Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada podpořila projekt RISA pro absolventy škol

Rada  podpořila projekt RISA pro absolventy škol

[30095|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/risa_92f163923d.jpg]

18. 02. 2009
[id:7547|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši jeden milión korun Centru vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 18, 460 01 Liberec, na projekt RISA (Regionální Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce) – udržitelnost projektu, schválila na svém zasedání  Rada LK.

 „Liberecký kraj je vlastníkem dlouhodobého nehmotného majetku (software) – komplexního integrovaného Regionálního Informačního Systému o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (RISA). Tento projekt byl financován z grantu Společného regionálního operačního programu v rámci priority 5.3 - Rozvoj lidských zdrojů a byl realizován v období 2005 – 2006,“ uvedl Radek Cikl, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK.

„Výsledkem projektu je průběžně aktualizovaný informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce,“ doplnil.

Podle něj je základním předpokladem systému je jeho veřejná dostupnost a přehlednost. Informační systém využívá kromě odborné veřejnosti i veřejnost laická. Mezi dlouhodobé výsledky patří snížení nezaměstnanosti, zvýšení vzdělanosti obyvatel, zvýšení nových investic firem a růst malého a středního podnikání. Jde o unikátní informační systém postihující vazby mezi potřebami trhu práce a vzdělávací nabídkou v kraji. Informační systém sdružuje navzájem nekompatibilní data resortu školství a resortu práce a sociálních věcí.

„Liberecký kraj se zavázal k zajištění udržitelnosti projektu - tzn.  musí být splněn indikátor funkčního informačního systému a musí existovat a být obsazena dvě pracovní místa -jedno pro ženu a jedno pro muže,“ doplnil náměstek.

Na základě usnesení Rady Libereckého kraje  z 9. 9. 2008, kterým bylo zajištěním udržitelnosti projektu pověřeno Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. V rozpočtu resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro rok 2009 jsou v kapitole - Spolufinancování EU, vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.000.000,- Kč na akci projekt RISA - udržitelnost projektu.

Takřka desetimiliónpvý projekt (9 599 855 Kč) byl v minulosti z 80 % financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu, z 12 % z prostředků Libereckého kraje. Hlavním dodavatelem byla Vysoká školy podnikání s.r.o. Ostrava., partnerem při jeho tvorbě Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Informační systém pracuje a je přístupný na adrese www.risa-lbc.cz.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302