Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reakce Libereckého kraje na komentáře klubu ZpLK k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“

03. 03. 2016

Zvítězila nižší cena – nejde o značku, ale o dodržování zákona. Všechny informace o zakázce byly od počátku dostupné.

 

S podmínkami této veřejné zakázky se podrobně mohli všichni zastupitelé seznamovat už od roku 2015. Celá dokumentace je navíc zveřejněna na profilu zadavatele Libereckého kraje, kde není nutná registrace a může do ní nahlížet kdokoliv. I přesto ZpLK už po několikáté uvádí lživé informace, že materiály zveřejněny nebyly. Materiál byl Radě LK předložen a zařazen na program jednání schůze dne 1. 3. 2016 v souladu s jednacím řádem.

 

Harmonogram:
Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce – významná VZ
22. 9. 2015  - Věstník veřejných zakázek – uveřejněno Oznámení předběžných informací

22. 9. 2015 – RK souhlasí s Odůvodněním veřejné zakázky

22. 10. 2015  - Finanční výbor – projednáno Odůvodnění veřejné zakázky

27. 10. 2015 – ZK souhlasí s Odůvodněním veřejné zakázky a ukládá M. Pieterovi zajistit další postup dle ZVZ (přítomní členové zastupitelstva za ZpLK hlasovali PRO)

3. 11. 2015 – RK zahájení zadávacího řízení

19. 11. 2015 – Věstník veřejných zakázek – uveřejněno Oznámení o zakázce (jeho odesláním do věstníku bylo zahájeno zadávací řízení)

19. 11. 2015 – Profil zadavatele – uveřejnění zadávací dokumentace

3. 12. 2015 – 9 firem se zúčastnilo prohlídky místa plnění

7. 12. 2015 – mRK informace o změně lhůty pro podání nabídek 

15. 12. 2015 – RK informace o změně lhůty pro podání nabídek 

12. 1. 2016 – RK informace o změně lhůty pro podání nabídek

21. 1. 2016 – Finanční výbor – informace o změně lhůty pro podání nabídek

26. 1. 2016 – ZK bere na vědomí informaci o změně lhůty pro podání nabídek (přítomní členové zastupitelstva za ZpLK hlasovali PRO)

 

Ve lhůtě pro podání nabídek Liberecký kraj obdržel nabídky sedmi uchazečů. V průběhu jejich posuzování bylo vyloučeno pět z nich. Dva uchazeči byli vyloučeni kvůli neprokázání splnění kvalifikace, dva z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a jeden uchazeč byl vyloučen pro neopodstatněné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

 

Zadávací řízení je vysoce formalizovaný proces a zákon o veřejných zakázkách je nutné respektovat.

Pokud uchazeč nedoložil na výzvu další doklady, aby prokázal, že požadovanou kvalifikaci splňuje, pak dal jasně najevo, že o tuto veřejnou zakázku ztratil zájem.

 

Pokud jiný uchazeč doložil doklady pozdě, než ve lhůtě stanovené hodnotící komisí, pak jako by je nedoložil, tím nesplnil povinnost dle zákona o veřejných zakázkách a je k diskuzi, jak by takový uchazeč dokázal včas splnit dílo.

 

Jestliže další uchazeč neocenil položku v soupise prací, dodávek a služeb, pak jednoznačně nesplnil zadávací podmínky, které (v bodě 9 zadávací dokumentace) jasně říkají, že uchazeč je povinen ocenit všechny položky v soupise prací, dodávek a služeb. Zároveň se nabídka takového uchazeče stává neporovnatelnou s nabídkami ostatních uchazečů, když není zřejmé, za kolik by tuto položku uchazeč realizoval. Zadavatel tedy musí v každém případě postupovat v souladu se zadávací dokumentací a zákonem o veřejných zakázkách,  a to i z toho důvodu, aby přistupoval ke všem uchazečům stejně.

 

A pokud uchazeč na základě výzvy ke zdůvodnění nabídkové ceny uvede: Vinou administrativního pochybení v rámci kompletace nabídky došlo k neocenění položek či k nezahrnutí všech požadavků stanovených projektovou dokumentací do výkazu výměr v námi podané nabídce. Z těchto důvodů Vám z naší strany nelze předložit požadované zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen či vysvětlit způsob stanovení výše nabídkové ceny u těchto položek. Dále nelze z naší strany potvrdit, že tyto položky budou mít kvantitativní a kvalitativní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.“, je jasné, že si uvědomil, že ve své nabídce neocenil položky v souladu s projektovou dokumentací a zadavateli tak nezbývá, než vyloučit takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, neboť také nesplnil zadávací podmínky.

 

Všechny podrobné a k výběru zhotovitele důležité informace obsahuje Písemná zpráva zadavatele, která bude do 15 dnů od podpisu smlouvy zveřejněna na profilu zadavatele, kde mj. je kompletní zadávací dokumentaci.  

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že žádná z firem nebyla vyloučena pro nedostatek zkušeností a k vyloučení dalších uchazečů vedly naprosto striktní zákonné požadavky opřené o řadu rozhodnutí ÚOHS i soudů.  

 

Po posouzení nabídek zbyly k hodnocení nabídky uchazeče SYNER, s.r.o. a uchazeče OHL ŽS, a.s. Hodnotící komise hodnotila nabídky podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH. Levnější nabídku předložila společnost SYNER, s.r.o., a to za celkovou nabídkovou cenu 76.733.244 Kč bez DPH, tj. 92.847.225 Kč včetně DPH. Uchazeč OHL ŽS, a.s. předložil nabídku 77.777.776 Kč bez DPH, tj. 94.111.109 Kč včetně DPH. Vítězná firma tedy předložila nabídku levnější o 1.263.884 Kč.

 

Je nutné uvést, že toto je první veřejná zakázka na rekonstrukci objektu, ve které zvítězila společnost SYNER, s.r.o. za dobu působení současného vedení Libereckého kraje. Společnost získala v letech 2013-2016 ve výběrovém řízení na stavební práce pouze dvě zakázky (viz níže) za 6.857.869,81 Kč včetně DPH, kdy celkový objem těchto zadaných zakázek činil přes 2 miliardy Kč.

 

Liberecký kraj v letech 2013-2016 zahájil více než 50 veřejných zakázek malého rozsahu na pozemní stavby s celkovou předpokládanou hodnotou 77.634.220 Kč bez DPH a 74 veřejných zakázek malého rozsahu na silniční stavby s celkovou předpokládanou hodnotou 167.966.245 Kč bez DPH, kdy žádnou z těchto zakázek společnost SYNER, s.r.o. nezískala.

 

Dále zahájil 98 veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních (s hodnotou nad 6 mil. Kč) s celkovou předpokládanou hodnotou 1.629.388.666 Kč bez DPH, kde pouze u 2 níže uvedených zakázek zvítězila v roce 2013 společnost SYNER, s.r.o. Konkrétně se jednalo o zakázky „Rekonstrukce mostu na silnici II/293 - Martinice v Krkonoších ev. č. 293-004“ – předpokládaná hodnota: 4.081.571 Kč bez DPH  -  cena dle smlouvy: 2.978.514 Kč bez DPH a „Most ev. č. 286-025 za garážemi u Vítkovic“ – předpokládaná hodnota: 3.459.635 Kč bez DPH - cena dle smlouvy: 2.689.147 Kč bez DPH.

 

Rada LK se výběrem zhotovitele zabývala na svém jednání 1. 3. 2016, kvůli nutnosti co nejdříve zahájit realizaci Evropského domu. Stěžejní pro dokončení je termín květen 2017. Centrum regionálního rozvoje, které v současné době sídlí na jiném místě, by muselo po překročení tohoto termínu prodloužit šestiletou smlouvu s nájemcem a tím by se zmařil záměr Evropského domu. Pozdržení projednání o dva týdny, kdy je plánováno další řádné jednání Rady LK, by opět posunulo termín zahájení rekonstrukce.

 

Nyní navíc běží 15ti denní lhůta, kdy uchazeči mohou podat námitky. Pokud se žádné neobjeví, bude následně uzavřena Smlouva o provedení stavby.

Vítězný uchazeč splnil veškeré podmínky veřejné zakázky, Radě LK jej ke schválení doporučila hodnotící komise složená z odborníků a zástupců politických stran, a proto jej Rada LK odsouhlasila.

 

Současné vedení Libereckého kraje od začátku svého působení všem zastupitelským klubům umožňuje vyslat do hodnotících komisí své zástupce. Pravidelně má v hodnotících komisích zastoupení KSČM, naopak klub ZpLK, nejčastější kritik, toho využívá jen zřídka. V tomto případě svého zástupce v hodnotící komisi opět neměl, a nyní se hlasitě ozývá, snaží se celý projekt zpochybnit a jak je jeho zvykem také kriminalizovat. „Paní Kocumová a pan Korytář mají s některými firmami lepší vztahy a s jinými horší, což je pouze jejich osobní problém. Zákon platí pro všechny stejně a neumožňuje vyřazovat firmy podle libosti nebo nelibosti zadavatele. Pokud svá vyjádření a komentáře myslí vážně, doporučuji jim obrátit se na ÚOHS nebo Policii ČR, tak jak to dělají ve většině případů,“ podotýká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624