Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

27. 02. 2003
[id:442|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 27.2. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

 

Pro hejtmana Libereckého kraje bude vyroben slavností řetěz

 

Hejtman má možnost užívat při významných příležitostech závěsný odznak, vyplývá to z  novely zákona o krajích. Slavnostní řetěz má uprostřed státní znak a po obvodu je uveden název Česká republika. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj je zřizovatelem středních uměleckých škol, které se specializují na výrobu uměleckých předmětů, Liberecký kraj oslovil SUPŠ a VOŠ  v Turnově a SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. SUPŠ a VOŠ Turnov předložily návrhy studentů II.ročníku a SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou předložily návrhy 3 akademických sochařů, kteří na zmíněné škole vyučují. Všechny tyto návrhy byly anonymně předloženy radě kraje k posouzení. Z došlých návrhů členové rady vybrali jeden, jehož autorem je akademický sochař Jan Lukáš. Součástí uměleckého díla je i samostatný přívěs se znakem Libereckého kraje. Radě kraje byly včera předloženy ke schválení návrhy smlouvy o vytvoření tohoto uměleckého díla mezi Libereckým krajem a Střední umělecko průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Jablonec nad Nisou a akademickým sochařem Janem Lukášem. Rada s těmito smlouvami souhlasila. Slavnostní řetěz bude hejtmanovi předán v květnu tohoto roku.

 

Rada kraje schválila připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet

 

Na 10. březen 2003 připadá 44. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krutě potlačovaného čínskou armádou. V měsíci březnu proběhne vedle mnoha akcí zasazujících se za lidská práva a svobodu pronásledovaných  Tibeťanů i kampaň Vlajka pro Tibet, během které města i obce na celém světě vztyčují tibetskou vlajku jako symbol solidarity. Česká republika se k celosvětové akci Vlajka pro Tibet aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice, v loňském roce vlajky podpořilo 130 měst a obcí z celé České republiky. Hejtman RNDr. Pavlík obdržel dopis od zástupce občanského sdružení Lungta, ve kterém zástupce sdružení žádá představitele krajské samosprávy, aby se  připojili ke kampani Vlajka pro Tibet a dne 10. 3. 2003 na podporu akce vyvěsili tibetskou vlajku. Téhož dne obdržel hejtman dopis i od velvyslance Čínské lidové republiky v ČR. Velvyslanec ve svém dopise mimo jiné zmiňuje i to, že „vyvěsit tibetskou vlajku v kterémkoliv zahraničním městě v den výročí rozštěpenecké vzpoury v Tibetu znamená otevřenou podporu pro separatistickou akci dalajlámovy kliky a hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Číny“. Rada kraje se po včerejším jednáním rozhodla  připojit se ke kampani Vlajka pro Tibet a tuto vlajku dne 10.3. 2003 v sídle Libereckého kraje vyvěsit.

 

 

Stanovisko Libereckého kraje k dokumentaci hodnocení vlivů záměru „Propojovací vedení 110 kV Nový Bor – Varnsdorf“  na životní prostředí

 

Předmětem jednání byla dokumentace o hodnocení vlivů záměru Propojovací vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf. Investorem záměru je Severočeská energetika Děčín, a.s.  Dokumentaci zpracovala firma Terplan a.s. Byly hodnoceny dvě základní varianty nadzemního vedení trasa A - N. Bor – Kytlice – Varnsdorf a trasa B - N. Bor – Svor – Varnsdorf. K dokumentaci byl zpracován posudek, který doporučil dopracování dokumentace a přerušení procesu EIA. Dopracování mělo uvést a rámcově vyhodnotit všechny v minulosti uvažované varianty, jak územní, tak i technologické, dále mělo podrobněji rozpracovat variantu B, včetně případných návrhů korekcí ve vedení trasy. Měly být porovnány vlivy nadzemního a podzemního vedení v trasách variant A a B na hydrogeologické poměry. Doplnění  provedla firma T-plan, s.r.o. Požadavky na doplnění dokumentace vyplynuly i z jednání SČE, a.s. a MŽP  se zástupci Libereckého kraje a pracovníky  Krajského úřadu Libereckého kraje. K pracovní verzi doplnění dokumentace vydal Krajský úřad Libereckého kraje vyjádření 17. 6. 2002.  Libereckému kraji byla doplněná dokumentace v rámci pokračujícího procesu EIA  zaslána k vyjádření 16. 1. 2003.  Zákonná lhůta pro vyjádření je 50 dnů od obdržení dokumentace. Rada Libereckého kraje projednala dokumentaci o hodnocení vlivů záměru  „Propojovací vedení 110 kV Nový Bor –Varnsdorf “   v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.  Svým usnesením vyslovila  nesouhlas se záměrem výstavby „Propojovací vedení 110 kV Nový Bor-Varnsdorf“ ve variantách A a B nadzemního vedení. Důvodem nesouhlasu je rušivý zásah do lesního ekosystému s jeho dopadem i na vodní režim, narušení krajinného rázu oblasti a znehodnocení její rekreační funkce. Opodstatnění  stanoviska spočívá i v protestu široké veřejnosti trasou dotčených obcí a v neprokázání veřejného zájmu této stavby.

 

 

 

 

 

 

 

Rada kraje vzala na vědomí informaci o Studii hospodářsky slabé oblasti Ralsko

 

Odbor rozvoje zadal v loňském roce fundovanému pracovišti - Výzkumnému centru regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně zpracování odborné „Studie rozvoje hospodářsky slabé oblasti RALSKO“. Podmínkou pro zhotovitele studie bylo na základě všech dostupných informací o vlivech prostředí, aktivitách obce a svazku obcí, podnikatelských záměrech jednotlivých zájmových subjektů a také na základě nestranného pohledu na zájmové území určit předpokládaný vývoj a rozvoj oblasti Ralsko a navrhnout úlohu a úroveň spolupráce krajské a obecní samosprávy. Studie k připomínkování byla předložena odboru rozvoje 12. prosince 2002. Obsah studie byl a je předmětem projednání s obcí Ralsko, svazkem obcí Podralsko, organizacemi Vojenské lesy a statky a Privum. Z těchto jednání vyplynuly další skutečnosti, které je třeba v plánovaných záměrech zhodnotit. Dne 12. února 2002 proběhl pracovní výjezd pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje do Kuřívod. Předmětem tohoto výjezdu a jednání se starostou obce Ralsko byla mimo jiné i diskuse o dalším možném zacílení rozvoje oblasti Ralsko, včetně zdokumentování nových skutečností, se kterými Studie hospodářsky slabé oblasti Ralsko nepracovala. Současné znění studie bude předloženo starostou zastupitelstvu obce Ralsko. Stanoviska budou konzultována pracovníky odboru rozvoje kraje s ostatními stěžejními aktéry rozvoje dané oblasti. V intencích závěrů těchto konzultací bude následně studie dopracována odborem rozvoje kraje, případně bude znovu navázán smluvní vztah s původním zpracovatelem. Obec Ralsko navrhne pro finální dopracování studie tři své vlastní zástupce. Dopracované znění Studie rozvoje hospodářsky slabé oblasti Ralsko bude předloženo radě kraje v červnu 2003.

 

Rada souhlasila s transformací Správy státního majetku Liberec na organizační složku kraje.

 

Dnem 1. ledna 2003 přešel na základě zákona z vlastnictví České republiky do vlastnictví Libereckého kraje majetek, se kterým do 31. prosince 2002 byla příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa státního majetku Liberec zřízená Okresním úřadem Liberec. Na základě zákona se stala příspěvková organizace Správa státního majetku Liberec příspěvkovou organizací kraje. Nejpozději do 30. dubna 2003 je Liberecký kraj povinen přizpůsobit dosavadní zřizovací listinu uvedené příspěvkové organizace náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního předpisu a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo rozhodnout o jiné formě dalšího působení této organizace. S příspěvkovou organizací přešel k 1. lednu 2003 z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje majetek v celkové hodnotě 322,4 mil.Kč. Radě byly ve včerejší zprávě předloženy návrhy na další formu dalšího působení Správy státního majetku. Pro další působení příspěvkové organizace přichází v úvahu buď ponechat stávající formu, tj. příspěvkovou organizaci kraje, nebo zřídit organizační složku kraje, příp. zřídit  samostatný odbor nebo oddělení krajského úřadu. Po včerejším jednání a na základě uvedených skutečností se rada kraje rozhodla pro organizační složku kraje.  Jedním z důvodů, proč se rada rozhodla pro organizační složku, je, že organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele, což mimo jiné znamená, že netvoří odpisy majetku. Veškeré její příjmy a výdaje má ve svém rozpočtu obsaženy samotný územní samosprávný celek.

 

 

Ve zkratce:

Rada kraje se zabývala návrhy rozpočtů příspěvkových organizací z resortu kultury, sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Souhlasila s návrhy zřizovacích listin Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Muzea Českého ráje v Turnově. Rovněž souhlasila s návrhy zřizovacích listin dvanácti zdravotnických zařízení Libereckého kraje. Rada jmenovala JUDr. Jana Marka ředitelem Centra sociálních služeb spádové oblasti Jablonec nad Nisou.  Na dobu určitou – do uzavření řádného výběrového řízení a jmenování nového ředitele -  jmenovala do funkce ředitele Územního střediska záchranné služby Liberec Bc. Zdeňka Žďárského.  

 

Linda Futerová

tisková mluvčí