Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva - NISAINVEST

16. 10. 2002
[id:312|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 302, fax: (420-48) 52 26 330

 
Liberec, 14.10.2002

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

Liberecký kraj pořádal v Domě kultury Liberec ve dnech 10. – 11.10.2002 Fórum investičních příležitostí NISAINVEST 2002. Jednalo se o 8. ročník, který byl zaměřen na spolupráci mezi orgány státní správy, samosprávy a soukromými subjekty.

 

Akce se zúčastnilo  210 registrovaných účastníků. V rámci 8 sekcí (včetně mezinárodní konference) vystoupilo na příslušná témata  50 odborných přednášejících.

Doprovodnou výstavu tvořilo 18 vystavovatelů.  Město Liberec, Město Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj a bankovní instituce Česká spořitelna a Českomoravská hypoteční banka instalovaly výstavní stánky. Další společnosti využily možnosti své prezentace formou  výstavních panelů. Technickou přípravu akce a moderování jednotlivých sekcí zajistili pracovníci odboru rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Program byl rozdělen na diskusní bloky na předem stanovená témata:  oblasti finančních zdrojů Státního rozpočtu, Evropské unie, regionální plánování, doprava, problematika komunikace a vzájemné spolupráce společností  provozujících technickou infrastrukturu, státní mapová díla pro geografické informační systémy (GIS), rozvoj venkova a cestovního ruchu, územní plánování.

Současně v rámci NISAINVESTU 2002 proběhla 10. 10. 2002 Mezinárodní konference o regionálním plánování za účasti zahraničních partnerů z polské a německé strany.

 

Účastníci si měli možnost vybrat z širokého programu, který probíhal současně ve třech sálech.

Ve čtvrtek 10.10.2002 v 19.00 hod byl započat slavností večer, který zahájili čelní představitelé Libereckého kraje a odstartovali tím večerní program, jehož součástí byl raut doplněný poslechem hudby. Vystoupila dívčí country skupina BERUŠKY z Jablonce nad Nisou, zpěvačka Radka Fišarová a skupina BG BAZAR.

 

Shrnutí informací o nejdůležitějších sekcích

 

ü           Mezinárodní konference o regionálním plánování obsahovala čtyři tématické bloky. První a druhý blok byl zaměřený na strategické plánování a přinesl účastníkům prostřednictvím příspěvku Ing. Jiřího Lauermana a Ing. Petra Ponikelského z odboru rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje informace o přípravě regionální politiky v Libereckém kraji. Představitelé  Královéhradeckého a Pardubického kraje dále prezentovali aktuální stav přípravy vlastních rozvojových dokumentů. Německý partner reprezentovaný Dr. Heidemarie Russig představil přístup k prostorovému plánování v SRN. V diskusi byla otevřena zásadní otázka implementace rozvojových koncepcí.

První odpolední blok byl zaměřen na územní plánování v podmínkách ČR, zejména promítnutí stávajícího stavu a navrhovaných strategických rozvojových opatření do území. RNDr. Kateřina Lauermannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje seznámila účastníky se zpracováním územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. Téma doplnil Ing. Pavel Kalivoda o představení přístupu Pardubického kraje k plánování území. Důležitou součástí tohoto bloku byla také zásadní přednáška Mgr. Viktora Třebického (Ústav pro ekopolitiku ČR) zaměřená na téma udržitelný rozvoj a jeho promítnutí do regionální politiky krajů. V bouřlivé diskusi nakonec účastníci Mezinárodní konference nalezli kompromis.

Závěrečný blok byl zaměřen především na praktické zkušenosti v oblasti realizace rozvojových záměrů. Účastníci konference byli v podání Ing. Miloše Vajnera seznámeni konkrétně s projektem Centrum Babylon v Liberci a dále obecně s možnostmi řešení problematiky starých výrobních komplexů opřenými o zahraniční zkušenosti. V druhé části posledního bloku představil Dr. Holm Grosse regionální management v SRN a jeho praktické výsledky. Diskutována byla též důležitá otázka partnerství veřejné a soukromé sféry, která je naprosto zásadní pro úspěšnou realizaci regionální politiky v jakémkoliv měřítku.

 

ü           Cílem sekce „Samospráva a provozovatelé technické infrastruktury“ bylo představení jednotlivých významných provozovatelů technické infrastruktury Libereckého kraje.

Na uvedené sekci se prezentovali zástupci akciových společností: Českého Telecomu – Ing. Jiří Toman, výkonný ředitel pro inženýring výstavby sítě, a Ing. Tomáš Ládr, MBA, manažer regionu Severní Čechy, Severočeské energetiky – Ing. Miroslav Kekule, člen představenstva, a Severočeské plynárenské – Ing. Luděk Primus, ředitel marketingu. Seznámili přítomné s vnitřní organizací společností, s postupem přípravy investic. Upozornili na důležitý společný problém průchodnosti veřejnoprávních řízení. Vystoupení provozovatelů technické infrastruktury účelně doplnily prezentace společností spolupracujících  při přípravě a realizaci investic, a to Povodí Labe – Ing. Jaroslav Jaroušek, ředitel závodu, a Envikon – Ing. Květa Konečná, expert na studie vlivů na životní prostředí.

Zajímavým a konfrontačním příspěvkem do diskuse byla prezentace Investorsko – inženýrské a.s. - p. Petra Kupfa, předsedy představenstva a ředitele společnosti, který na příkladu průmyslové zóny Liberec – jih uvedl, že i standardní postupy provozovatelů technické infrastruktury lze narušit a upravit na postupy potřebné a ekonomicky efektivní pro konečnou realizaci investic. 

Závěr potvrdil zejména komunikační přínos pro  provozovatele technické infrastruktury, poskytovatele energií, významné investory a zástupce Libereckého kraje, obecní či městské samosprávy. Díky vzniklému prostoru na diskusi byli řešeny vzájemné otázky dotýkající se několika společností současně. Fórum investičních příležitostí NISAINVEST 2002  odstartovalo vzájemná jednání a cíle mezi provozovateli technické infrastruktury.

 

ü           Jedním z nejdůležitějších bodů pátečního programu bylo představení projektu REGIOTRAM. Zde se účastníci dozvěděli bližší informace o projektu, o jeho kladech i významu oproti současným způsobům zajištění veřejné dopravy pro oblast Libereckého kraje v návaznosti na dopravu okolních států.

 

ü           V odborné sekci „GIS v samosprávě“ byl prezentován záměr zpracování letecké ortofotomapy pro využití v širokém spektru prací na budování geografického informačního systému (GIS) Libereckého kraje i pro použití v koordinaci přeshraničních záměrů. Byly zde prezentovány i nové způsoby digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací, digitální pasporty budov včetně jejich dalšího využití při správě majetku. Zároveň zde byly formulovány i problematické oblasti v tomto oboru a tím byl dán základ pro další pracovní setkání zúčastněných stran.

 

Zpracoval: odbor rozvoje kraje

 

 

Nikola Bradíková, v.z.

oddělení tiskové a vnějších vztahů