Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

09. 07. 2003
[id:683|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420) 485 226 302, fax: (420) 485 226 330

 

 
Liberec, 8.7. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

Rada Libereckého kraje se včera sešla naposledy před prázdninovou odmlkou.  Na programu jednání měla více jak 60 bodů. Členové rady kraje se především zabývali veřejnými zakázkami malého rozsahu z oblasti školství, rozpočtovými opatřeními a majetkoprávními operacemi. Rada také vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – červen 2003. Dále rada rozhodla o vyhovění námitkám proti výběru nejvýhodnější nabídky pro veřejnou zakázku „Měsíčník Liberecký kraj“ podaných uchazečem Strategic Consulting a uchazečem VLTAVA – LABE – PRESS – divize SEVER.

 Další jednání rady kraje je naplánováno na 12. 8. 2003.

 

Rada schválila zakoupení sanitního vozidla VW Transporter T4 pro rychlou lékařskou pomoc Územního střediska záchranné služby Liberec

 

Ředitel Územního střediska záchranné služby Liberec MUDr. Zdeněk Kubr požádal Ing. Pavla Ráčka, člena rady kraje, o řešení problému s pořízením sanitního vozidla určeného pro rychlou lékařskou pomoc.

Nerealizace nákupu sanitního vozidla by mohla již v letošním roce znamenat vznik zásadních problémů při zajištění především sekundárních transportů zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k nutnosti oprav zastaralého vozového parku a k rozšiřování činností Krajské nemocnice Liberec – obory invazivní kardiologie, spinální jednotka, traumatologie a neurochirurgie dochází ke zvýšení počtu požadavků na zajištění sekundárních transportů. Při dalším počtu primárních nebo sekundárních zásahů zdravotnické záchranné služby nebude  schopna kapacita vozového parku ÚSZS Liberec zvýšené požadavky pokrýt. Vozový park ÚSZS Liberec je unifikovaný, organizace používá vozidla VW Transporter T4. Výroba tohoto druhu vozidla byla v letošním roce ukončena a je nahrazena typem T5, která ovšem v provedení nutném pro vozidlo RLP bude dodávána až v měsíci dubnu roku 2004. V současné době jsou na území České republiky k dispozici pouze tři vozidla T4 splňující podmínky pro zástavbu na vozidlo RLP. Z toho pouze jedno vozidlo je vybaveno benzínovým motorem. Další dvě vozidla jsou vybavena dieselovým motorem, který není vhodný pro provoz ve městě, neboť při zásazích na krátkou vzdálenost dochází k přetěžování motoru neustálým „studeným“ provozem.

Nákup vozidla rychlé lékařské pomoci bude zajištěn z investiční dotace Libereckého kraje, která byla schválena ve výši 1 520 000,- Kč Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 17.6.2003.

 

Rada vzala na vědomí materiál „Krajský plán prevence a léčby“

 

V souladu s harmonogramem přípravy koordinace a financování protidrogové politiky byl na základě požadavku Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky připraven dokument „Krajský plán prevence a léčby“, který by měl být základem pro novou formu financování protidrogové politiky kraji a obcemi. Materiál byl zpracován na základě závazné osnovy sekretariátu  rady vlády. Zavedení nového způsobu financování protidrogové politiky závisí i na přijetí vládního návrhu na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů“, jehož předložení PS PČR se předpokládá v letošním roce. Návrh zákona byl zpracován MZ, v současné době probíhá připomínkové řízení a předpokládá se, že by zákon byl účinný od 1. ledna 2004. Zpracování předkládaného dokumentu předcházel sběr dat a informací od spolupracujících subjektů podílejících se na protidrogové prevenci. V kontaktních a léčebných centrech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se tedy o registr tzv. problémových uživatelů, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Z okresního hlediska je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo sledovaný okres. Přes uvedené nedostatky tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně  zejména o jejím vývoji a trendech. Například v roce 2002 vyhledalo pomoc nejvíce uživatelů drog v našem kraji v okrese Liberec. Jedná se o 206 uživatelů, což je o 29 osob více než v roce 2001. V Jablonci nad Nisou v minulém roce vyhledalo pomoc 72 uživatelů drog, v České Lípě se jedná o 28 osob a 8 uživatelů drog vyhledalo pomoc v okrese Semily. Výše uvedená čísla o stavu drogové scény v jednotlivých okresech Libereckého kraje ukazují na určitou stabilizaci této scény, pouze v libereckém regionu se počty uživatelů drog mírně zvyšují. Klesá věk prvouživatelů, kteří užívají drogy injekčně. Nejčastěji uváděnou drogou je pervitin, ale objevuje se v podstatně menší míře i heroin.

Předkládaný dokument obsahuje pouze základní charakteristiky kraje a obecné popisy jednotlivých částí plánu, ale i tak má rozsah 54 stran a po dopracování bude jeho obsah cca dvojnásobný. Materiál bude v nejbližších dnech k nahlédnutí na webových stránkách kraje www.kraj-lbc.cz. Kompletní materiál bude schvalovat zastupitelstvo kraje v prvním čtvrtletí roku 2004.

Z oblasti sociálních věcí rada dále schválila návrh rozdělení účelového využití finančních prostředků programů romských komunit ve výši 0,5 mil. Kč. Klíčem pro rozdělení finančních prostředků bylo podpořit stávající činnosti, které mají prokazatelný efekt při práci s romskou komunitou. Do této kategorie patří romský pedagogický asistent působící na základní škole, terénní pracovník na obcích a občanská sdružení. Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky národnostních menšin, posoudil jak jejich dosavadní kvalitu práce, tak i úroveň jejich realizátorů. Na základě tohoto hodnocení dospěl k návrhům částek,  které  navrhl uvolnit 15 subjektům ve výši 0,5 mil. Kč.

 

REGIOTRAM NISA

 

Rada Libereckého kraje se opět zabývala projektem REGIOTRAM NISA.  Rada schválila mimo jiné návrh materiálu pro vládu ČR o tomto projektu. Informaci o nutnosti předložit materiál s požadavky na finanční prostředky do vlády o projektu REGIOTRAM NISA v červnu, byla radě podána na jednání 8. dubna tohoto roku.  Tento termín je důležitý proto, aby mohlo Ministerstvo dopravy ČR uplatnit požadavky na státní rozpočet pro rok 2004. Materiál obsahuje návrh krytí potřebných finančních prostředků, ale nebyl předjednám s ministerstvy. Jedná se o celkovou částku 61 mil. Kč na příští rok 2004 a požadavek na státní rozpočet činí 50 mil.Kč. Rada tedy uložila Ing. Suchomelovi, Ing. Dolejšímu a panu Zikovi, aby v této věci jednali s příslušnými ministerstvy. Materiál obsahuje i předpoklady realizace projektu REGIOTRAM NISA, kterými jsou například nutnost úpravy legislativních podmínek tak, aby byl umožněn bezproblémový smíšený provoz železniční a tramvajové dopravy včetně plnohodnotného fungování integrovaného dopravního systému, potřeba vymezení úlohy státu, krajů, obcí a dalších partnerů při realizaci podobných projektů řešících komplexně regionální dopravní obslužnost, přidělení finančních prostředků v roce 2004 ve výši 50 mil Kč na  přípravu projektu atd.  Dále rada schválila vypořádání smluvního vztahu s firmou Valbek spol. s.r.o. včetně uplatnění a projednání smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla.

 

Rada schválila finanční příspěvek pro Krkonoše – svazek měst a obcí ve výši 100 tis. Kč

Krkonoše – svazek měst a obcí vznikl za účelem rozvoje a propagace Krkonoš. V loňském roce zahájil své aktivity i v propagaci Krkonoš na veletrzích cestovního ruchu. Dále inicioval na České centrále cestovního ruchu vznik turistického regionu Krkonoše a toto se v letošním roce uskutečnilo. Hlavním smyslem turistických regionů je propagace cestovního ruchu České republiky v zahraniční a rozvoj turismu v dané oblasti. To znamená, že do území Libereckého kraje nyní zasahují tři turistické regiony – Český sever, Český ráj a Krkonoše. Svazek Krkonoš nechal zpracovat analytickou část Programu rozvoje turistického regionu Krkonoše. Do dokumentu byly zahrnuty údaje, šetření a výstupy z Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje. Analytickou část financoval svazek Krkonoš. Na základě předchozích jednání svazek Krkonoš požádal Liberecký kraj o 100 000 Kč a Královehradecký kraj o 300 000 Kč na spolufinancování návrhové části Programu. Odbor kultury navrhl přidělit účelový finanční příspěvek na  pořízení návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše ve výši 100 000 Kč. Rada kraje tento finanční příspěvek na svém včerejším jednání schválila.

 

 

Rada vzala na vědomí písemnou informaci – Vyměřené nájemné Oblastní galerii v Liberci Statutárním městem Liberec

 

V březnu letošního roku obdržel odbor kultury  na základě usnesení Rady Statutárního města  Liberec návrh smlouvy o nájmu nemovitosti, budovy Oblastní galerie v Liberci, v majetku Statutárního města Liberec. V návrhu smlouvy byl Liberecký kraj uveden jako nájemce. Roční smluvní nájemné bylo stanoveno ve výši 1.834.795 Kč. Vzhledem k tomu, že Oblastní galerie užívá areál v ulici U Tiskárny včetně staveb a pozemků bez  právního důvodu již od 15.2.1999, kdy nabyl právní moci rozsudek soudu o určení právního vztahu, na základě něhož se stalo Statutární město Liberec vlastníkem areálu Oblastní galerie v Liberci, požaduje město úhradu za užívání  nemovitosti 2 roky zpětně, tj. 3.669.590 Kč. Dopisem Statutárnímu městu Liberec ze dne 13.5.2003 reagovala vedoucí odboru kultury krajského úřadu v tom smyslu, aby město uplatňovalo své majetkové nároky vůči faktickému uživateli, tzn. Oblastní galerii v Liberci, případně aby od svých požadavků odstoupilo v souvislosti s darováním staré budovy knihovny městu, jež má  dle znaleckého posudku vyšší finanční hodnotu, než nemovitost darovaná Libereckému kraji. V předloženém návrhu smlouvy byl jako nájemce uveden Liberecký kraj a Oblastní galerie by se tudíž dostala nevhodně do  pozice podnájemce. Dopisem ze dne 18.6.2003 byl odbor kultury krajského úřadu informován odborem správy kapitálu Statutárního města Liberec o jednání Rady Statutárního města Liberec dne 17.6.2003, na kterém rada svým usnesením zrušila schválenou nájemní smlouvu na areál Oblastní galerie v Liberci s Libereckým krajem a odsouhlasila vymáhání částky za užívání nemovitostí ve výši stanoveného nájemného od Oblastní galerie v Liberci, a to do doby vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

 

 

 

Linda Futerová

tisková mluvčí