Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada LK nesouhlasí se zněním Memoranda Rady Asociace krajů ČR týkající se podmínek smlouvy Libereckého kraje s Českými drahami

20. 10. 2009
[id:8947|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje na svém 18. zasedání dne 9. října 2009 projednala “Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“ a nesouhlasí s jeho zněním, tak jak bylo Libereckému kraji předloženo Radou Asociace krajů ČR.

Podmínky stanovené „Memorandem“ nevyhovují uzavřené smlouvě o závazku veřejné služby mezi Libereckým krajem a společností České dráhy, a.s., platné do konce roku 2011. Asociace krajů obdržela od Libereckého kraje návrh na úpravu „Memoranda“ tak, aby byly respektovány speciální ustanovení platných smluv. V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci Českých drah a.s. o znění dodatku ke stávající smlouvě.

Důvody:

1.      V současnosti probíhá připomínkování návrhu Ministerstva financí ČR, Ministerstva dopravy ČR, Asociace krajů ČR (dále jen asociace) a jednotlivých krajů, kdy tito společně uvažují o uzavření memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou, přičemž záměrem je stabilizace železniční dopravy do roku 2019. Liberecký kraj má v současnosti několik výhrad k textu memoranda“, které byly předány Asociaci k dalšímu projednání

2.      Liberecký kraj uzavřel s dopravcem České dráhy a.s. Dohodu o úplném znění  smlouvy o závazku veřejné služby  v drážní dopravě na období od 1. ledna 2005 do konce platnosti jízdních řádů v roce 2011, uzavřenou podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je vzorová smlouva, navrhovaná „Asociací“  oproti uzavřené smlouvě pro kraj nevýhodná má negativní dopad na hospodaření kraje. Její uzavření by tak mohlo být v rozporu s ust. § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, které stanoví povinnost účelného a hospodárného využívání krajského majetku.

3.      Rada Libereckého kraje schválila záměr stabilizace železniční dopravy v kraji tím, že provozování  úseků železničních tratí, na které v současnosti nebyl vybrán uchazeč formou veřejné soutěže, bude svěřeno stávajícímu provozovateli, tím jsou  České dráhy a.s.. (60% rozsahu) .

4.      Vzhledem k tomu, že LK má v současnosti uzavřenu platnou víceletou smlouvu, v té má odlišné vstupní  podmínky (rozsah dopravy v km, finanční plnění, podmínky kvality), navrhuje tuto skutečnost zohlednit v Memorandu .

5.      V případě odlišných vstupních podmínek kraje má přednost smlouva, kterou kraj uzavřel s vybraným železničním dopravcem. Po skončení její účinnosti sjednotí kraj svůj postup s ostatními kraji.    

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302