Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po mimořádném zasedání Rady Libereckého kraje a řádném zasedání Rady Libereckého kraje

08. 01. 2003
[id:361|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 8.1. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Z mimořádného zasedání rady kraje konaného 6.1. 2003

 

 

Rada kraje souhlasila s návrhem rozpočtu Libereckého kraje na rok 2003

 

Hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík svolal na pondělí 6. ledna mimořádné zasedání rady kraje. Radě kraje byl předložen k odsouhlasení vyrovnaný návrh rozpočtu Libereckého kraje na letošní rok ve výši 3 873,042 mil. Kč. Z toho na zastupitelstvo je určená částka 16 mil. Kč, na činnost krajského úřadu 142,722 mil. Kč, na organizační složky 68,139 mil. Kč, na příspěvkové organizace 582,944 mil. Kč, na působnosti kraje 360,239 mil. Kč, grantové programy kraje 11 mil. Kč, účelové provozní dotace 2 551,941 mil. Kč, všeobecná pokladní správa představuje částku 16,183 mil. Kč a na kapitálové výdaje je určeno 123,824 mil. Kč. “Jsem rád, že rada kraje dospěla k jednotnému názoru na rozpočet kraje pro letošní rok, který předložíme zastupitelstvu ke schválení ještě tento měsíc. Ještě nás ale samozřejmě čeká hodně práce při rozpisu samotného rozpočtu“, řekl hejtman Pavlík. Odsouhlasený návrh rozpočetu Libereckého kraje na rok 2003 bude umístěn na úřední desce kraje a rovněž bude k nahlédnutí na webových stránkách kraje – www.kraj-lbc.cz.  

 

 

 

Z řádného zasedání rady kraje konaného 7.1. 2003

 

 

Rada kraje schválila smlouvy o zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2003

Předložené smlouvy představují v oblasti autobusové dopravy více než 90% celkového objemu přepravního výkonu. Jedná se o smlouvy s následujícími dopravci: ČSAD BUS Ústí nad Labem, ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec a ČSAD Semily.  V těchto smlouvách se již počítá s uplatněním finančního příspěvku ze všech zdrojů, tedy ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje i příspěvků obcí. V současné době jsou již smlouvy podepsány s polovinou obcí Libereckého kraje a další smlouvy přicházejí tak, jak jsou schvalovány jednotlivými obcemi. Schválena byla i smlouva s Českými drahami, která obsahuje výčet regionálních tratí, na které je uplatňována úhrada prokazatelné ztráty. Na následující jednání rady kraje bude předložena smlouva s Dopravním podnikem města Liberec (tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou) a dalšími autobusovými dopravci do plného schváleného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

 

 

Rada kraje souhlasila s Výroční zprávou o  stavu  koncepce  a  rozvoje  sítě  a  o stavu a rozvoji výchovně  vzdělávací soustavy  v kraji 

 

Z hlediska statistického přináší výroční zpráva zajímavé údaje, z některých uveďme ty nejdůležitější. V minulém školním roce na území Libereckého kraje síť škol, předškolních a školských zařízení pečovala celkem o 70 523 žáků, z toho 11 889 navštěvovalo mateřskou školu, 42 245 základní školu, 12 781 střední školu, 716 vyšší odbornou školu, 2 892 speciální školy.

Z kvantitativního hlediska toto množství žáků představuje 616 škol, na kterých o tyto žáky  pečovalo 10 237 pracovníků. Z finančního hlediska toto představovalo 2,138 mld. přímých nákladů. Tato výroční zpráva je z celé řady poslední, která popisuje období s velkým podílem státu na řízení výchovně vzdělávací soustavy. Bývalé státní školy již sice byly v průběhu roku převedeny pod kraje, nadále však výrazně zasahoval stát do řízení obecního školství okresními úřady. Analytická část zprávy ukazuje na zásadní meziokresní rozdíly především v rozsahu sítě škol, poskytování nadstandardních a speciálních pedagogických služeb a v neposlední řadě v odměňování pracovníků.Co z výše uvedeného vyplývá do příštího období:

V nastávající povinné právní subjektivitě se vyrovnávají organizační rozdíly v síti škol, tzn. že  všechny školy, předškolní a školská zařízení, ale i jejich zřizovatelé, se stávají prakticky rovnocennými partnery.

Výrazně je posílena pravomoc i zodpovědnost zřizovatelů škol – krajů, obcí a jiných fyzických či právnických osob.

Veškeré státní prostředky, tzv. přímé náklady (prostředky na mzdy, povinné odvody, pomůcky apod.) poprvé budou procházet všechny přes kraj.

Stále přetrvávajícím trendem je pozvolný úbytek žáků na všech stupních škol.

Výroční zpráva bude zveřejněna v úplném znění bezprostředně po jejím projednání v krajském zastupitelstvu.

 

 

 

 

 

 

 

Rada souhlasila s účastí reprezentačního družstva Libereckého kraje na Hrách první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky

 

V České republice se v 90. letech minulého století začaly spontánně na různých místech objevovat aktivity blízké olympijskému hnutí. Jejich podoba vycházela z myšlenek olympismu, soutěžení v duchu fair-play, tolerance a přátelství i z organizačních principů olympijských her – slib, medaile, poselství, vlajky a symboly, ceremoniály apod. Český olympijský výbor považuje tyto aktivity za významný prostředek propagace a šíření olympismu, je to vhodná nabídka pro volný čas dětí a mládeže ve spojení sportu a  kultury,  která může být i významným prostředkem boje proti kriminalitě mládeže a drogové závislosti, formování tolerance a spolupráce, upevňování občanského vědomí a patriotismu. Republiková Olympiáda  dětí a mládeže bude v roce 2003 nepochybně vrcholem projektu, který se zrodil na půdě Českého olympijského výboru. Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky se uskuteční pod záštitou ministryně školství , mládeže a tělovýchovy JUDr. Petry Buzkové, hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a za podpory dalších významných osobností a institucí. Byly učiněny i první kroky k zabezpečení účasti reprezentačního družstva Libereckého kraje na Hrách první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky. Účast  Libereckého kraje byla projednána komisí tělovýchovy a sportu v prosinci 2002 a byla doporučena.

Celkové výdaje jsou přibližně vyčísleny na 1.199.000 Kč. Rada včera schválila účast reprezentačního družstva Libereckého kraje na Hrách první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky, která se bude konat v červnu tohoto roku.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí