Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady Libereckého kraje

01. 10. 2003
[id:1048|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

tel.: (420) 485 226 302, fax: (420) 485 226 330

 

 
Liberec, 1.10. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

 

Rada souhlasila s podáním návrhu na prohlášení horského hotelu Ještěd za národní kulturní památku.

Horský hotel Ještěd reprezentuje symbol Libereckého kraje, silueta stavby je ve znaku Libereckého kraje a tvoří přirozenou dominantu severu Čech. Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Národní kulturní památky prohlašuje Vláda ČR a současně s prohlášením stanovuje podmínky pro jejich ochranu. Na území Libereckého kraje se v současné době nachází celkem sedm národních kulturních památek: zříceniny hradů Trosky a Bezděz, zámky Zákupy, Lemberk, Sychrov, Hrubý Rohozec a Frýdlant.  Horský hotel Ještěd byl kulturní památkou prohlášen v roce 1998 a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Prohlášení věci za kulturní památku je základní podmínkou pro prohlášení věci za národní kulturní památku. Před prohlášením věci za národní kulturní památku musí navrhovatel shromáždit úplné informace o věci, jedná se především o přesnou identifikaci věci a dále o písemné zdůvodnění podání návrhu. Písemné zdůvodnění by mělo prokázat, že věc tvoří nejvýznamnější součást kulturního dědictví a je svým způsobem výjimečná. Dále by zdůvodnění mělo podat důkazy o historické, umělecké, vědecké, technické a památkové hodnotě věci a že věc je projevem výjimečných tvůrčích schopností a práce člověka. Prohlášení horského hotelu Ještěd by představovalo uznání jedinečnosti a potvrzení uměleckých, architektonických, krajinářských a technických kvalit stavby. Horský hotel Ještěd by byla nejmladší národní kulturní památka ve skupině hradů a zámků a dalších movitých a nemovitých věcí, které jsou prohlášeny za národní kulturní památky. Prohlášením osmé národní kulturní památky v Libereckém kraji by jednoznačně vzrostla prestiž památkového fondu Libereckého kraje.

 

Na včerejším jednání rada také s konečnou platností souhlasila s převodem 8 mil Kč. Statutárnímu městu Liberec jako příspěvek Libereckého kraje na výstavbu multifunkční haly.

 

 

Rada kraje na svém zasedání schválila Koncepci účinnější podpory rozvoje  památkové péče v Libereckém kraji, která stanovuje čtyři hlavní priority, a to: „Podpora uplatňování zájmů a výkonu státní památkové péče, legislativa“; „Podpora poznání a rozpoznání památkového fondu LK“; „Podpora obnovy a využití kulturních památek v LK v souladu se zájmy státní památkové péče“ a „Podpora propagace zájmů státní památkové péče a památkového fondu LK“. V rámci těchto priorit jsou stanovena jednotlivá opatření poukazující na problematické části konkrétních oblastí státní památkové péče či na jejich silné stránky. Počet nejohroženějších a nevyužívaných památek v Libereckém kraji se blíží  k jednomu stu. V přiloženém grafu je znázorněno rozložení jednotlivých památek podle okresů.  Pro příklad lze uvést v okrese Liberec kulturní památku protestantský kostel ve Višňové, který je ve velice špatném technickém stavu. V obdobném stavu se nachází kostel sv. Jakuba na Českolipsku. Mezi ohrožené památky patří i židovská synagoga v Turnově. Za zmínku jistě stojí i špatný technický stav areálu starokatolického kostela v Desné v Jizerských horách zaviněný zanedbanou údržbou. Liberecký kraj v současné době poskytuje finanční prostředky na obnovu kulturních památek formou grantů. Objem finančních prostředků na obnovu kulturních památek je nedostatečný a nelze jej chápat jako jediný zdroj na obnovu kulturních památek. V budoucnosti by příspěvky na obnovu kulturních památek z rozpočtu LK měly přednostně pokrýt ty oblasti, na které není možné získat příspěvky ze státního rozpočtu, příp. kde je finanční podpora státu nedostatečná. Proto byly v rámci přípravné práce na Koncepci účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji vytipovány oblasti, pro které budou připraveny plány a programy podpory obnovy, zachování a využití kulturních památek.  Pro získání bližších informací mohou lidé využít odkazů na internetových stránkách odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu.

 

 

Z resortu regionálního rozvoje rada schválila 30 tis. Kč pro obec Kravaře –vítěz soutěže Skokan roku 2003. Toto ocenění bylo uděleno v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2003. Jednou z priorit obce Kravaře je především podpora rozvoje základní školy, kterou navštěvuje v současné době až 170 žáků. Obec se zaměřila na vybudování sportovního zázemí v budově mateřské školky, které slouží jak pro mládež, tak pro širokou veřejnost. Obec má 726 obyvatel.

 

Rada vzala na vědomí návrh na zhodnocení potřeb na zřízení protialkoholních stanic.

Rada kraje vzala v březnu tohoto roku na vědomí Zprávu o zajišťování osob pod vlivem alkoholu a jiných toxických látek v Libereckém kraji v roce 2002. Poté uložila odboru zdravotnictví připravit nové smlouvy se subjekty, které budou ve zvýšené míře zatíženy příjmem pacientů pod vlivem alkoholu případně i toxických látek. Finanční prostředky poskytnuté krajem měly ošetřit vyšší provozní náklady těchto nemocnic s tím spojené. Zároveň v rámci přípravy rozpočtu LK na rok 2004 mělo dojít k vyhodnocení dosud užívané praxe s cílem rozhodnout o zřízení protialkoholních záchytných stanic před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Odbor zdravotnictví znovu v srpnu 2003 oslovil nemocnice v Libereckém kraji, aby zjistil objem pacientů dopravených ať už zdravotnickou záchrannou službou, nebo Policií ČR na vyšetření s příznaky opilství. Zároveň zjišťoval i možnost v objektech nemocnice vybudovat protialkoholní záchytnou stanici jako zařízení poskytující specializovanou léčebně preventivní péči. Výsledkem kontrol a diskusí v nemocnicích bylo shodně konstatováno, že ve většině případů se jedná o pacienty nejen intoxikované ale i s různými poraněními či podezřeními na vnitřní zranění, a proto by museli být v každém případě ošetřeni na akutních lůžkách nemocnice. Čistě „opilých“ pacientů se vyskytuje menší množství a ve většině případů nejsou až tak agresivní. V těchto případech se za asistence Policie ČR většinou předávají příbuzným nebo do místa bydliště.

Odbor zdravotnictví radě kraje na včerejším jednání proto doporučil nezřizovat záchytné stanice, ale aby bylo mezi čtyři nemocnice v našem kraji (Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Turnov) rozděleno 1,6 mil. Kč jako příspěvek na zvýšené náklady vzniklé při zajišťování osob pod vlivem alkoholu a jiných toxických látek.

Dalším bodem jednání bylo schválení investičního záměru rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu v Krajské nemocnici Liberec. Zpracování a schválení tohoto investičního záměru vychází z pokynů Ministerstva financí a je nutnou součástí žádostí o státní dotaci. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2004 se připravuje návrh na investiční příspěvek zřizovatele ve výši 50 mil. korun, který by umožnil zahájení rekonstrukce v první etapě a objemu prací na rok výstavby. Celkový finanční objem rekonstrukce činí 170 mil. korun. V současné době je provoz kuchyně umístěn ve dvou samostatných objektech - v objektu kuchyně a objektu Staré interny. Stavebně technický stav obou objektů a současně hygienické podmínky vlastních provozů kuchyně jsou nevyhovující a je nutné přistoupit k rekonstrukci. Tato rekonstrukce musí ale umožnit provoz kuchyňského zařízení. Současně bude provedena výstavba a rekonstrukce souvisejících staveb a inženýrských sítí.

Požadavky na provoz kuchyně jsou stanoveny souborem hygienických předpisů zpracovaných do materiálu "Hygienická analýza stravovacího provozu". Závěr této analýzy prokazuje nevyhovující stav hygienických podmínek. Na základě těchto předpisů jsou stanoveny plošné a provozní požadavky na kuchyňské zařízení. Na včerejším zasedání Rady Libereckého kraje byl schválen tento investiční záměr, ale otázka financí bude předmětem dalších jednání.

 

Z oblasti zdravotnictví dále rada souhlasila s uzavřením smluv o úvěrech, které si chtějí pořídit Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Ředitel Krajské nemocnice Liberec žádá o úvěr do výše 45 mil. Kč z důvodů zpožděných plateb Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ze stejného důvodů žádá i ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, zde se jedná o částku 20 mil. Kč. Navrhované částky jsou v objemu cca jednoměsíčních mzdových nákladů organizace. Jedná se o standardní a v současné době ve zdravotnictví obvyklé řešení k překlenutí okamžitého a dočasného nedostatku finančních prostředků.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí