Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

29. 01. 2003
[id:399|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 29.1. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Rada souhlasila s podáním  ústavní stížnosti  

 

Dne 23.1.2002 při jednání Komise pro zdravotnictví Rady asociace krajů ČR informoval zástupce Plzeňského kraje o záměru podat ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1) písm. c) Ústavy proti nezákonnému zásahu státu s návrhem na zrušení části zákona č. 290/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR se svým jednáním, kdy s přechodem některých organizačních složek a příspěvkových organizací státu a s tím spojených práv a povinností státu na kraje takového porušení práva na samosprávu zřejmě dopustilo. Spolu s majetkem, majetkovými a jinými právy, byly na kraje převedeny i některé povinnosti státu. Stát však převedl na kraje i dluhy ve značné výši, bez odpovídajícího příspěvku na jejich úhradu. Přesně vyčíslit celkovou výši dluhů nelze. V případě příspěvkových organizací z resortu zdravotnictví převedených na Liberecký kraj se ke konci roku 2002 jednalo o částku asi 166.488.000,-Kč. Dle § 82, odst. 4, písm. b, zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu lze navrhnout Ústavnímu soudu, aby zakázal příslušnému státnímu orgánu, v porušování práva na samosprávu pokračoval a přikázal mu, aby obnovil stav před porušením. To znamená, že Liberecký kraj má pro ústavní stížnost oporu a může se domáhat nápravy, tedy navrhovat „oddlužení“. Rada kraje souhlasila s podáním ústavní stížnosti a uložila řediteli krajského úřadu Ing. Bohdanu Tomášovi zajistit zpracování ústavní stížnosti do února 2003.

 

Rada souhlasila s tím, aby si  Nemocnice Liberec pořídila  úvěr ke splácení koronarografu pro oddělení invazní kardiologie

 

Pracoviště invazní a intervenční kardiologie zahájilo oficiálně činnost v Liberecké nemocnici k 1.1. 2003. Jeho základní náplní činnosti bude poskytování péče v oboru akutní kardiologie ve spádovém území Libereckého kraje a eventuálně i dalších oblastech. Nákup koronarografu byl schválen v červnu roku 2002 Komisí pro posuzování rozmístění vybrané zdravotnické techniky Ministerstva zdravotnictví ČR. V září 2002 uzavřela Nemocnice Liberec smlouvu s Transkontakt Medical na dodávku koronarografu  v ceně 36 mil. Kč a zavázala se zhotoviteli zaplatit 10% ceny. Nemocnice Liberec se rozhodla řešit druhou část platebních podmínek  formou úvěru vzhledem k nemožnosti splacení z vlastních finančních zdrojů. Proto včera požádala o schválení tohoto záměru radu kraje. Ta souhlasila s tím, aby si Nemocnice Liberec pořídila úvěr ke splácení koronarografu pro oddělení invazní kardiologie a dále uložila MUDr. Jaroslavu Krutskému, řediteli Nemocnice Liberec, zajistit vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru nebo leasingu.

 

 

Odvolání ředitele Územního střediska záchranné služby Liberec

 

Dne 21. ledna 2003 zaslal MUDr. Miroslav Samek, ředitel Územního střediska záchranné služby Liberec, hejtmanovi Libereckého kraje písemné sdělení, ve kterém uvádí, že se rozhodl odstoupit ke dni 21. ledna 2003 z funkce ředitele Územního střediska záchranné služby Liberec. Rozhodl se tak učinit pro neslučitelnost funkce statutárního zástupce příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, s funkcí člena Zastupitelstva Libereckého kraje. Zároveň navrhl, aby dočasným řízením ÚSZS Liberec byl pověřen Bc. Zdeněk Žďárský, který vykonává v současné době funkci provozního náměstka ÚSZS Liberec, a to do doby, kdy bude po vypsaném výběrovém řízení jmenován nový ředitel. Rada kraje vzala toto písemné sdělení na vědomí a odvolala MUDr. Miroslava Samka z funkce ředitele ÚSZS a uložila vedoucímu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje předložit radě kraje kritéria pro výběrové řízení na tuto funkci do 25.2. 2003.

 

Konkurz na místo ředitele Dětského domova ve Frýdlantě

 

Mgr. Věra Dunajčíková se dopisem ze dne 20.1. 2003 vzdala funkce ředitelky Dětského domova ve Frýdlantě z důvodů jejího jmenování do funkce ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant.  Radě kraje tak byl včera předložen návrh na schválení vyhlášení konkurzního řízení. Rada tedy po projednání předloženého materiálu odvolala Mgr. Dunajčíkovou z funkce ředitele dětského domova a zároveň vyhlásila konkurzní řízení. Dále rada stanovila Mgr. Dunajčíkové odměnu ve výši 10 tis. Kč za dobrou práci a za rozvoj domova.

 

Rada kraje schválila pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje na rok 2003 návrh rozpočtu

 

Dne 21.1.2003 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje návrh rozpočtu na rok 2003, jehož součástí jsou i finanční vztahy k příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem.V resortu dopravy pro rok 2003 byl schválen provozní příspěvek ve výši 2 miliony Kč. Dále byl v kapitole 920 – Investice schválen příspěvek na jmenovité akce ve výši 10 mil. Kč. Vzhledem k ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je tento příspěvek v rozpočtu KSS LK uvažován jako příspěvek provozní tak, aby mohl být použit pro běžné opravy pozemních komunikací. Rozpočet KSS LK je postaven na základě známých příjmů, které jsou tvořeny příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury na silnice II. a III.tříd  ve výši 261,959 mil. Kč, na silnice I. třídy ve výši 80,757 mil. Kč a příspěvkem zřizovatele (Liberecký kraj) ve výší 12 mil. Kč. Organizace plánuje další výnosy ve výši 2,0 mil. Kč z pronájmu nemovitého majetku. Náklady KSS LK jsou plánovány s přihlédnutím ke změnám rozpočtu v roce 2002 a ke skutečnému vývoji nákladů v období 01.2002 – 11.2002. S předpokladem za období 12.2002 včetně zohlednění nákladů na zimní údržbu. Zvýšení mzdových nákladů a zákonného pojištění je rozhodujícím způsobem zapříčiněno novelou vládního nařízení, která stanovila zvýšení platových tarifů o 7 %. Zbývající část nárůstu připadá na vrub běžného přechodu mezi platovými stupni a změny struktury pracovníků. 

 

 

Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o zpracování dokumentu Surovinová politika Libereckého kraje

 

V květnu 2002 byl schválen obsah, harmonogram a financování Surovinové politiky Libereckého kraje (dále jen SPLK). Obsah ctí jak požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, tak požadavky Libereckého kraje. Celou SPLK zpracovává Česká geologická služba Praha. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uzavřelo s Českou geologickou službou samostatnou smlouvu ve výši 800 000,- Kč. Financování požadavků Libereckého kraje bylo radou kraje schváleno pro rok 2002 ve výši 100 000 Kč a pro rok 2003 ve výši 80 000 Kč. Smlouva o dílo mezi Libereckým krajem a Českou geologickou službou na zpracování SPLK byla těmito stranami podepsána koncem září 2002.  Obě strany koncem října 2002 podepsaly také Protokol o poskytnutí geografických dat. Práce na zpracování SPLK byly započaty již před podpisem smlouvy a doposud proběhly v souladu se schváleným harmonogramem prací. Rada kraje se na svém včerejším zasedání seznámila i s dalším postupem prací:

ˇ        dopracování textu, databází a grafických výstupů pro potřeby GIS Libereckého kraje  I-II/03

ˇ        začátkem III/03  kontrolní den projednání znění, databází a výstupů do GIS celého dokumentu SPLK 

ˇ        předložení pracovní verze celého dokumentu SPLK k diskuzi a připomínkování se samosprávami obcí a kraje, s nevládními organizacemi a s veřejností  III/03 – IV/03

ˇ        dopracování připomínek  V/03

ˇ        konec V/03 kontrolní den (konečné znění celého dokumentu i s dopracovanými podněty z připomínkovacího projednávání)

ˇ        předložení konečné verze dokumentu SPLK Radě Libereckého kraje – VI/03

ˇ        předložení dokumentu ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje – VI/03

ˇ        fakturace za rok 2003 po schválení dokumentu v Zastupitelstvu Libereckého kraje VI/03

 

 

 

 

Olympiáda dětí a mládeže

 

Účast reprezentačního družstva Libereckého kraje na Hrách první Olympiády dětí České republiky a možnost sportovního měření v řadě olympijských sportů bude v roce 2003 pro většinu dětí, které se Her zúčastní, vyvrcholením tréninkového úsilí  a odměnou za dlouhodobou náročnou přípravu. Organizační výbor pro účast repre. družstva  Libereckého kraje  ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů a  Sportovními svazy ČSTV sestavil  jmenovitý návrh zabezpečení jednotlivých sportů  sportovními pedagogy. Vesměs se jedná o velmi zkušené trenéry a vedoucí, kteří pracují již dlouhodobě s mládeží, mají přehled o výkonnosti sportovců a jsou zárukou kvalitního a bezproblémového vedení družstev.

Dne 22.1.2003 proběhlo zasedání organizačního výboru společně s navrhovanými sportovními pedagogy. Všichni jmenovaní projevili zájem o spolupráci a chtějí přispět ke zdárné účasti repre. družstva  Libereckého kraje na Hrách. Projednán byl podrobně návrh  počtu  závodníků,  trenérů a vedoucích pro jednotlivé discipliny na základě odborných znalostí sportovních pedagogů.

Rada na svém včerejším jednání schválila přihlášku pro účast reprezentačního družstva Libereckého kraje na Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky, které se uskuteční v červnu tohoto roku. Liberecký kraj bude prezentovat téměř 230 účastníků ve více jak deseti disciplínách a uvolní na tuto akci ze svého rozpočtu 1,2 mil. Kč.

 

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí