Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada LK připravila návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012

02. 11. 2011

 

Práce na rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2012 byly zahájeny v červnu 2011, kdy rada kraje svým usnesením č. 817/11/RK ze dne 28. 6. 2011 schválila předpokládaný objem krajem dosažitelných příjmů pro rok 2012 (cca 2,3 mld.Kč, jako příjmový rámec srovnatelný s objemem předpokládaných zdrojů kraje na rok 2011, který byl 2,37 mld.Kč) a současně stanovila zásady a věcný a časový harmonogram pro další průběh dalších prací na rozpočtu 2012.

 

V průběhu prázdnin zpracovaly jednotlivé resorty své návrhy na požadované výdaje v roce 2012, které ve svém součtu převýšili radou kraje schválený příjmový rámec o 1,3 mld.Kč. Na tuto skutečnost reagoval ekonomický resort, jako garant zpracování návrhu rozpočtu přijetím opatření, ve kterém upřesnil priority výdajové části rozpočtu zaměřené na pokrytí především:

 

Ø      závazky kraje vyplývající z uzavřených smluv, příp.usnesení zastupitelstva a rady kraje, 

Ø      výdaje kraje spojené s výkonem přenesené působnosti,

Ø      výdaje kraje spojené s výkonem samostatné působnosti,

Ø      ostatní požadované výdaje roku 2012.

 

a v souladu s tímto opatřením „seškrtal“ požadovaný objem výdajů resortů na rok 2012 na únosný převis požadavků nad možnými příjmy kraje na cca 350 mil.Kč jako východisko k dalším jednáním, která se uskutečnila v průběhu září 2011. Po řadě složitých meziresortních jednáních bylo dosaženo shody na limitech výdajů jednotlivých resortů kraje tak, aby jejich souhrn nepřekračoval stanovený příjmový rámec kraje na rok 2012. Výdajové limity byly schváleny radou kraje usnesením č. 1225/11/RK ze dne 4.10.2011. Zbývající práce na dopracování návrhu rozpočtu kraje již byly rutinní záležitostí zpracovatele. Výsledný návrh rozpočtu kraje na rok 2012, akceptuje přijaté zásady i časový harmonogram jeho zpracování.

Včerejší jednání rady kraje návrh rozpočtu na rok 2012 odsouhlasilo a postoupilo ho k projednání do finančního výboru, které se uskuteční dne 16.11.2011 s jehož stanoviskem bude předložen dne 22.11.2011 k projednání zastupitelstvu kraje.

 

Výdaje na fungování orgánů kraje představují objem 244 mil.Kč tj. 10,5% celkových výdajů kraje, splátky úvěrů 103 mil.Kč tj. 4,4 %; výkon působností 681 mil.Kč tj. 29,3 %, objem příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem 859 mil.Kč tj. 36,9 %, kapitálové výdaje činí 77 mil.Kč tj. 3,3 %. Na spolufinancování projektů EU je rozpočtem vyčleněno 142 mil.Kč tj. 6,1 % a na výdaje peněžních fondů kraje 94 mil.Kč tj. 4 % z celkového objemu navrhovaných výdajů kraje na rok 2012.    

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588