Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

10. 09. 2003
[id:981|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Na včerejším jednání Rady Libereckého kraje byl do funkce jmenován vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Jiří Benedikt s účinností od 10.9. 2003.

 

Z oblasti zdravotnictví dále rada kraje souhlasila se sloučením příspěvkových organizací Zdravotnická záchranná služba okresů Semily a Jablonec nad Nisou a Zdravotnická záchranná služba Česká Lípa s Územním střediskem záchranné služby Liberec ke dni 1.10. 2003 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky slučovaných organizací přecházejí na organizaci přejímající. Rada se rovněž dohodla na novém názvu organizace - Záchranná  zdravotnická služba Libereckého kraje. Zastupitelstvo kraje se tímto sloučením bude zabývat dne 23.9. 2003.

 

Rada souhlasila s materiálem Vyhodnocení spolupráce Libereckého kraje se zahraničními regiony

Hejtman kraje, který má v gesci vnější a zahraniční vztahy, předložil na včerejším zasedání rady kraje materiál Vyhodnocení spolupráce Libereckého kraje se zahraničními regiony, který shrnuje spolupráci s našimi zahraničními partnery za období 2002-2003. Zatím nejlépe se rozvíjí spolupráce se švýcarským kantonem St. Gallen, se kterým si kraj v období 2002-2003 vytyčil tři oblasti spolupráce: práce s veřejností, životní prostředí a zemědělství a oblast rozvoje kraje. Na obou stranách byly zorganizovány výměnné pobyty a semináře. Jak dodal hejtman kraje, v únoru 2003 byl švýcarskou stranou zorganizován pro politickou prezentaci kraje seminář, díky kterému měli představitelé Libereckého kraje šanci nahlédnout do struktury a způsobu práce členů kantonální vlády a parlamentu. Prostřednictvím rozhovorů se zástupci kantonu měli možnost členové delegace kraje poznat způsob práce, ráz problémů a jejich řešení, způsob komunikace s veřejností a ostatní činnosti kantonální vlády a parlamentu. Na období 2004 – 2005 byly stanoveny oblasti spolupráce: sociální věci, vzdělávání v oblasti zemědělství a veřejná a individuální doprava. V první polovině listopadu jsou hejtmanem kraje pozváni představitelé kantonu St. Gallen, pro které bude v kraji připraven obdobný seminář. Co se týká spolupráce s našimi sousedy, příliš se kraji nedaří navázat spolupráci se Svobodným státem Sasko na území Spolkové republiky Německo, kde dosud Liberecký kraj nenavázal oficiální spolupráci s adekvátním samosprávným celkem. Podle hejtmana kraje je názorem politické reprezentace Libereckého kraje, že jeho partnera představuje Svobodný stát Sasko a navázání této spolupráce má tedy prioritní význam. Dle názorů představitelů Saska jsou ale partnerem pro české kraje vládní kraje, v jejichž čele stojí jmenovaný úředník. Saská vláda považuje za své partnery Vládu ČR. Za klíčové oblasti spolupráce v příštím období považujeme dopravu a hraniční přechody, propojení mezi ČR a Německem rychlostní komunikací R-35, projekt REGIOTRAM NISA a záchranářství a krizový management. Za kvalitní je považována spolupráce se sousedním Polskem – s Dolnoslezským vojvodstvím, se kterým kraj letos uzavřel dohodu o spolupráci. V období 2004 - 2005 se s polskými partnery chceme zabývat otázkami z oblasti rozvojových dokumentů, oblasti zdravotnictví, životního prostředí a přeshraniční spolupráce. Dalším regionem je norský kraj Møre og Romsdal, se kterým se příliš spolupráce neposouvá, především díky značné vzdálenosti obou regionů. I přesto představitelé Libereckého kraje navrhli norské straně témata na další období - výkon státní správy krajem v přenesené působnosti – projekt „Spojeného modelu výkonu státní správy krajem  přenesené působnosti“, hospodářský a regionální rozvoj a spolupráce vysokých škol. V září 2003 budou v norském kraji probíhat volby, ze kterých by měla vzejít nová politická reprezentace, se kterou by se představitelé našeho kraje měli setkat začátkem listopadu. V současnosti začíná Liberecký kraj rozvíjet spolupráci se španělskou autonomií Navarra, se kterou by si krajští představitelé rádi vyměňovali zkušenosti především v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a lobingu v Bruselu. Již v březnu letošního roku se hejtman kraje zúčastnil na pozvání předsedy navarrské vlády návštěvy této autonomie, kde byla projednána obecná rovina budoucí možné spolupráce mezi oběma regiony. Na období 2004 - 2005 byly navrženy oblasti spolupráce: možnosti využití stálého zastoupení autonomie Navarra v Bruselu pro Liberecký kraj a možnosti stáží a výměnných pracovních pobytů, zkušenosti s realizací projektu NATURA 2000 a Spolupráce v oblasti azylantů, Romů a nestátních neziskových organizací. Oficiálně by se představitelé kraje s představiteli autonomie Navarra měli setkat na půdě Libereckého kraje na podzim letošního roku.

 

Rada kraje se zabývala objektem -  Ústav sociální péče Turnovská

Koncem minulého roku rada vzala na vědomí informaci o rozestavené stavbě ÚSP Turnovská a na základě této informace byla ihned po přechodu majetku na kraj nařízena kontrola zaměřená na investice, které byly financovány od roku 2000 ze státního programu ISPROFIN. Kontrola odhalila mnohé nedostatky, dále odbor sociálních věcí zjistil, že projekt, který byl zpracován na objekt, nesplňuje standardy a podmínky pro čerpání dotace ministerstva soc. věcí na rok 2003 ve výši 11,5 mil Kč na dokončení první etapy druhé stavby objektu ÚSP Turnovská, tudíž nemůže být čerpán. Záměr předpokládal, že objekt bude zrekonstruován na ústav sociální péče, ve kterém bylo počítáno s vybudováním domova důchodců, ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy a léčebny dlouhodobě nemocných. Každá tato cílová skupina  uživatelů služby má svá výrazná specifika a potřeby, a proto by bylo zcela chybné spojit je dohromady. Následkem nejasného vymezení cílové skupiny klientů je pak řada významných nedostatků v zajištění zázemí  - např. se nepočítalo s  vybudováním vlastní kuchyně pro zařízení, taktéž zázemí prádelny neodpovídá předpokládané kapacitě, úzké dveře atd.  Rada kraje také včera uložila vedoucí odboru soc. věcí krajského úřadu, aby do listopadu tohoto roku předložila radě kraje záměr na využití tohoto objektu.

 

Rada se také zabývala Programem rozvoje kraje (PRK), který je součástí taktické a realizační fáze podpory regionálního rozvoje České republiky. Hlavním cílem zpracování PRK je navrhnout  pro stanovené plánovací období opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje kraje, jež vychází ze strategie rozvoje kraje a která je realizovatelná dostupnými finančními zdroji (včetně zdrojů EU) pro toto období. Přístup k podpůrným programům financovaným ze  strukturálních fondů je jedním z významných přínosů vstupu ČR do Evropské unie. Pomocí těchto programů je realizována regionální politika v zemích EU. Prioritními oblastmi pro podporu ze strukturálních fondů jsou rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů a podpora podnikatelského prostředí - malého a středního podnikání. Odbor rozvoje kraje navázal na nastartovanou spolupráci s jednotlivými resorty a obdržel již několik dílčích oborových koncepcí.

Programování LK se nyní nachází ve fázi transformace strategie do opatření, aktivit a klíčových projektů. Aby mohl být PRK kvalitně sestaven, musí být k dispozici podklady, které se ještě v některých resortech dotvářejí.

Závěrem lze říci, že program rozvoje kraje prošel svou strategickou fází, kde bylo identifikováno, „CO“ je třeba v našem regionu udělat, tedy určit směry či „cesty –aktivity“, kterými by toho mělo být dosaženo, nyní se dostává do fáze taktické, kdy je hlavním úkolem konkretizovat strategické směry a plánované aktivity, a to ve formě reálných programů a projektů s určením jejich nositelů a stanovením jejich financování. V současné době není možné přesně a jasně určit, jaké prostředky na jaká opatření z operačních programů bude možné z EU čerpat, je tedy i problematické po finanční stránce definovat realizaci aktivit a opatření Programu rozvoje Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že cca do konce roku 2003 se předpokládá vyjasnění chybějících pravidel a podmínek získání prostředků z EU, bude prodloužení schválení PRK pro Liberecký kraj přínosem.

 

 

 

Rada souhlasila s předloženým materiálem – Centrum vzdělanosti

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje vzniká nejen jako naplnění jednoho z cílů Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Libereckého kraje, ale uvádí v život nový moderní systém dalšího, celoživotního vzdělávání a přibližuje vzdělání široké vrstvě zájemců o další studium bez ohledu na věk, sociální postavení a místo v regionu. Usnesením rady kraje byl schválen návrh Smlouvy o kooperaci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec a Investorsko inženýrskou. Účelem této smlouvy je vytvoření podmínek pro komplexní Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Hlavním cílem projektu je rozšíření příležitostí občanům kraje pro získávání znalostí a dovedností, podpoření rozvoje celoživotního vzdělávání, čímž se přispěje nejen k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel kraje v dnešních podmínkách globalizace ekonomiky a rychlého rozvoje technologií. Možnost financování projektu tohoto rozsahu a tohoto zaměření ze zdrojů EU je více než zřejmá, a proto je nutno se na tuto variantu připravit již dnes.  

Radní se seznámili i s dalším postupem řešení tohoto projektu. V rámci spolupráce se zástupci města Liberec na přípravě projektu je projednáno a schváleno rozšíření předmětu činnosti Libereckých výstavních trhů, je připraveno pracovní místo pro budoucího vedoucího pracovníka, který se začne po výběru vhodného kandidáta postupně seznamovat s projektem a bude ho rozvíjet. Bude připravena žádost o finanční prostředky ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zpracovaný projekt na zřízení CVLK bude jeho přílohou. Bude vypsáno řádné výběrové řízení na realizaci projektu.

Během realizační fáze bude zahájen proces hodnocení zapojených škol a seminářů, během kterých získají jejich účastníci informace a dovednosti potřebné k fungování nového systému včetně vytváření nové vzdělávací nabídky. Ve školním roce 2004/05 budou všechny zúčastněné subjekty připraveny na plný provoz v rámci nového systému celoživotního vzdělávání.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí

Krajský úřad Libereckého kraje

 

485 226 302

724 030 320

linda.futerova@kraj-lbc.cz