Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu připravuje projekty pro zkvalitnění vzdělávání

24. 06. 2009
[id:8317|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 23. června schválila projektové záměry resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o čtyři projekty, které významnou měrou napomohou rozvoji vzdělávání v Libereckém kraji, v případě dvou dalších bude Liberecký kraj partnerem.

Na konci května Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí na tzv. individuální projekty ostatní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V nich je možno řešit – vedle jiného – potřeby krajů ovlivňovat vzdělávání v kraji a vytvářet pro něj podmínky. V občasnosti jsou připravovány projekty Podpora synergie mezi teorií a praxí na školách v Libereckém kraji, Poradenství v Libereckém kraji, Poradenský informační portál pro oblast vzdělávání v Libereckém kraji a Zvyšování kompetencí pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti managementu. Předběžně se bude kraj snažit získat celkem více než 80 milionů korun.

Podpora synergie mezi teorií a praxí na školách v Libereckém kraji naplňuje cíl kraje přiblížit výuku na středních školách blíže praxi ve výrobních podnicích. Jednak prostřednictvím modernizace technického vybavení a zázemí pro praktické vyučování, jednak prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, kteří poskytnou své odborníky pro vzdělávání jak žáků, tak učitelů. Poradenství v Libereckém kraji představuje projekt na posílení poradenských, speciálně pedagogických a asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí partnerství s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, ale i s dalšími školami a dětskými domovy bude systém poradenství provázán, zkvalitní se diagnostika žáků, ale i vazby na další instituce. Poradenský informační portál pro oblast vzdělávání v Libereckém kraji bude webový nástroj nejen o nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků různých poskytovatelů, ale také v sobě bude obsahovat přehled o vzdělávání jednotlivých pedagogů. Chce tak podpořit připravovaný kariérní řád pro pedagogy a umožnit tak především ředitelům účelně plánovat vzdělávání svých pracovníků. Zvyšování kompetencí pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti managementu se zaměřuje na rozvoj dovedností vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení organizace, týmové práce, hodnocení zaměstnanců, projektového řízení a mnoha dalších.

Liberecký kraj bude také partnerem projektů Jazykové materiály v počítači a POmoc PEdagogům ONline. V prvním z nich získají školy k dispozici nové materiály k výuce cizích jazyků, v druhém bude pedagogům k dispozici pomoc především v otázkách výchovných problémů, a to prostřednictvím internetu.

Ve všech případech je cílem resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu dosáhnout účelného vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na potřebné projekty, které napomohou rozvoji školství v našem kraji. Mnohdy totiž dochází po skončení projektů k zániku aktivit či služeb, neboť jim právě podpora kraje chybí.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302