Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

05. 12. 2002
[id:337|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (+420)485 226 302, fax: (+420)485 226 330

 

 

 
Liberec, 4.12. 2002

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Rada schválila třetí čtení rozpočtu kraje – část „A“

 

Rada kraje se na svých pracovních jednáních v průběhu přípravy rozpočtu kraje na rok 2003  shodla na návrhu rozpisu směrných čísel výdajů jednotlivých kapitol. Celkové výdaje v příštím roce v části „A“ budou představovat částku 575,540 mil. Kč. Z toho na zastupitelstvo je určena suma 16 mil. Kč, na činnost krajského úřadu 100 mil. Kč, na příspěvkové organizace 322,5 mil. Kč, na působnosti kraje je určeno 59,7 mil. Kč, grantové programy kraje 11 mil. Kč, všeobecná pokladní správa 13 mil. Kč a na kapitálové výdaje kraje je určena částka 53,34 mil. Kč. Rada se také shodla na dalším postupu přípravy rozpočtu kraje, jehož cílem je předložit návrh rozpočtu kraje na rok 2003 k projednání zastupitelstvu kraje na jeho lednové zasedání. Dále rada souhlasila s pravidly rozpočtového provizoria kraje na počátku roku 2003 a rozpisem finančních prostředků na období leden 2003. Část „B“ a „C“ bilance rozpočtu, tedy výdaje určené na činnosti přecházející z okresních úřadů rada vzala na včerejším jednání pouze na vědomí.

 

Rada kraje souhlasila se zahájením spolupráce Libereckého kraje se španělskou autonomií Navarra.

 

V materiálu „Vyhodnocení Koncepce vnějších vztahů Libereckého kraje“, který byl radou kraje projednán v září tohoto roku, byly v kapitole Spolupráce se nesousedními státy – členy EU – navrženy dvě varianty dalšího možného postupu při navazování spolupráce Libereckého kraje s některými z regionů ze členských států Evropské unie. Konkrétně byly vybrány dva členské státy: Španělské království a Nizozemské království.

V případě Španělska byla zaznamenána naprostá náklonnost a velmi dobrá komunikace, která byla zahájena zatím s Velvyslanectvím ČR v Madridu, konkrétně s osobou, která má na starosti komunikaci s EU. Španělsko je rozděleno na 17 autonomií, které mají široké samosprávné pravomoci. Autonomie, která byla vybrána na základě porovnání s naším krajem a rovněž na doporučení z velvyslanectví, se jmenuje Navarra. Spolupráce s Libereckým krajem je na straně této autonomie vítána, protože v současné době hledá partnerský region v zemi ze střední Evropy. Představitelé autonomie Navarra, konkrétně prezident této vlády, byl informován o záměru navázání spolupráce s naším krajem. V současnosti nezbývá, než prezidenta navarrské vlády oslovit oficiálním dopisem. Proto byl tento záměr přeložen radě kraje hejtmanem RNDr. Pavlíkem k projednání a k vyjádření stanoviska. Rada kraje včera odsouhlasila zahájení spolupráce Libereckého kraje se španělskou autonomií Navarra.

 

 

Rada souhlasila s realizací pilotního projektu „Zlepšování kvality práce veřejné správy s využitím modelu CAF“

 

Liberecký kraj obdržel nabídku České společnosti pro jakost na spolupráci na pilotním projektu zlepšování kvality práce veřejné správy s využitím modelu CAF. Nabídka reaguje na probíhající změny ve veřejné správě, zejména v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a s přípravou ke vstupu do Evropské unie. Cílem projektu je zejména zavedení poznatků soudobé teorie řízení a zlepšení výkonu veřejné správy, prohloubení komunikace mezi úřady, zaměstnanci, nevládními organizacemi, podnikateli a civilním sektorem, zavádění standardů a zásad Evropské unie do praxe, vytvoření mechanismu stálého zlepšování výkonu veřejné správy. Model CAF byl vytvořen jako nástroj řízení kvality ve veřejném sektoru, umožňující organizacím veřejného sektoru rozpoznat jejich silné stránky a oblasti vhodné ke zlepšení. Získané poznatky jsou příležitostí k optimalizaci činnosti úřadu, zefektivnění práce úředníků a orientaci na občana jako zákazníka v oblasti veřejné správy. Tím se úřadu otevírá cesta k zahájení programu výstavby systému jakosti v úřadě. Model CAF byl vytvořen Evropským institutem pro veřejnou správu. Na základě výše uvedené nabídky by došlo k realizaci Modulu I. – Systém managementu úřadu využitím modelu CAF. Po vyřešení tohoto modulu se organizace může rozhodnout pro další zlepšování prostřednictvím Modulu 2, jehož cílem je získání certifikovaného systému jakosti dle ISO 9001:2000, případně dalšího Modulu 3, v rámci kterého je možné aplikovat v plném rozsahu model úspěšnosti EFQM.

 

 

 

Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003

 

Rada kraje souhlasila s postupem zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003. Při svém jednání vycházela z podkladů připravených podle návrhu o státním rozpočtu na rok 2003. V tramvajové dopravě je předpokládán příspěvek Dopravnímu podniku města Liberec ve výši 11,1 mil. Kč na úhradu ztráty vzniklé z provozu na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. České dráhy obdrží prostřednictvím Libereckého kraje ze státního rozpočtu 95,5 mil. Kč. V těchto druzích dopravy nebude uplatněn žádný další zdroj finančních prostředků. V oblasti linkové autobusové dopravy budou finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 133,4 mil. Kč posíleny příspěvky obcí a Libereckého kraje na zajištění stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti. Z takto sdružených finančních prostředků bude možné zajistit úhradu prokazatelné ztráty dopravcům v plném rozsahu schválených jízdních řádů, které platí od 15. 12. 2002 do 13.12. 2003. V roce 2003 bude zpracována optimalizační studie dopravní obslužnosti pro celé území Libereckého kraje, která zohlední i případné schválení standardů ve veřejné dopravě.

 

 

Rada vzala na vědomí zprávu Analýza hospodářského rozvoje – závěry a doporučení 

 

V souladu s předloženou zprávou na jednání rady kraje v září tohoto roku bylo zadáno zpracování dílčích analýz hospodářského rozvoje dle požadavků připravovaného rozvojového dokumentu Program rozvoje kraje. Problémová oblast tohoto dokumentu je rozčleněna do subkapitol Hospodářský rozvoj a Veřejná ekonomika. Hospodářský rozvoj obsahuje analýzu podnikání – podnikatelská základna a podnikatelské prostředí a další podkapitolou je Legislativa. V části podnikatelská základna je možné blíže specifikovat jednotlivé podnikatelské subjekty, a to jak podle odvětví, ve kterém vyvíjejí svou činnost, tak podle počtu zaměstnanců či právní formy, a to detailně v každé obci či mikroregionu. V daném bodě analýzy bylo rozebráno i odvětví zemědělství, průmyslu, stavebnictví a trh práce.

Uvedené dokumenty jsou pro Program rozvoje Libereckého kraje (dále PRK) subkapitolu Hospodářský rozvoj zdrojem informací pro stanovení  programových úkolů a aktivit, jejichž postupné plnění v návrhovém období 2003-2006 bude naplňovat stanovené dílčí cíle schválené ve Strategii rozvoje Libereckého kraje v lednu 2002.  Odbor rozvoje zapracuje závěry a doporučení do programových úkolů a aktivit v první pracovní verzi PRK a společně s celým dokumentem předloží radě kraje v lednu 2003 a následně zastupitelstvu kraje  v únoru 2003 k projednání a zahájení připomínkování odbornou  i širokou veřejností.

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí