Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

04. 06. 2003
[id:595|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 480 61 Liberec 2

tel.: (+420) 48 52 26 302, fax: (+420) 48 52 26 330

Liberec, 4.6. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A   

 

 

Rada kraje souhlasila s návrhem Závěrečného účtu kraje za rok 2002

 

Rada kraje se na včerejším zasedání seznámila s auditem, který provedla firma VGD, PODZIMEK A ŠUMA – AUDIT, s.r.o., a na základě kladného výsledku auditu přistoupila k odsouhlasení závěrečného účtu kraje za rok 2002. V rámci závěrečného účtu byl zpracován i návrh, jak rozdělit kladný výsledek hospodaření za rok 2002. Již dříve rozhodlo zastupitelstvo kraje o uvolnění částky 30 mil. Kč na opravy vytypovaných úseků silnic II. a III. třídy. Další částku zhruba 20 mil. Kč doporučuje rada kraje rozdělit do rozpočtu roku 2003, a to na základě vývoje za první měsíce tohoto roku.

 

Rada kraje souhlasila s Návrhem na poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu kraje v rámci přímé podpory malých investic obcí a měst kraje

 

Rozpočet kraje v rámci kapitoly kapitálových výdajů obsahuje i titul podpory investičních akcí měst a obcí Libereckého kraje. Z tohoto titulu je předběžně uvolněno 8 mil. Kč, které za přesně specifikovaných podmínek může získat Město Liberec na výstavbu víceúčelové haly. Dalších 7 mil. Kč bylo rozděleno mezi 34 měst a obcí v kraji jako účelový investiční příspěvek přímé podpory malých investic obcí a měst. Podmínkou je, že minimálně 50% se na akci bude podílet obec a akce bude dokončena v roce 2004.

 

Rada kraje souhlasila s přípravou záměru přijetí úvěru na financování oprav a rekonstrukcí silnic ve vlastnictví Libereckého kraje

 

V rámci průběžné informace o přípravě financování oprav a rekonstrukcí silnic ve vlastnictví kraje prostřednictvím úvěru byla na včerejším 11. zasedání rady kraje doporučena resortem dopravy jako nejefektivnější varianta úvěru ve výši 400 mil. Kč na 10 let bez odkladu splátek s čerpáním po 200 mil. Kč v prvních dvou letech. Dalším krokem bude předložení záměru přijetí úvěru Libereckým krajem, jehož součástí již budou i zadávací podmínky pro vypsání veřejné obchodní soutěže. V případě, že se podaří tento postup realizovat, bude v kraji v průběhu sledovaného období do oprav a rekonstrukčních vozovek silnic        II. a III. třídy investováno celkem 1,6 mld. Kč. Touto částkou se určitě podaří výrazným způsobem zlepšit stav těchto silnic, které jsou v majetku kraje. Předpoklad použití úvěrových prostředků pro opravy a rekonstrukce vozovek se opírá především o podrobnou znalost jejich stavu, který není dobrý. U ostatních součástí pozemních komunikací (mosty, opěrné zdi, propustky) buď není stav tak alarmující, nebo je možné je opravovat z běžných provozních prostředků. Pro sledování stavu vozovek silnic II. a III. třídy v kraji používá resort dopravy (Krajská správa silnic Libereckého kraje ve spolupráci s odborem dopravy krajského úřadu) „Malý systém hospodaření s vozovkou RoSyŽ PMS“. Sběr pro tento systém a vyhodnocení stavu poruch provádí nyní již ve všech okresech kraje firma Pavex, spol. s.r.o., Brno. Jedním z fakt zůstává, že kraje nebudou účastníky úvěrového programu Evropské investiční banky (EIB) „Opravy silnic a dálnic RII“ z důvodu přetrvávajícího odmítání Ministerstva financí přistoupit na státní záruku za tento úvěr pro kraje a neochota EIB jednat samostatně s jednotlivými kraji.

 

Rada kraje souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí půjčky obci Kravaře ve výši 300 tis. Kč

 

Obec Kravaře je jednou z obcí Libereckého kraje, se kterou není uzavřena smlouva o spolupráci při zajištění základní dopravní obslužnosti v kraji. Zajišťuje svoji základní dopravní obslužnost prostřednictvím vlastní společnosti BUS Kravaře s.r.o. Tento stav převzal kraj od 1.1. 2003 v rámci přechodu zajišťování základní dopravní obslužnosti na kraje. Situace je zde mimořádná, ale je velmi problematické do tohoto fungujícího systému zasahovat. V současnosti by změna systému zajišťování dopravní obslužnosti pro obec Kravaře přinesla v každém případě nárůst finančních prostředků potřebných na úhradu prokazatelné ztráty. Zároveň však není předpokládána podpora rozšiřování obdobného postupu v dalších obcích. Zranitelnost tohoto systému se projevila právě nyní při mimořádné poruše autobusu používaného obcí. Z popsaných důvodů bylo navrženo vyhovět žádosti obce Kravaře a poskytnout jí půjčku – přechodnou finanční výpomoc - ve výši 300 tis. Kč, a to se splatností do 30.11. 2003.

Konečné schválení je na členech zastupitelstva, kteří své rozhodnutí vyjádří na svém zasedání dne 17.6. 2003.

 

 

 

 

Rada kraje souhlasila s programem rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje

 

Dokument byl zadán firmě GaREP spol. s.r.o. Brno a vznikal v průběhu jednoho roku. Je rozdělen do dvou částí – na analytickou část, která byla zpracovatelem představena jak členům zastupitelstva kraje, tak široké veřejnosti. Jednotlivé dokončené etapy byly prezentovány na krajských internetových stránkách a definitivní verzi dostali členové zastupitelstva na CD-Romu. Druhá – návrhová část dokumentu byla nejprve připravována zpracovatelem za pomocí expertů v lokálních pracovních skupinách jednotlivých turistických regionů. Program byl následně projednáván v krajské pracovní skupině. Na základě požadavku zadavatele vznikla verze „Závěrečné shrnutí Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje“, jehož cílem bylo získat materiál přehledně shrnující nejpodstatnější zjištění a z nich vzešlé návrhy. Celý Program byl koncem května projednán Komisí cestovního ruchu rady kraje a dne 9.6. 2003 proběhne závěrečná prezentace a projednání dokumentu – pozváni budou zejména členové zastupitelstva kraje. Dokument bude ke schválení předložen zastupitelstvu kraje, a to dne 17.6. 2003 na jeho 6. zasedání. 

 

Z resortu kultury se rada kraje zabývala také finančními příspěvky na obnovu kulturních památek Libereckého kraje. V roce 2002 bylo prostřednictvím okresních úřadů rozděleno v kraji celkem 13,75 mil. Kč na obnovu kulturních památek. V letošním roce mohli vlastníci kulturních památek získat příspěvek pouze ze specializovaných dotačních titulů Ministerstva kultury ČR nebo z prostředků Libereckého kraje. Na obnovu kulturních památek byla z rozpočtu odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu vyčleněna částka 600 tis. Kč a vzhledem k úsporám při Podpoře propagace kulturních památek v Libereckém kraji v rámci Dnů evropského dědictví byla tato částka posílena ještě o 120 tis. Kč, celkem se tedy jedná o částku 720 tis. Kč. Do 14.5. 2003 zmíněný odbor obdržel celkem 21 žádostí, které byly posuzovány podle Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Libereckého kraje na obnovu kulturních památek. Příspěvek bude převeden na bankovní účet žadatele po předložení vyúčtování a kontrole provedení projektu a vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 30.11. 2003 výše uvedenému odboru.

Dále rada kraje schválila rozdělení finančních příspěvků na pořádání doprovodných akcí v rámci Dnů evropského dědictví, které jsou považovány za největší celoevropskou kulturní akci konající se každoročně od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. Dny se konají pravidelně v polovině září a letos mají motto „Technické památky“. Rada kraje odsouhlasila finanční příspěvek na tyto doprovodné akce ve výši 107 tis. Kč.

 

 

Rada kraje vzala na vědomí Projekt celoživotního vzdělávání – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

 

Centra vzdělanosti budou zřizována postupně ve všech krajích, jedná se o podmínku Evropské unie, aby bylo možné dosáhnout na finance ze Sociálního fondu EU. Pilotními projekty se stanou kraje Moravskoslezský a Kraj Vysočina. Řízení projektu celoživotního vzdělávání bude vícestupňové. V čele bude řídící skupina, která je složena z čelních představitelů projektu a bude ustavena v červenci letošního roku. Hlavním úkolem je dohoda partnerů ve věcech zásadního významu, vzájemná výměna informací a jejich další přenos v rámci organizačních struktur jednotlivých partnerů. Postupnou realizací projektu celoživotního vzdělávání budou naplňovány strategické cíle kraje v oblasti vzdělávání, které jsou zakotvené v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Úspěšnost projektu by měla garantovat spolupráce řady subjektů jako např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Libereckého kraje, Technické univerzity Liberec, Města Liberec, Národního ústavu odborného vzdělávání, Národního vzdělávacího fondu, Hospodářské komory, zaměstnavatelských svazů a v neposlední řadě i jednotlivých škol. Materiál informující o dalších krocích v projektu bude předložen samosprávným orgánům kraje v měsíci listopadu, kdy bude probíhat Nisa Schola, a rovněž v rámci doprovodných programů bude projekt představen i široké veřejnosti. 

 

Z resortu školství a mládeže se rada kraje zabývala také uskutečněním prezentace chráněných dílen Libereckého kraje. Rada Evropské unie vyhlásila rok 2003 rokem osob se zdravotním postižením. Úřad práce v Liberci připravil tzv. Kontaktní den, jehož úkolem je představit podnikatelům podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň činnost chráněných dílen na území kraje. Kontaktní den je koncipován do dvou částí: 1. odborný seminář – úkolem je poskytnout informace o legislativním rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením a předání praktických zkušeností, 2. prezentace chráněných dílen – v den semináře proběhne prezentace chráněných dílen působících na území kraje. V rámci této prezentace budou použity informační materiály nainstalované ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje, které budou doplněny ukázkami výrobků, apod. Prezentace bude slavnostně zahájena dne 28.8. 2003 a potrvá do 15.9. 2003. Je předpokládána prezentace asi 25 chráněných dílen. Rada kraje vyjádřila podporu této prezentaci a rovněž souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč Úřadu práce v Liberci.

Dále rada kraje vzala na vědomí uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na území kraje. Na toto téma proběhla intenzivní jednání se starosty obcí Frýdlantského výběžku k problematice obměny pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce, jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Obce suplují sféru zaměstnavatelů a podporou státních prostředků z kapitoly Aktivní politika zaměstnanosti a s pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací zajišťují např. zahradnické a drobné údržbářské práce v obci aj. Neobnovením smlouvy dojde pouze ke zvýšení počtu evidovaných uchazečů  zaměstnání a tím ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Žádoucí je, aby smlouvy mohly mít dlouhodobý charakter a nemuselo docházet k obměně pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce.

Náměstkyně hejtmana pro školství a mládež byla radou kraje zmocněna k dalším jednáním za Liberecký kraj v této problematice se starosty obcí a s úřadem práce.   

 

Z resortu rozvoje kraje se rada kraje zabývala konečnou verzí Surovinové politiky Libereckého kraje. Obsah dokumentu je jak v souladu s požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, tak s požadavky Libereckého kraje a byl zpracován Českou geologickou službou Praha, která byla výše uvedeným ministerstvem vybrána. Kč. Cílem dokumentu je mimo jiné specifikovat možnosti hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím Libereckého kraje a definovat kroky k dosažení ochrany nerostných surovinových zdrojů.

 

Z resortu životního prostředí a zemědělství se rada kraje zabývala finančním darem pro vydavatele časopisu Krkonoše - Jizerské hory v roce 2003. Resort životního prostředí a zemědělství v rámci svého programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty navrhl podpořit vydávání tohoto časopisu. Jedná se o měsíčník o přírodě a lidech s články věnovanými především přírodě Krkonoš a Jizerských hor. Vydavatelem je Správa Krkonošského národního parku a rada kraje schválila pro rok 2003 finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč.

Dále rada kraje schválila finanční příspěvek ve výši 13,5 tis. Kč z rozpočtu kraje v rámci přímé podpory zemědělství na zajištění 5. ročníku Výstavy ovoce a zeleniny ve Stráži nad Nisou, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz ve dnech 22. – 26.10. 2003. Jedná se o významnou akci zaměřenou zejména na drobné zahrádkáře a na pěstování netradičních odrůd v našich podmínkách s účastí zahrádkářů ze Žitavy a zahradnické akademie v Pillnitz.

 

Nikola Bradíková, v.z.

vedoucí oddělení tiskového

a vnějších vztahů