Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové prohlášení - zrušení veřejné zakázky Měsíčník Liberecký kraj

16. 07. 2003
[id:700|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel.: (420-48) 52 26 111, fax: (420-48) 52 26 330

 

 

Liberec, 16.7. 2003 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Od podzimu roku 2003 chtěl Liberecký kraj začít vydávat své periodikum s názvem Měsíčník Liberecký kraj. Tiskovina měla mít rozsah osmi barevných stran A3, vycházet měla jednou měsíčně a distribuovaná měla být do všech domácností Libereckého kraje. Na rok 2003 byla naplánována dvě čísla, v roce 2004 pak čísel jedenáct. Liberecký kraj chtěl pomocí tohoto periodika informovat své občany o rozhodnutích zastupitelstva kraje, rady kraje a dalších orgánů kraje a současně podávat další relevantní informace související s jeho činností.

Rada Libereckého kraje rozhodla  v působnosti zadavatele veřejné zakázky o zadání veřejné zakázky Měsíčník Liberecký kraj výzvou více zájemcům dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění, zároveň jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, jejímiž členy byli všichni členové rady kraje, kterých v té době bylo osm. Zároveň byli jmenování tři náhradníci této komise. Ve výzvě byly jasně definovány parametry, které má požadovaná nabídka obsahovat, včetně způsobu jejího hodnocení. Mezi požadovanými kritérii byla na prvním místě celková obsahová, grafická a jakostní podoba, na druhém místě pak výše celkové nabídkové ceny za splnění veřejné zakázky, na třetím místě návrh modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy a posledním hodnotícím kritériem pak byly zkušenosti uchazeče nebo jeho řídícího managementu v posledních pěti letech (od r. 1997) ze spolupráce s institucemi veřejné správy v mediální oblasti.

Na výzvu reagovaly celkem čtyři firmy z pěti oslovených. Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla jednomyslně vybrána vítězná firma KATASTR CZ. Je nutné opět zdůraznit, že nabídková cena byla až druhým hodnotícím kritériem. Tato firma byla pak doporučena komisí pro posouzení a hodnocení nabídek radě kraje. Rada kraje toto doporučení akceptovala a posléze v působnosti zadavatele veřejné zakázky po projednání v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek jednomyslně rozhodla o zadání veřejné zakázky Měsíčník Liberecký kraj dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění vítězné firmě.

Následně po zasedání rady kraje bylo zúčastněným firmám zasláno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky Měsíčník Liberecký kraj. Po doručení a převzetí zmíněného sdělení jednotlivými firmami běžela lhůta pro možné odvolání proti tomuto rozhodnutí. V rámci této lhůty obdržel Liberecký kraj námitky od dvou zúčastněných firem, a to VLTAVA-LABE-PRESS a.s., divize SEVER o.z., a Strategic Consulting, s.r.o. Rada kraje se dne 8. 7. 2003 na svém zasedání rozhodla vyhovět došlým námitkám. Na základě tohoto rozhodnutí opětovně zasedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která radě kraje doporučila veřejnou zakázku zrušit. Rada kraje tak učinila včera na svém mimořádném zasedání v souladu se zadávacími podmínkami a využila svého práva zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.

V současné době kraj zvažuje další možnosti jak zlepšit vzájemnou informovanost mezi ním a jeho občany.

 

RNDr. Pavel Pavlík

hejtman Libereckého kraje