektronické podobě.

Dále budou upraveny podmínky budoucích výběrových řízení ve složení výběrové komise, která bude vždy obsazena starostou příslušné obce, ve které se zařízení zřizované Libereckým krajem nachází, a to s hlasem rozhodujícím.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215