Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje se sešla se senátory a poslanci zvolenými za Liberecký kraj

05. 03. 2012

Rada Libereckého kraje se dnes v sídle kraje sešla se senátory a poslanci zvolenými za Liberecký kraj. Na programu společného jednání byla především podpora změny zákonů „návrh novely zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů“ a „návrh novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů“, o jejichž změny usiluje Liberecký kraj. Mezi další témata patřila také navrhovaná změna financování regionálního školství, kterou připravuje MŠMT a další.

I díky práci senátorů a poslanců zvolených za Liberecký kraj se v loňském roce poprvé v novodobé historii krajů na základě zákonodárné iniciativy Libereckého kraje podepsal prezident republiky změny zákonů O obcích, O krajích a O hlavním městě Praze. Je to poprvé, kdy byla navržena, přijata, schválena a podepsána změna zákona, který podala krajská samospráva,“ poděkovala v úvodní řeči náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) s tím, že je potěšena velkou účastí senátorů i poslanců při dnešním setkání. Náměstkyně dále informovala o dění v Libereckém kraji v uplynulé roce 2011 a omluvila hejtmana, který musel odcestovat na zasedání komise pro politiku územní soudržnosti Výboru regionů EU do Lisabonu..  

Náměstkyně dále požádala senátory a poslance o podporu při hlasování o návrh novely zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Jde o návrh zřízení plnohodnotného krajského soudu se sídlem v Liberci se všemi odpovídajícími kompetencemi  a pravomocemi.

Náměstek hejtmana Radek Cikl (ČSSD) informoval poslance a senátory o stavu a financování krajského školství a sdělil postoj kraje k připravované změně financování regionálního školství: „Jako vedoucí pracovní skupiny, která se nyní zabývá návrhem reformy, kterou připravuje MŠMT musím říct, že reformu v současné podobě odmítáme a žádáme její přehodnocení. Budeme se snažit aby naše oponování bylo konstruktivní a abychom zahrnuli všechny připomínky.“

Senátoři si proto od náměstka vyžádali přehled dosavadní kroků Libereckého kraje týkající se redukce počtu škol a počtu tříd a také připomínky k návrhu připravované změny financování regionálního školství.

Náměstek hejtmana Vít Příkaský (ČSSD) představil senátorům a poslancům soutěž na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko: „Vymezili jsme podmínky soutěže, a to především v tom směru, že nechceme v prostorách bývalého letiště výrobu, která by zatěžovala životní prostředí. Nechceme ani zábavní parky. Bývalé letiště se také nebude využívat pro leteckou dopravu.“.

Dále náměstek informoval o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů, které napomáhají revitalizovat území postižené povodní ze srpna 2010. „V Libereckém kraji bylo schváleno 68 žádostí za více jak 1.2 miliardy korun. Další finanční prostředky budou obce i kraj čerpat také z Fondu solidarity EU, kam nyní připravujeme souhrnnou žádost o konkrétní finanční prostředky. Zatím je zažádáno, díky přísným podmínkám Fondu, o třicet miliónů korun“.

Radní LK Pavel Petráček (ČSSD) požádal senátory a poslance aby podpořili navýšení finančních prostředků v dotačním řízení MPSV. „Na zajištění sociálních služeb chybí Libereckému kraji oproti loňskému roku padesát milionů korun. Obávám se, už nejsme schopni takovýto propad dofinancovat a bude nás čekat omezování a rušení sociálních služeb. Chtěl bych proto na vás apelovat abyste podpořili návrh, který bude podávat Asociace krajů ČR na dofinancování sociálních služeb, protože jinak opravdu hrozí uzavření jak krajských tak i neziskových organizací, a to již ve druhém pololetí roku 2012“, žádal o podporu radní pro sociální věci.

Radní dále informoval o stavu přípravy hospice v Libereckém kraji. Senátory a poslance zajímala příprava rekonstrukce bývalého objektu kojeneckého ústavu v Liberci, který pro tyto účely získal Liberecký kraj od Statutárního města Liberec. Zajímali se také o financování provozu hospice a investice do objektu.

Radní LK Pavel Novák (ČSSD) žádal senátory a poslance o podporu zákonodárné iniciativy Libereckého kraje při schvalování návrhu novely zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se posuzovaní útoků na záchranáře jako trestného činu. V této souvislosti nabídl svou osobní podporu poslanec Parlamentu ČR Vít Němeček (ODS), který přislíbil konkrétní pomoc při přepracování návrhu novely zákona a jeho znovuprojednání po úpravách, které ve spolupráci s ředitelem Krajského úřadu René Havlíkem připraví.  

Mezi dalšími tématy, o kterých členové Rady LK diskutovali se senátory a poslanci bylo zřízení Záchytky v Libereckém kraji, stav archeologických průzkumů v Příšovicích, a další.

Setkání se zúčastnili:

Cyril Zapletal (ČSSD), poslanec Parlamentu ČR

Pavel Ploc (ČSSD), poslanec Parlamentu ČR

Mgr. Jan Farský (TOP 09), poslanec Parlamentu ČR

Mgr. Václav Horáček (TOP 09), poslanec Parlamentu ČR

JUDr. Marie Nedvědová (KSČM), poslankyně Parlamentu ČR

MUDr. Vít Němeček (ODS), MBA, poslanec Parlamentu ČR

Petr Skokan (VV), poslanec Parlamentu ČR

Ing. Karel Kapoun (ČSSD), senátor Parlamentu ČR

PhDr. Jaromír Jermář (ČSSD), senátor Parlamentu ČR

Mgr. Soňa Paukrtová (TOP 09), senátorka Parlamentu ČR

Ing. Lidie Vajnerová, MBA, (SOS) statutární náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Bc. Radek Cikl (ČSSD), náměstek hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

RNDr. Vít Příkaský (ČSSD), náměstek hejtmana, resort hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Bc. Zdeněk Bursa (ČSSD), člen rady kraje, resort ekonomiky, investic, správy majetku
a územního plánování

MUDr. Pavel Novák (ČSSD), člen rady kraje, resort zdravotnictví

Pavel Petráček (ČSSD), člen rady kraje, resort sociálních věcí a menšin

Ing. Jaroslav Podzimek (ČSSD), člen rady kraje, resort zemědělství a životního prostředí

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624