Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

31. 10. 2002
[id:317|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (+420)48 52 26 302, fax: (+420)48 52 26 330

 

 
Liberec, 30.10. 2002

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Rada kraje odvolala ředitele SOŠ, SOU a Učiliště Česká Lípa a jmenovala ředitele Střední průmyslové školy stavební v Liberci

 

Rada kraje se na včerejším jednání zabývala Zápisem o kontrole čj. RK-01/02 – Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Česká Lípa. Hloubková kontrola hospodaření této příspěvkové organizace kraje  byla provedena ve dnech 11. až 20. září 2002. Na základě zjištěných nedostatků v hospodaření školy byl radou kraje odvolán ředitel školy Mgr. Pavel Plánička.

Rada také jmenovala do funkce ředitele Střední průmyslové školy stavební v Liberci Ing. Jana Lajera s účinností od 1.11. 2002.

 

 

Rada souhlasila s předloženou Krajskou koncepcí nakládání s odpady Libereckého kraje

Cílem zpracování Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje je vytvořit strategický dokument pro oblast nakládání s odpady v kraji, který bude podkladem pro Plán odpadového hospodářství kraje. Tento plánovací dokument bude jednak základním nástrojem kraje pro efektivní řízení v oblasti nakládání s odpady v kraji a současně vytvoří objektivizovaný a dlouhodobý výhled podnikatelských možností v této oblasti. Nesporná potřeba výrazných investic s ohledem na nároky nové i očekávané právní úpravy v odpadovém hospodářství vyvolává nutnost využít tento plánovací proces rovněž k optimalizaci vynakládaných finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů. Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje se tak stane dlouhodobým dokumentem orientujícím chování všech subjektů tak, aby se stav odpadového hospodářství v kraji kontinuálně zlepšoval.  Výrazným pokrokem v procesu tvorby Krajské koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje je nutnost respektování principů spolupráce a otevřeného dialogu mezi zpracovatelem a odbornou i laickou veřejností. Krajská koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje vzniká za významné finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí. Dále se na projektu Krajská koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje významně finančně podílelo Statutární město Liberec.

 

Rada vzala na vědomí zprávu o stavu a rozvoji oblasti Ralsko

 

Rada kraje se zabývala zprávou, která obsahovala informace týkající se rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Rovněž obsahovala závěry z pracovního výjezdu rady kraje. Z těchto závěrů mimo jiné vyplývá, že resort hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje podpoří žádosti obce Ralsko v rámci dotačních programů, bude spolupracovat s obcí při obsazování průmyslové zóny a bude poskytovat metodickou pomoc při vyhledávání možných grantových a dotačních programů na podporu odstraňování ekologické zátěže v oblasti chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. Resort školství a mládeže podpořil žádost obce Ralsko pro rekonstrukci budovy bývalé základní školy v Ploužnici při přestavbě a zřízení základní školy. V současné době je obec ve stádiu shromažďování informací a vyhledávání možných zdrojů financování rekonstrukce uvedeného objektu. Pyrotechnická očista území byla oficiálně ukončena k 31.3.2002 a fyzicky je ve fázi  dokončení k 30.10.2002. Je předpoklad pokračování a vznesen požadavek Okresního úřadu v České Lípě na sanaci  dodatečně 3500ha území I. a IV. kategorie, kde došlo změnou užívání území také ke změně požadavků na jeho pyrotechnickou očistu. O pokračování této sanace bude vláda jednat na přelomu roku 2002/2003. Odbor rozvoje zadal zpracování odborné „Studie rozvoje hospodářsky slabé oblasti RALSKO“ fundovanému pracovišti Výzkumnému centru regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně. Podmínkou pro zhotovitele studie je na základě všech dostupných informací o vlivech prostředí, aktivitách obce a svazku obcí, podnikatelských záměrech jednotlivých zájmových subjektů   a také na základě nestranného pohledu na zájmové území určit předpokládaný vývoj a rozvoj oblasti Ralsko a navrhnout úlohu a úroveň spolupráce krajské a obecní samosprávy.

Termín dokončení studie je 15. prosince 2002 a odbor rozvoje předpokládá jeho následné projednání s obcí Ralsko, svazkem obcí Podralsko a organizacemi Vojenské lesy a statky, a Privum. Po tomto projednání bude „Studie hospodářsky slabé oblasti RALSKO“ na počátku roku 2003 předložena k projednání Radě Libereckého kraje a následně Zastupitelstvu Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada schválila spoluúčast Libereckého kraje při vyhodnocení „Nejúspěšnějších sportovců Libereckého kraje za rok 2002“

 

Vyhodnocení „Nejúspěšnějších sportovců Libereckého kraje za rok 2002“ navazuje na zkušenost z prvního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Libereckého kraje za rok  2001. Akce navazující na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresů Libereckého kraje se setkala s mimořádným ohlasem sportovní veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se Liberecký kraj prvního ročníku účastnil, navrhují organizátoři ankety spoluúčast Libereckého kraje jako spoluorganizátora i při vyhlášení ankety za rok 2002. Jedná se především o možnost použití znaku a loga Libereckého kraje. Celkové náklady na akci činní 150.000,- Kč, příspěvek Libereckého kraje je 50.000,- Kč. Slavnostní vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců Libereckého kraje za rok 2002“ proběhne dne 25.března 2003 v Divadle F.X. Šaldy v Liberci.

 

 

Rada vzala na vědomí Zpracování Pasportů vybraných lůžkových zdravotnických zařízení Libereckého kraje (základní informace o zařízení)

 

Pasporty byly zpracovány za 2 nemocnice (akutní lůžková péče), 1 nemocnici následné péče,    3 léčebny dlouhodobě nemocných, 2 odborné léčebné ústavy, 1 dětskou ozdravovnu a 3 subjekty zajišťující zdravotnickou záchrannou službu (dále jen ZZS) na území Libereckého kraje. Zřizovateli těchto zařízení jsou okresní úřady s výjimkou Územního střediska záchranné služby Liberec, kde je zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví. Pro úplnost je třeba uvést, že v rámci Nemocnice Jablonec n. Nisou působí samostatné oddělení ZZS, které však nemá právní subjektivitu. Způsob převodu resp. zajištění této služby v jabloneckém regionu bude řešen samostatně. Pasporty zpracované za jednotlivá ZZ obsahují vedle kontaktních údajů základní informace o zařízení vč. charakteristiky poskytovaných služeb. Ke zpracování a zveřejnění dat za jednotlivá ZZ obsažených v pasportech  získal kraj souhlas statutárních orgánů.

Údaje budou aktualizovány minimálně 1 x ročně a vždy při zásadních změnách.

 

Rada vzala na vědomí zprávu o přechodu zařízení sociální péče a služeb pod zřizovatelskou funkci Libereckého kraje od 1.1. 2003, včetně finanční náročnosti na rozpočet

 

Odbor  sociálních  věcí  požádal  v  první polovině  roku 2002   zřizovatele  jednotlivých zařízení o spolupráci, kterou se podařilo úspěšně navázat. Na půdě kraje proběhlo již pět pracovních schůzek, které  byly zaměřeny na přípravu převodů zařízení. Na těchto schůzkách byli zástupci jednotlivých zařízení požádáni o dodání dokumentů nezbytných pro přípravu jednak rozpočtu roku 2003,  dále byli požádáni o předložení závěrečných zpráv, přehledu o investičních akcích apod.  Požadované dokumenty byly všemi zařízeními dodány a průběžně se zpracovávají. Systém financování zařízení sociálních služeb je v současné době v zásadě postaven na bázi dvouzdrojového financování, tj. na účasti státu a spoluúčasti uživatele. Po přechodu státních zařízení sociálních služeb na kraje lze předpokládat, že vedle uživatele služby doplní financování zařízení stát a poskytovatel služby, tedy kraj.

V průběhu měsíců říjen až prosinec 2002 budou radě kraje předkládány materiály, které budou podrobněji popisovat převádějící zařízení a zároveň budou předkládány k projednání návrhy jejich zřizovacích listin a předávací protokoly.

Součástí tohoto bodu je tabulka – Finanční náročnost na rozpočet v r. 2003 příspěvkových organizacích přecházejících na Liberecký kraj

 

 

Finanční náročnost na rozpočet  v r. 2003

        PO přecházejících od tohoto roku pod zřizovatel.kompetenci LK

                                                              ( v tis. Kč )

                                                                                                                                                                       

Název zařízení

Skutečnost

Skutečnost

Rozpočet

Rozpočet

 

2001

I.pol.2002

2002

2003

 

příspěvek

příspěvek

příspěvek

příspěvek

 

zřizovatele

zřizovatele

zřizovatele

zřizovatele

 

 

 

 

 

OÚSS Liberec

80 313

41 300

80 313

93 460

 

 

 

 

 

OÚSS Jablonec n.N.

38 853

19 062

47 680

58 603

DD Rokytnice n.J.

19 132

10 129

20 654

24 738

ÚSP Benešov u.S.

6 107

3 272

6 580

7 062

mezisoučet Semily

25 239

13 401

27 234

31 800

DD Sloup v Čechách

10 155

4 973

9 947

10 348

ÚSP Mařenice

6 054

2 955

5 910

6 370

ÚSP Jestřebí

8 328

4 091

8 183

8 732

ÚSP Lindava

4 749

2 262

4 573

5 018

ÚSP Česká Lípa

2 312

1 111

2 221

2 337

Ssapp Česká Lípa

4 244

2 103

4 206

4 406

mezisouč. Česká Lípa

35 842

17 495

35 040

37 211

 

 

 

 

 

Sumář za Kraj

180 247

91 258

190 267

221 074

 

 

 

 

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí