Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

05. 02. 2003
[id:411|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 5.2. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Rada souhlasila s návrhy grantových programů Libereckého kraje

 

Radě Libereckého kraje byly  předloženy návrhy grantových programů jednotlivých resortů Libereckého kraje. Granty jsou určeny na podporu akcí a činností směřujících ke zkvalitnění života v kraji. Jedná se o jednorázové poskytování neinvestičních finančních prostředků organizacím a jednotlivcům.

Obdobně jako v roce 2002 bylo přistoupeno ke společnému postupu všech odborů krajského úřadu při schvalování a vyhlašování osnov grantových programů. Pro účast ve výběrovém řízení na poskytnutí finančního příspěvku je nutné splnit následující kriteria. Žadatel musí spadat do okruhu žadatelů, musí dodat vyplněný formulář žádosti včetně všech příloh nejpozději poslední den uzávěrky příjmu žádostí. Projekt musí odpovídat vypsaným grantovým okruhům a dodržet stanovené maximální limity procentického a celkového podílu kraje.

Celkem se jedná o 17 programů z oblastí školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, rozvoje kraje, dopravy, ochrany, obrany a krizového řízení, životního prostředí a zemědělství a  sociálních věcí. V rámci rozpočtu kraje na letošní rok bylo na grantové programy schváleno 11 mil. Kč. Návrhy grantových programů musí ještě projednat zastupitelstvo kraje a poté budou uveřejněny formou inzerce v místním tisku a na webových stránkách kraje.

 

 

Rada se na svém včerejším zasedání zabývala rozpisem rozpočtu kraje – kapitola příspěvkové organizace

 

V rámci rozpočtu kraje 2003 byly zastupitelstvem kraje schváleny závazné a specifické ukazatele jeho výdajové části včetně kapitoly  – příspěvkové organizace. Prostřednictvím této kapitoly jsou upraveny finanční vztahy rozpočtu kraje ke krajem zřízeným příspěvkovým organizacím. Závazným ukazatelem rozpočtu kraje 2003 byl vymezen  celkový objem finančních prostředků ve výši 582,944 mil.Kč. Specifickými ukazateli  byly stanoveny podíly příspěvkových organizací v jednotlivých odvětvích: školství 235,650 mil.Kč, sociální péče 190,275 mil.Kč, doprava 2,000 mil.Kč, kultura 64,405 mil.Kč, zdravotnictví  86,608 mil.Kč a hospodářská správa 4,056 mil.Kč. Na základě schválených, výše uvedených ukazatelů rozpočtu kraje, byl příslušným odvětvovým odborům ekonomickým odborem zadán metodický návod pro sestavení odpisových plánů organizací pro rok 2003 vycházející ze záměrů přípravy rozpočtu kraje na rok 2003 včetně způsobu financování odpisů majetku kraje svěřeného příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje v roce 2003, jako rozhodujících faktorů kvantifikace výše provozních příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím.

 

Rada souhlasila se záměry investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji – opravy povodňových škod  

 

V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003 byly krajům, které uplatňovaly škody na silnicích II. a III. třídy při povodních v srpnu 2002, zařazeny položky představující finanční prostředky na opravy těchto škod v roce 2003 v objemu 20 až 30 % z celkové uplatňované částky. V případě Libereckého kraje se jedná o objem 10 mil. Kč. Celkové ocenění škod na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji dosáhlo hodnoty 36,8 mil.Při projednávání rozpočtu SFDI na rok 2003 v Poslanecké sněmovně PČR byly tyto  položky akceptovány a v usnesení, kterým sněmovna rozpočet SFDI schválila, byl její hospodářský výbor pověřen schválením konkrétních jmenovitých akcí, kterými budou tyto položky naplněny. Na základě požadavku SFDI o předložení investičních záměrů k těmto konkrétním akcím bude zastupitelstvu kraje předložen seznam, který byl připraven ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje a který zohledňuje potřebnost realizace těchto oprav.

 

Silnice číslo

Místo

Popis opravy

Náklady (tis Kč)

III/29029

Janov nad Nisou

oprava opěrné a zárubní zdi včetně odvodnění

2000

III/01327

Stráž nad Nisou

oprav zdi u silnice Stráž nad Nisou

1950

II/282

Koberovy

oprava náspu silničního tělesa včetně zárubních zdí a zabezpečovacích zařízení na silnice Koberovy - Ž. Brod

6050

 

CELKEM

 

10 000

 

Pro doplnění informace je třeba připomenout, že nejnaléhavější škody po povodních byly opraveny již v roce 2002 z příspěvku SFDI ve výši 4 mil. Kč a z přípěvku Libereckého kraje ve výši 3 mil. Kč.

 

 

 

 

 

Rada kraje vzala na vědomí  Zprávu o přípravě a financování Veletrhu dětské knihy 2003

 

 

Veletrh dětské knihy 2003 se uskuteční v termínu od 4. 3. 2003 do 6. 3. 2003 v prostorách výstaviště v Liberci. Organizátorem této akce je Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Členy sdružení jsou v současné době Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Krajská vědecká knihovna Liberec, Liberecké výstavní trhy a Technická univerzita Liberec. Záštitu nad konáním veletrhu převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková a ministr kultury pan Pavel Dostál, kteří přislíbili účast při slavnostním zahájení veletrhu. V rámci Veletrhu dětské knihy 2003 bude předávána cena Zlatá stuha za nejlepší dětskou knihu roku. Organizaci veletrhu zajišťuje Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni všichni členové sdružení. V současné době se k účasti na veletrhu přihlásilo 22 vystavovatelů z řad vydavatelů, nakladatelů a knihkupců. Byly osloveny rovněž zastupitelské úřady působící v České republice s oznámením možnosti prezentace literatury své země. V době konání veletrhu budou probíhat různé doprovodné akce, a to přímo v prostorách výstaviště, ale i v jiných kulturních a společenských zařízeních. Doprovodné akce jsou připravovány jednotlivými členy sdružení. Rada také souhlasila s poskytnutím příspěvku Libereckého kraje na tuto akci ve výši 800 tis. Kč. V roce 2002 na totu akci už  Liberecký kraj uvolnil 500 tis. Kč.  

 

 

Rada kraje se seznámila s dalšími postupy prací při přípravě a realizaci projektu REGIOTRAM NISA

 

Dne 11. února 2003 proběhne seminář pro Zastupitelstvo Libereckého kraje o projektu Regiotram Nisa. Dále budou probíhat přípravy podkladů pro mezinárodní konferenci o dopravě v regionech, která se uskuteční v červnu tohoto roku a kde bude projekt Regiotram Nisa prezentován jako pilotní projekt Libereckého kraje. Tato konference bude pořádána společně se Svazem dopravců a Sdružením dopravních podniků České republiky. Tento měsíc se uskuteční i jednání s  Konzulátem ČR v Drážďanech o podpoře projektu. V březnu dojde k převzetí pracovního konceptu zakázky a zpracování připomínek a o měsíc později, tedy v dubnu, se předpokládá kompletní dokončení díla. O Regiotramu Nisa bude jednat Vláda ČR v květnu a zastupitelstvo kraje dostane zprávu o dalším postupu projektu. Rada tuto zprávu vzala na vědomí a uložila Ing. Suchomelovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit průběžnou zprávu o postupu projektu Regiotram Nisa zastupitelstvu kraje.

 

 

 

Odbor ochrany, obrany na krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje má nového vedoucího

 

Na místo vedoucího odboru ochrany, obrany a krizového řízení bylo vypsáno dne 17.12.2002 výběrového řízení. Do výběrové řízení se přihlásilo deset uchazečů, z nichž jeden nesplňoval kvalifikační předpoklady. Ze seznamu uchazečů výběrová komise vybrala tři, kteří nejlépe splnili zadání výběrového řízení, a to  Bc. Rudolfa Broulíka, Ing. Martina Šípa a Pavla Štyndla. Po provedených pohovorech s těmito třemi uchazeči výběrová komise navrhla jako nejlepšího uchazeče o místo vedoucího odboru Bc. Rudolfa Broulíka, ten se představil na včerejším jednání radě kraje a následně byl radou do funkce vedoucího tohoto odboru jmenován s účinností od 4. února 2003.

 

 

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí