Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

05. 03. 2003
[id:457|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 5.3. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Rada souhlasila s projektem Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

 

Projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje vychází z první pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Záměrem tohoto projektu je vytvořit moderní uskupení středních odborných škol, které by reflektovalo požadavky trhu práce, velice důležitá je i vazba na celoživotní vzdělávání, integrace zdravotně  postižených žáků nebo efektivní využití finančních prostředků. Cílem projektu je vytvořit školský areál se střední a vyšší odbornou školou,  učebnicemi, dílnami, zázemí pro komplexní sportovní vyžití dětí a mládeže, sportovní halou a jídelnou. Vzniknout by mělo i studentské městečko – internetová kavárna, zábavné centrum, jehož součástí by bylo multikino, bar a taneční aréna. Ve spolupráci s představiteli Statutárního města Liberec a Libereckého kraje se nyní projednává reálné využití prostor a budov pro tento projekt. Za předpokladu využití prostor v okolí Masarykovy třídy v Liberci by se všichni studenti soustředili do jednoho místa, a to nejen za účelem vzdělávání.

Rada se seznámila i s návrhem smlouvy o kooperaci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec a Investorsko inženýrskou a.s. Předmětem je vzájemná spolupráce a součinnost mezi účastníky pro vytvoření podmínek pro realizaci Projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje na území města Liberec. Všichni tři účastníci se zavazují vytvořit vhodné předpoklady a poskytnout vlastní dostupné podklady a informace a vytvořit mezi sebou fungující výměnné informační vazby, a to vše v rozsahu a za podmínek daných smlouvou. Spolupráce mezi regionálním a lokálním veřejným sektorem a sektorem privátním bude nespornou výhodou při zapojování se uvedeného centra do rozvojových programů Evropské unie a žádání o prostředky ze strukturálních fondů. Rada po včerejším jednání s projektem Centrum vzdělanosti Libereckého kraje souhlasila a rovněž schválila návrh smlouvy o kooperaci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec a Investorsko inženýrskou a.s., jejímž účelem je vytvoření podmínek pro komplexní centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve městě Liberec. Zastupitelstvo se s tímto projektem seznámí za dva týdny na svém zasedání.

Rada souhlasila s návrhem grantových programů – oblast zdravotnictví

 

Za účelem podpory naplnění vybraných cílů, vytyčených zejména ve Zdravotní politice Libereckého kraje, která určila dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel kraje, navrhl odbor zdravotnictví využít i zainteresovanosti příslušných subjektů formou grantů. Pro tyto účely je v rozpočtu kraje na rok 2003 pro odbor zdravotnictví vyčleněna částka 1,543 milionů Kč, kterou navrhujeme použít v rozsahu následujících grantových programů: Zdravotnické vzdělávací programy, Zdravotnické preventivní programy a  Léčebně preventivní programy. O granty z této oblasti mohou žádat

zdravotnická a školská zařízení včetně zařízení sociální péče, orgány ochrany veřejného zdraví, nestátní neziskové organizace a ostatní fyzické nebo právnické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnických služeb. Účelem grantu je podpora neinvestičních nákladů zejména v souvislosti s naplňováním cílů obsažených ve schválené Zdravotní politice Libereckého kraje. Tento materiál je zveřejněn na internetových stránkách Libereckého kraje.

Zastupitelstvo kraje se grantovými programy z oblasti zdravotnictví bude zabývat 18. března a následně budou zveřejněny na webových stránkách kraje a v místním tisku.

 

Rada souhlasila s Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje.

 

Zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) vzniklo na základě zadání  Libereckého kraje jako strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je navrhnout na základě analýzy stavu základní směry podpory EVVO tak, aby v Libereckém kraji vznikl fungující systém odpovídající potřebám tohoto kraje a základ pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO.  Obecným rámcem koncepce EVVO je Státní program EVVO v České republice, schválený vládou ČR v roce 2000. Cílem tohoto programu, jehož realizace spočívá právě na krajích, regionech, obcích a městech, je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí.  Koncepce EVVO je dlouhodobý dokument s časovým horizontem do roku 2010, jehož smyslem je představit na základě analýzy vizi EVVO Libereckého kraje a předložit návrh cílů a opatření, jehož naplněním bude tato vize realizována.

V oblasti školství budou cíle EVVO realizovány v postupných krocích prostřednictvím Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje, podle možností a situace školské soustavy Libereckého kraje. V oblastech, které nespadají pod přímé řízení resortu životního prostředí a zemědělství našeho kraje, má koncepce EVVO charakter doporučení a ideových podnětů. Jejím cílem je především to, aby subjekty EVVO navzájem komunikovaly, spolupracovaly a byly informovány o aktivitách ve svém okolí.

 

Ve zkratce:

 

Rada jmenovala PaedDr. Milana Kubáta do funkce ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště v České Lípě.

Opět se rada zabývala schválením záměru pořízení úvěru na splácení koronarografu pro oddělení invazní kardiologie Nemocnice Liberec.  Zastupitelstvo kraje se bude  tímto záměrem zabývat za čtrnáct dní na svém zasedání.

Rada vzala na vědomí předložený návrh na volbu Ing. Bc. Jiřího Pokorného přísedícím Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Ing. Karel Dolejší, náměstek hejtmana, předloží tento návrh zastupitelstvu 18. března 2003.

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí