Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

09. 10. 2002
[id:306|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 308, fax: (420-48) 52 26 330

 

Liberec, 9.10. 2002

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

První čtení rozpočtu kraje na rok 2003

 

Rada kraje vzala na svém včerejším zasedání na vědomí úhrnnou bilanci výdajů rozpočtu kraje na rok 2003 v celkové výši 1 185,709 mld. Kč. Liberecký kraj předpokládá vyrovnaný rozpočet, který je rozdělen na dvě části. První část  vychází ze schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a představuje částku 575,54 mil. Kč.  610,169 mil. Kč je určeno na činnosti, které na  Liberecký kraj přejdou z okresních úřadů. Tvorba rozpočtu kraje je závislá na státním rozpočtu, který ještě ovšem není schválen Vládou ČR. Liberecký kraj by tak měl mít schválený rozpočet maximálně do ledna roku 2003. Rada kraje také uložila Ing. Karlu Dolejšímu, koordinátorovi rozpočtu kraje, svolat pracovní zasedání rady kraje k projednání a vybilancování předložených návrhů směrných čísel kapitol a podkapitol rozpočtu kraje na rok 2003. Toto setkání by se mělo uskutečnit do konce tohoto měsíce.  První čtení návrhu rozpočtu kraje na rok 2003 bude Zastupitelstvu Libereckého kraje předloženo 22.10. 2002.

 

 

Rada vzala na vědomí Komplexní materiál k problematice „Vlivu zápisu Skalních měst Českého ráje do Seznamu světového dědictví UNESCO na rozvoj dotčených mikroregionů a obcí na území Libereckého kraje“ 

 

Členové rady kraje byli na včerejším zasedání seznámeni s komplexním materiálem k problematice „Vlivu zápisu Skalních měst Českého ráje do Seznamu světového dědictví UNESCO na rozvoj dotčených mikroregionů a obcí na území Libereckého kraje“. Materiál obsahoval přehled skalních měst navržených k zápisu, rozvoj dopravní infrastruktury a finance potřebné ke zkvalitnění stávajícího stavu, předpokládaný nárůst financí spojených se zvýšením turistického využití zájmového území v souvislosti se zapsáním Skalních měst ČR do Seznamu UNESCO v oblasti dopravy. Provedeným šetřením na obcích bylo zjištěno, že pouze obec Frýdštejn nesouhlasí se zápisem Drábovny do Seznamu světového dědictví UNESCO.  Bez souhlasu obce není vhodné přistoupit k zápisu přírodní památky do Seznamu UNESCO. Ostatní obce zájmového území Libereckého kraje nemají negativní stanovisko k zápisu Skalních měst Českého ráje do Seznamu světového dědictví UNESCO. Liberecký kraj podporuje zápis Skalních měst, ale při dalších krocích tohoto zápisu je nutné, aby Liberecký kraj vstoupil do jednání s ministerstvy, Vládou ČR a také s poslanci a senátory, a to z hlediska vytvoření jednoho fondu v rámci ČR pro podporu rozvoje širšího zmapovaného území se zapsanými přírodními památkami do Seznamu UNESCO. V rámci rozpočtu Libereckého kraje je nutné připravit pro další roky granty, které pomohou  realizovat záměry obcí.

 

 

 

 

Výběrové řízení na funkci ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje

 

V současné době nemá Krajská správa silnic Libereckého kraje obsazen post ředitele organizace a z tohoto důvodu byl radě předložen návrh na vypsání výběrového řízení pro obsazení této funkce. Rada s vypsáním výběrového řízení na funkci ředitele KSS LK souhlasila a jmenovala komisi pro toto výběrové řízení. Dále rada uložila Ing. Miroslavu Machovi, členu rady kraje, předložit radě kraje výsledek výběrového řízení do 30.11. 2002.

 

 

 

 

Rada souhlasila se zněním smlouvy mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec o uskutečnění záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v Liberci

 

Rada kraje schválila na svém 15. zasedání podporu záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v Liberci a uložila Ing. Jaroslavu Zámečníkovi, členu rady kraje, projednat s městem Liberec návrh smlouvy o spolupráci při uskutečňování záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v Liberci a připravit návrh smlouvy ke schválení. Předmětem této smlouvy je spolupráce při realizaci investičního záměru rekonstrukce a dostavby sportovního areálu v Liberci. Spolupráce na realizaci investičního záměru znamená společný postup při řešení otázek s výstavbou souvisejících, a to zejména v oblasti zajištění finančních zdrojů.

 

 

Rada souhlasila s finanční podporou sportovním akcím konaných v Libereckém kraji

Liberecký kraj finančně podpoří sportovní akce konané na území Libereckého kraje. Finančně tedy podpoří Mistrovství Evropy v plavání osob s mentálním postižením, které probíhá v těchto dnech v Liberci. Na tuto sportovní akci  Liberecký kraj přispěje na návrh odboru kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu 58 tis. Kč. Dále kraj finančně přispěje na osm sportovních soutěží  v rámci akce Krajská liga škol v celkové výši 40 tis. Kč.

 

Z oblasti resortu životního prostředí a  zemědělství  vzala rada  na vědomí dvě průběžné zprávy

 

Nejprve byla radě kraje předložena zpráva  „Krajské koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji“ (dále jen EVVO) . Zhotovitelem této zprávy je Společnost pro Jizerské hory o.p.s. V rámci zpracování analýzy byly osloveny instituce veřejné právy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podniky, kulturní a další zařízení zabývající se  EVVO a dalšími činnostmi s EVVO souvisejícími.

Státní program EVVO staví před veřejnou správu na úrovni kraje úkoly, jejichž cílem je vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v regionu, fungující komunikace s veřejností a její zapojení do řešení problémů životního prostředí. V Libereckém kraji se aktivitami EVVO zabývá především odbor životního prostředí a zemědělství a částečně přitom spolupracuje s odborem školství a mládeže. Liberecký kraj podporuje EVVO v rámci grantových programů odboru životního prostředí a zemědělství. V roce 2002 bylo na tyto programy vyčleněno 583 tis. Kč. Zvyšování environmentálního vědomí obyvatel Libereckého kraje vede prostřednictvím uznávaného, efektivního a otevřeného systému EVVO k zodpovědnému rozhodování a jednání ve prospěch udržitelného rozvoje jednotlivých míst, obcí a kraje.

Dále rada vzala na vědomí zprávu o projektu  Územně energetická koncepce a koncept snižování emisí a imisí v ovzduší. Cílem tohoto projektu je zmapovat stav kvality ovzduší v našem kraji, předložit soubor opatření pro zlepšení současného stavu a zajistit praktickou využitelnost všech výsledků projektu. Práce na tomto projektu probíhají v souladu se stanoveným harmonogramem, analytická část bude dokončena do konce tohoto měsíce a celý projekt bude řádně dokončen do konce března 2003.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí