Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

09. 04. 2003
[id:504|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 9.4. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Finanční dar za záchranu lidských životů

Pan Jaroslav Novák ze Stráže pod Ralskem v březnu tohoto roku zachránil při požáru panelového domu ve Stráži pod Ralskem dva lidské životy. Vyšplhal po hromosvodu a po balkonech do 4. patra panelového domu, odkud zachránil paní Hrubou s jejím 13-ti měsíčním synem Romanem. Rada města Stráž pod Ralskem okamžitě ocenila jeho hrdinství a vyplatila mu 20.000,- Kč. Rada kraje včera schválila  finanční dar ve výši  30.000,- Kč panu Jaroslavu Novákovi. Slavnostní předání zmíněného obnosu proběhne při zasedání 4. zastupitelstva kraje dne 22. 4. 2003.

 

Zajištění pečovatelské služby

 

Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin již v průběhu posledního čtvrtletí roku 2002 inicioval jednání s městy a obcemi okresu Liberec, pro které Okresní ústav soc. služeb  Liberec (nyní Centrum soc. služeb LK) zajišťoval pečovatelskou službu. Bylo zjištěno, že  odhad nákladů na výkon pečovatelské služby do konce roku 2002 činil pro okres Liberec 11 079 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do rozpočtu CCS LK pro rok 2003, neboť výkon pečovatelské služby byl financován z rezervy Okresního úřadu Liberec. V září 2002 se konala schůzka se zástupci měst a obcí okresu Liberec, kde byli všichni zúčastnění obeznámeni s tím, že zabezpečení výkonu pečovatelské služby prostřednictvím OÚSS Liberec bude od 1.1.2003 zajištěno pouze za plnou úhradu vynaložených nákladů dle smlouvy mezi zúčastněnými stranami. Z oslovených obcí se rozhodly samostatně  zajišťovat  pečovatelskou službu obce - Raspenava, Lázně Libverda, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, Všelibice, Český Dub, Podhora, Bohdánkov. Smluvně si výkon pečovatelské služby na rok 2003 zajistily smlouvou s CSS LK obce Stráž nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně a Chrastava. Nevyřešená otázka výkonu pečovatelské služby je v  Novém Městě pod Smrkem, kde roční náklady činí 1.053 tis. Kč a v Liberci, kde roční náklady činí 7.957 tis. Kč.  Pečovatelská služba je v rámci Libereckého kraje ve většině případů mimo Liberec a Nové Město pod Smrkem zajišťována prostřednictvím samosprávných rozhodnutí měst a obcí. Není žádoucí, aby výkon pečovatelské služby pro Liberec a Nové Město pod Smrkem nadále zajišťoval a financoval Liberecký kraj, neboť se tato skutečnost neslučuje s principy reformy veřejné správy a neodpovídá koncepčním záměrům financování sociálních služeb v kraji  a není rovný přístup ke všem obcím kraje. Rada včera souhlasila s poskytováním pečovatelské služby Centrem sociálních služeb Libereckého kraje ve městech Liberec a Nové Město pod Smrkem, pokud tyto obce uzavřou s touto příspěvkovou organizací smlouvu o poskytování pečovatelské služby a budou vynaložené náklady na ni hradit v plném rozsahu.

 

 

Rada vzala na vědomí předložený dokument „Postup prací při vytváření strategie rozvoje poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji“

 

Liberecký kraj v souvislosti s reformou veřejné správy zahájil v letošním roce aktivity směřující k vytvoření jasného a transparentního systému zajištění sociálních služeb na krajské úrovni. V souvislosti s tímto záměrem připravuje pilotní projekt „Komunitní plánování sociálních služeb“ ve vybraných lokalitách Libereckého kraje – Turnovsko, Semilsko, Jilemnicko.  V návaznosti na projekt plánování sociálních služeb realizuje aktivity směřující k standardizaci a hodnocení kvality poskytování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb, hodnocení kvality sociálních služeb a standardizace sociálních služeb  umožní efektivněji rozhodovat o rozvoji jednotlivých typů služeb a struktuře sociální sítě služeb v kraji jako celku, což zároveň umožní efektivnější vynakládání finančních prostředků v této oblasti.

Načasování procesů komunitního plánování sociálních služeb, hodnocení kvality a standardizace sociálních služeb je jedinečné s ohledem na nastartování celého procesu ještě před pravděpodobným vstupem ČR do EU a možnosti čerpání ze strukturální pomoci. „Postup prací při vytváření strategie rozvoje poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji“ vychází z návrhu Programu rozvoje Libereckého kraje.

 

Rada souhlasila s dalším rozpracováním možností úvěrového financování rekonstrukcí a oprav silnic ve vlastnictví Libereckého kraje

 

Ve Strategii rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje jsou nastíněny některé možné zdroje finančních prostředků pro rozvoj silniční sítě v Libereckém kraji. Snahu o uvedení silnic II. a III. třídy do alespoň částečně přijatelného stavu je nutné v rámci všech rozvojových úvah považovat za absolutní prioritu. Nepříznivý průběh zimy v úvodu letošního roku, kdy docházelo k výrazným výkyvům teplot jak v denních, tak i vícedenních cyklech, se výrazně promítl do stavu silnic především III. třídy. Z běžných prostředků již není možné provést v potřebném rozsahu ani nejnutnější opravy. Proto je nyní mimořádně potřebné uvažovat o mimorozpočtových prostředcích pro tuto oblast působnosti Libereckého kraje. Spoléhat se v tuto chvíli na budoucí pomoc z fondů Evropské unie by bylo pouhým uhýbáním před naléhavostí problému.

Ve výše zmíněné „Strategii“ jsou nastíněny různé zdroje finančních prostředků.  V listopadu 2002  byla projednávána podpora záměru Asociace krajů ČR podílet se na úvěrovém programu Evropské investiční banky „Opravy silnic a dálnic RII“ určeném pro opravy silnic v České republice. Mělo jít o objem zhruba 250 mil.? pro 13 krajů. Podle nejnovějších informací ze zasedání Komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR odmítá ministerstvo financí poskytnou státní záruku za úvěr pro kraje s poukazem na zhoršení kritérií zadluženosti státu. Vzhledem k těmto přetrvávajícím obtížím lze téměř s určitostí tuto atraktivní možnost financování prohlásit za ztracenou. Dalším uvažovanou formou zapojení mimorozpočtových zdrojů do financování oprav je  aplikace francouzské metody METP – veřejné zakázky na údržbu. Podstata této metody spočívá v tom, že zadavatel vypíše soutěž na dodávku rekonstrukce určitých úseků komunikací nebo ucelených oblastí  včetně zajištění financování díla. Splácení je pak rovnoměrně rozloženo do období 5 až 15 let. Výhodou oproti klasickému úvěrování je přesun technických a inženýrských činností na zhotovitele a při výběru partnera s vysokou bonitou pro finanční ústavy lze získat i srovnatelné úrokové podmínky. Rada po včerejším jednání souhlasila s dalším rozpracováním možností úvěrového financování rekonstrukcí a oprav silnic ve vlastnictví Libereckého kraje. Zastupitelstvo se s tímto materiálem seznámí 22. dubna.

 

Rada Libereckého kraje převzala záštitu nad krajským kolem dopravní soutěže mladých cyklistů

 

V rámci činností vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu se každoročně koná v celé ČR dopravní soutěž mladých cyklistů, která je určena žákům 5. až 8. ročníků základních škol a odpovídajících gymnázií. Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Koordinační rada ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (BESIP) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Ústřední automotoklubem Čech a Moravy, Autoklubem České republiky, Českým červeným křížem, Ředitelstvím Policie České republiky a dalšími orgány a organizacemi. V předchozích letech byl mezi pořadateli krajského kola této dopravní soutěže, kterého se účastnili vítězové okresních kol z Libereckého a Ústeckého kraje, vždy ten okresní úřad, v jehož územním obvodu se krajské kolo konalo. Loňský rok hostil krajské kolo dopravní soutěže Ústecký kraj, soutěž probíhala v Ústí nad Labem – Úštěku.  V letošním roce se bude konat krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ve dnech 20. - 22. 5. 2003 v Liberci, účastnit se ho bude přibližně 110 dětí z Ústeckého a Libereckého kraje. Vítězové postoupí do celostátního kola. Rada souhlasila s převzetím záštity nad touto soutěží a jmenovala Ing. Miroslava Macha, člena rady kraje, čestným ředitelem soutěže.

 

 

Plán oprav a údržby silnic v Libereckém kraji na rok 2003

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje připravila v návaznosti na dostupné finanční zdroje, přidělené Státním fondem dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy v roce 2003, návrh seznamu dodavatelských oprav na silnicích II. a III. tříd v objemu 73.200 tis. Kč. Celková výše prostředků byla stanovena v rozsahu předpokládaných prací vybraných nejnutnějších oprav silnic, mostů a opěrných zdí v Libereckém kraji s rozčleněním podle jednotlivých  cestmistrovství. Při výběru jednotlivých úseku a objektů se vycházelo z diagnostikovaného stavu dle „Malého systému hospodaření s vozovkou RoSyâ PMS“ a dopravního zatížení a významu s přihlédnutím k využívání autobusovou dopravou. I tak bylo možné zařadit pouze část úseků, na které dlouhodobě upozorňují představitelé místních samospráv, dopravci i sami občané. Z celkového rozsahu kritických úseků se pak jedná o pouhý zlomek. Rada vzala na vědomí plán oprav a údržby silnic v Libereckém kraji ze zdrojů poskytovaných Státním fondem dopravní infrastruktury a souhlasila s předběžným uvolněním částky 13. 538 tis. Kč z kladného výsledku hospodaření Libereckého kraje za rok 2002 na opravy komunikací ve vlastnictví kraje.

 

Silnice

Název úseku (objektu)

Délka

(km)

Plocha

(m2)

Stavební stav

Náklady

(tis. Kč)

III/0357

Pertoltice – Višňová

3,1

13 900

4,5

3 805

II/289-2

Semily – most

 

 

 

481

III/0358-1

Višňová – most

 

 

 

148

III/2909-3

Raspenava – most

 

 

 

157

II/270

Doksy - Mimoň

1,1

6 650

4,5

1 982

III/2627

Volfartice - v obci

0,6

3 300

5

1 000

III/29049,

III/29054

Desná,Příchovice

1,2

6 600

4,5

1 983

III/28741,

III/2874

Č.Studnice-Huť-Zásada

0,6

3 300

5

1 000

III/2887

Jesenný - Roztoky u Semil

1,2

6 500

5

1 982

III/2845

Lomnice-Košov

0,5

3 400

5

1 000

celkem

13 538

 

Linda Futerová

tisková mluvčí