Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje vzala na vědomí upravený návrh koncepce rozvoje kultury a památkové péče Libereckého kraje

08. 11. 2001
[id:94|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Rada kraje včera vzala na vědomí upravený návrh koncepce rozvoje kultury a památkové péče Libereckého kraje. V rámci zpracovaných národních, regionálních i krajských rozvojových dokumentů má oblast kultury a památkové péče své nezastupitelné místo. Je tomu tak i v nedávno schválené Strategii rozvoje Libereckého kraje. Radě kraje byl proto včera předložen návrh koncepce s časovým horizontem do roku 2005, který vytyčuje hlavní pracovní úkoly a aktivity, které by bylo vhodné pro rozvoj kultury a památkové péče řešit. Odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje vycházel při zpracování návrhu koncepce právě ze schválené Strategie Libereckého kraje, Kulturní politiky ČR a Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice. "Zákon o krajích nám ukládá v samostatné působnosti rozvoj kultury," vysvětluje hejtman RNDr. Pavel Pavlík (ODS). Při projednávání tohoto materiálu se mimo jiné hovořilo i o tom, že kraj musí především v oblasti kultury pečovat o zařízení, která na něho byla v letošním roce převedena : Krajská vědecká knihovna v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Severočeské muzeum v Liberci. Vedle toho například by kraj měl podporovat výjimečné kulturní a společensko vzdělávací organizace na území kraje, které mají nadregionální význam. Padla i otázka vzniku servisní kulturní organizace pro Liberecký kraj, která by mimo jiné spolupracovala s občanskými sdruženími, koordinovala a například realizovala krajské i regionální postupové přehlídky a festivaly.
V oblasti památkové péče byl podkladem pro zpracování návrhu koncepce opět radou i zastupitelstvem kraje schválený dokument Strategie rozvoje Libereckého kraje. Tento dokument spolu s materiálem Program rozvoje kraje označují za jednu ze slabých stránek LK právě zanedbaný památkový fond. V ústředním seznamu kulturních památek ČR je zapsáno cca. 3 100 památek z Libereckého kraje, což představuje asi 9 % všech kulturních památek naší republiky. Z toho státní zámek Sychrov a státní hrad Bezděz jsou vedeny jako národní kulturní památka. S účinností od 1.1.2002 přibude v LK pět nových nemovitých národních kulturních památek. Na území LK je dále vyhlášeno celkem 27 památkových rezervací a zón. Nemáme zde ani jednu městskou památkovou rezervaci, ale naopak velké množství městských památkových zón (12). Zvláštní charakter ochrany mají krajinné památkové zóny - okolí zámků Lemberk a Zahrádky v okrese Česká Lípa. Naprostá většina kulturních památek je v držení fyzických osob 55 %, velká část je obecním majetkem (25 %), církvím patří 10 % a 5 % představuje majetek právnických osob. Zbylých 5 % kulturních památek (státní hrady a zámky, kulturní památky ve správě okresních úřadů) patří státu.