Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

30. 04. 2003
[id:525|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 
Liberec, 30.4. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 Rada schválila návrhy smluv na zajištění lékařské služby první pomoci v oblasti Hrádku nad Nisou a Českého Dubu

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné službě stanovuje povinnost poskytnout odbornou přednemocniční neodkladnou péči do 15 minut po převzetí tísňové výzvy. V oblastech hrádecka a českodubska není technicky možné výjezdovými skupinami dislokovanými v Liberci, Turnově nebo v Jablonném v Podještědí dojezdnost do 15 minut zajistit.

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 22.4.2003 souhlasilo ze zajištěním přednemocniční péče – úpravou LSPP zřízením pohotovostních ordinací při nemocnicích. Součástí schváleného návrhu je i zajištění LSPP ve výše uvedených oblastech, kde do doby stanovení nového organizačního zajištění přednemocniční neodkladné péče bude provozována LSPP ve stávajícím rozsahu. Veškeré smlouvy na zajištění lékařské služby první pomoci v Libereckém kraji byly uzavřeny s účinností od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2003. Z tohoto důvodu byl radě předložen návrh smlouvy na zajištění LSPP v uvedených oblastech.

Současným provozovatelem ordinací LSPP v Hrádku nad Nisou a Českém Dubu je Krajská nemocnice Liberec. Po včerejším jednání rady kraje se navrhuje začlenit uvedené ordinace do organizační struktury Územního střediska záchranné služby Liberec jako poskytovatele odborné přednemocniční neodkladné péče. Odborné a technické zázemí Krajské nemocnice Liberec neumožňuje zajistit poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče. Dále to je transformace ordinací LSPP do výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, kterou je nutné  provést ve dvou krocích. Prvním krokem je zřízení výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, v případě tísňové výzvy využije výjezdová skupina sloužícího lékaře LSPP nebo praktického lékaře pracujícího v dané oblasti. Druhým krokem je zřízení výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci až po provedení důkladné analýzy počtu výjezdů, vytíženosti, dostupnosti a dalších faktorů,  v současné době není na trhu práce dostatek erudovaných lékařů zdravotnické záchranné služby a ani  zájemců o tuto práci.

 

Z oblasti zdravotnictví dále rada schválila rozpočty zdravotnických příspěvkových organizací kraje na rok 2003. Jedná se o rozpočty  Dětské léčebny Cvikov, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonec nad Nisou a Krajské nemocnice Liberec.

Rada také  schválila návrhy smluv o zajištění akutní ambulantní péče s účinností od 1. května 2003. Akutní ambulantní péči v Libereckém kraji budou zajišťovat následující nemocnice: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Frýdlant s.r.o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocnice s poliklinikou Semily, Městská nemocnice Turnov a Masarykova městská nemocnice Jilemnice.

Rada kraje odvolala Bc. Zdeňka Žďárského z funkce ředitele Územního střediska záchranné služby Liberec a jmenovala nového ředitele tohoto střediska a to MUDr. Zdeňka Kubra ke dni 1.5. 2003.

 

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje – aktualizace 2003

 

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se našeho kraje týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně. Předmětem analýzy dopravy v Libereckém kraji je soustředění všech dostupných a na sobě závislých informací pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje. Dále pak zhodnocení soustředěných informací, které povedou ke zkvalitnění dopravní infrastruktury tak, aby bylo zajištěno napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou síť, a současně byla optimalizována krajská dopravní obsluha území z hlediska životních podmínek občanů kraje, bezpečnosti a ochrany uživatelů, ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova. Zpracovatelé analýzy se snažili zachovat původní strukturu dokumentu, ale toto nebylo možné ve všech případech. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument zejména analytický, byly provedeny formální úpravy ve statích, kde došlo v průběhu loňského roku ke změnám nebo v částech, kde je nové uspořádání přehlednější. Kraj může nejvýrazněji ovlivňovat silniční dopravu a silniční hospodářství. Státy EU přijaly „vizi 0“, to znamená „Žádný smrtelný úraz na silnicích“. V Libereckém kraji zahynulo loni na silnicích 50 osob, to je o 13 více než v roce 2001. Tento alarmující počet vede k myšlence koordinovat všechny aktivity, které vedou ke snížení počtu dopravních nehod na území našeho kraje. Analýzu stavu dopravy na území Libereckého kraje vzali krajští radní na včerejším jednání na vědomí.

 

 

Rada vzala na vědomí zprávu „Dopravní obslužnost v Libereckém kraji – vyhodnocení I. čtvrtletí“

V prvním čtvrtletí roku 2003 byly uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2003  se dvěma dopravci - České dráhy a Dopravní podnik města Liberce. Společnosti České dráhy, a.s. byla uhrazena částka ve výši 23 874 999,- Kč, to je 25% z celkových finančních prostředků 95 500 000,- Kč podle rozpočtu kraje.  Na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním tramvajové tratě č. 11 jsou v roce 2003 z rozpočtu kraje určeny finanční prostředky ve výši 11 100 000,- Kč. V prvním čtvrtletí 2003 byla Dopravnímu podniku města Liberce, a. s. uhrazena částka 2 750 500,70 Kč. V tomto období byly uzavřeny také smlouvy o zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2003 a smlouvy o závazku veřejné služby pro rok 2003 s devíti dopravci.

Celkový počet ujetých km ve veřejné linkové autobusové dopravě na základě smluv o zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje v období leden až březen 2003 je 3 281 344 km, celkové náklady představují částku 92 473 831,- Kč. Na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 37 643 502,- Kč. S obcemi Libereckého kraje byly uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2003. V prvním čtvrtletí 2003 obce přispěly na základní dopravní obslužnost částkou 5 507 217,- Kč.

 

Rada souhlasila s dispozičním řešením dle poslední varianty studie využití objektu SVUT

 

Liberecký kraj uzavřel v červnu roku 2002 s organizací SVUT spol. s.r.o., kupní smlouvu na odkoupení části objektu SVUT, který se nachází v přímém sousedství výškové budovy, za celkovou cenu 35 343 650,- Kč. První splátka ve výši 15 mil. Kč byla uhrazena v loňském roce a letošním roce zbývá doplatit více jak 20 mil. Kč, a to nejpozději do června tohoto roku. Tato částka je zahrnuta v rozpočtu kraje pro letošní rok. Rekonstrukcí tohoto objektu získá kraj další prostory, které v současné době chybí. Jedná se o administrativní prostory pro 70  osob, prostory krytých garážových státní a servisní prostory pro údržbu vozového parku, v každém podlaží pak místnosti pro archivy a ve 3. patře by se měl nacházet velký zasedací sál kongresového charakteru s univerzálním využitím. Celkové náklady rekonstrukce sousedního objektu jsou odhadnuty na 80 mil. Kč. Ministerstvo vnitra poskytne účelovou dotaci ve výši 15,67 mil. Kč pro letošní rok a 17,08 mil. Kč pro příští rok. Časová náročnost rekonstrukce je odhadnuta nejdéle na 1 rok od podpisu smlouvy s dodavatelem, který vzejde z výsledku výběrového řízení.

Linda Futerová, tisková mluvčí