Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání rady Libereckého kraje

27. 03. 2003
[id:477|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 26.3. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

 

Rada kraje vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci s válkou v Iráku

 

Od 22. ledna 2003 na úrovni ústředních správních úřadů pracovala „Koordinační zpravodajská skupina“, která průběžně vyhodnocovala situaci v České republice. Od 19. března 2003 zahájily činnost v souvislosti s reakcí na útok v Iráku Bezpečnostní rada státu a Ústřední krizový štáb. Na svých jednáních oba orgány řízení krizových situací v ČR konstatovaly, že v současné době nejsou známy žádné konkrétní poznatky k ohrožení ČR a jejího obyvatelstva. I přes tyto poznatky v souvislosti s případným ohrožením byla přijata některé preventivní opatření. Ústřední krizový štáb se sešel 19. března a přijal několik opatření. V oblasti úkolů policie například zpřísněný režim vůči cizincům, ochrana důležitých podniků a jaderných zařízení, ostraha přehrad a obdobných vodních děl, posílení výkonu hlídkové služby policie a armády, zvýšení bezpečnosti civilního leteckého provozu, zvýšená kontrola dopravy na silnicích se zaměřením na naklaní dopravu a přepravu nebezpečných látek nebo příprava na zachycení případné migrační vlny. V oblasti resortu zdravotnictví a zemědělství

stanovení zabezpečení místních zdrojů pitné vody, aktivace státní referenční laboratoře pro biologickou ochranu i aktivace opatření v souvislosti se šířením možných nákaz. V oblasti armády ČR se jedná o zajištění vojáků pro posílení policie ČR, příprava vyčlenění 2500 vojáků, z toho již aktivováno 300 pro Prahu  a 320 pro Středočeský kraj, pro Liberecký kraj je připraveno 103 vojáků. Další opatření se rovněž týkala úkolů hasičského záchranného sboru. Ze včerejšího jednání rady kraje vyplývá, že není  nutné aktivovat Bezpečnostní radu kraje ani Krizový štáb kraje. „Je třeba věnovat zvýšenou pozornost ostraze objektům krajského úřadu, pohybu cizích osob v objektech krajského úřadu a došlé poště. Řediteli krajského úřadu bylo v této souvislosti nařízeno připravit k realizaci opatření 1. stupně bezpečnostní ochrany objektů krajského úřadu a seznámit zaměstnance s těmito opatřeními“, řekl hejtman Pavel Pavlík.

 

 

 

 

 

 

 

Rada kraje se seznámila se zprávou „Hospodaření a hospodářské výsledky příspěvkových organizací v resortu školství 2002“

 

Rok 2002 byl ve znamení roku, kdy všechny příspěvkové organizace v resortu školství byly spravovány svým zřizovatelem. Počátek roku byl velice dramatický. Příspěvkové organizace neměly dostatek finančních prostředků na úhradu nezaplacených faktur roku 2001 od dodavatelů na energie, vodu. Proto z rozpočtové rezervy kraje roku 2002 bylo uvolněno 7 350 000 Kč a vyčerpáno na tuto potřebu 6 363 816,30 Kč dle splátkového kalendáře. Rok 2002 většina příspěvkových organizací uzavírala své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem. Svého schodkového hospodaření vykázalo v roce 2002 patnáct zařízení, tj. 15,46%.  Celkově školy a školská zařízení čerpaly včetně organizačních složek kraje v roce 2002  finanční prostředky  z rozpočtu kraje ve výši 218 963,85 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz 210 941,03 tis. Kč, z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 965 160,69 tis. Kč, z toho přímě výdaje  863 300,83 tis. Kč. Rok 2002 můžeme z pohledu škol a školských zařízení hodnotit jako  rok, kdy došlo k určité stabilitě. Uskutečnilo se několik kroků, které povedou v roce 2003 k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými typy škol v různých místech Libereckého kraje. Podařilo se pro rok 2003 účelově vyčlenit v celkovém příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvek určený na odpisy dlouhodobého majetku, aby nedocházelo k nepokrytí odpisů a jejich přídělu do Investičního fondu, jak bylo uváděno v příčinách schodkového hospodaření příspěvkových organizací. Přes všechny tyto dobré kroky v důsledku celkové situace dochází ke zvyšování vstupních nákladů jako je energie. V důsledku zvyšování nezaměstnanosti dochází i k útlumu některých doplňkových činností a nenaplňování předpokládaných výnosů. U typů škol jako jsou gymnázia, a která nemají doplňkovou činnost, dochází opakovaně ke schodkovému hospodaření. Zde se budou muset hledat způsoby úhrad ztrát z minulých let, aby nedocházelo k jejich kumulaci. 

Rada kraje se včera seznámila s předloženým materiálem a souhlasila s návrhy rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2002 u příspěvkových organizací v resortu školství do rezervního fondu a fondu odměn a s navrženým způsobem krytí zhoršeného hospodářského výsledku roku 2002.

    

 

 

 

 

 

 

Rada schválila kandidaturu Libereckého kraje na pořadatelství Letní olympiády dětí a mládeže v roce 2005

 

 

Všechny kraje České republiky byly osloveny Českým olympijským výborem k projevení zájmu o pořadatelství letní Olympiády dětí a mládeže 2005  a zimní Olympiády mládeže 2006.

V současné době vrcholí přípravy na historicky první hry  Olympiády  s Orbitem pro děti České republiky, které proběhnou v Pardubickém kraji ve dnech 14.-19.června 2003. Zájem o účast na této akci projevily všechny kraje České republiky a tento zájem potvrzuje základní myšlenku Českého olympijského výboru o projektu pravidelného pořádání   těchto sportovních akcí pro mládež v duchu olympiemi. Druhá letní olympiáda se bude konat v roce 2005. Pro pořadatelství je vypsáno výběrové řízení Českým olympijským výborem.

Liberecký kraj svojí sportovní tradicí, vybaveností sportovními a ubytovacími zařízeními, stejně tak jako množstvím kvalitních sportovních organizátorů je vhodným kandidátem na uspořádání sportovní akce, jakou je 2. letní olympiáda dětí a mládeže. Seskupení velmi dobře sportovně vybavených měst zejména Liberce, ale i dalších měst Libereckého kraje, vybízí k úvahám o kandidatuře Libereckého kraje na pořadatelství této akce, kde kromě vlastního uspořádání akce  lze předpokládat  zviditelnění kraje v rámci České republiky i další efekty, jakými jsou  zájem investorů o další rozvoj sportu v kraji, o spolupráci v rozvoji mládežnického sportu. Předběžná přihláška zájemců o pořadatelství   2. letní olympiády  musí být zaslána v termínu do 31.3.2003, na 2. zimní olympiádu do konce září 2003. Z předběžných přihlášek budou vybráni maximálně dva zájemci, kteří zpracují podrobnější projekt akce podle předepsané osnovy.

Český olympijský výbor stanoví výběrovou komisi a Výkonný výbor Českého olympijského výboru rozhodne o pořadateli letní olympiády dětí a mládeže v roce 2005 do 31.- května 2003, na 2. zimní olympiádu  2006  do 31.12.2003.

 

 

Liberecký kraj finančně podpoří kulturní akce

 

Na základě zkušeností s poskytováním finančních příspěvků kulturním akcím v rámci přímé podpory Libereckého kraje v loňském roce zpracoval odbor kultury pro rok 2003 systém postupových přehlídek a festivalů neprofesionální úrovně v nejčetněji zastoupených uměleckých oborech. Hlavním kriteriem pro zařazení akcí do přímé podpory byla především návaznost akcí na národní kola přehlídek a dále pak minimálně oblastní a krajský význam dalších kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit. Do konce února obdržel odbor kultury  96 žádostí o finanční podporu. Na základě zpracoval návrh kulturních akcí, včetně finančních částek, a předložil ho k projednání ve výboru pro kulturu.  Radě kraje byl včera ke schválení předložen návrh kulturních akcí a pořádajících subjektů, jimž by měl být poskytnut finanční příspěvek v rámci přímé podpory Libereckým krajem. Odbor kultury navrhl na přímou podporu prioritně soutěžní postupové přehlídky národního, krajského a oblastního významu částku v celkové  výši 576 tis. Kč a dále tradiční kulturní akce a kulturně vzdělávací aktivity krajského rozsahu v celkové finanční výši 774 tis.Kč.

 

 

Rada souhlasila s předloženou Koncepcí zemědělství Libereckého kraje

 

Z koncepce zemědělství Libereckého kraje vyplývá, že hlavními oblastmi, které je nutné zlepšit  je například zastaralost technického vybavení, nižší technologicko-technická konkurenceschopnost zemědělského sektoru a zpracovatelského průmyslu, zlepšení odbytu a zvyšování přidané hodnoty zemědělských produktů, nedostatek pracovních příležitostí na venkově, dopravní obslužnost nebo věková struktura pracovníků v zemědělství. Cíl koncepce navazuje na Sektorový operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství v ČR a bude dosažen prostřednictvím několika strategických cílů, jako je zachování současného stavu zemědělství našeho kraje. K tomu je bezpodmínečně nutné minimálně zachovat příjmovou stránku hospodářství zemědělských prvovýrobců a k tomu je nutné zajistit 55% přímých plateb ke dni vstupu do EU, prosazovat urychlené dokončení privatizace státního zemědělského majetku, iniciovat změny nevyhovujících zákonů vztahujících se k agrárnímu sektoru nebo podporovat vytváření poradenského servisu prostřednictvím školských zařízení, Okresních agrárních komor atd. Jak vyplývá z analytické části, je převážná část Libereckého kraje oblastí vhodnou pro chov skotu. Liberecký kraj disponuje v rámci ČR nejnižší intenzitou skotu v přepočtu v přepočtu na hektar zemědělské půdy. To znamená, že údržba se stává neefektivní a nepřirozenou. Proto je jedním z rozhodujících návrhů k optimálnímu využití zemědělské půdy zvýšení stavu skotu, který by měl být chován v rámci Libereckého kraje.

 

 

Ve zkratce

Z resortu rozvoje kraje se rada kraje dále seznámila s materiálem pro jednání Vlády ČR o projektu REGIOTRAM NISA. Na základě požadavku a doporučení  ministerstva dopravy je strategicky vhodnější předložit materiál do vlády dvoustupňovně, a to nejprve informace o přípravě projektu REGIOTRAM NISA v podobě písemné informace v dubnu a následně předložit plnohodnotný materiál obsahující konkrétní usnesení vlády ve věci úprava legislativy a norem, financování projektu a řešení mezinárodních vztahů.

Rada kraje jmenovala Mgr. Jiřího Kozlovského do funkce ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou - U Balvanu, s účinností od 1. července 2003.

 

Linda Futerová, tisková mluvčí