Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Tribunál trvá na povinnosti Polska zaplatit denní penále uložené v rámci věci týkající se dolu Turów

  • 29. 05. 2024 16:29
  • Turów

Sdílet článek

Komise mohla legitimně započíst částky dlužné z titulu tohoto penále proti pohledávkám Polska vůči Unii. V únoru 2021 podala Česká republika proti Polsku žalobu k Soudnímu dvoru. Tvrdila, že rozšíření a prodloužení těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów (Polsko) porušuje unijní právo1.

„Uzavření smíru v únoru 2022 nezměnilo nic na tom, že Polsko předtím nerespektovalo předběžné opatření. Tribunál Soudního dvora dnes potvrdil, že Komise postupovala správně. Bez žaloby k soudnímu dvoru by se žádná jednání nikdy neuskutečnila. Je potřeba říci, že penále pro Polsko jsou příjmem Evropské unie, nikoli Libereckého kraje. Nikdy bychom nepostavili ani metr vodovodu ani nezaplatili další projekty, které chrání obyvatele, životní prostředí i vodní zdroje před vlivem těžby,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V průběhu řízení Soudní dvůr nařídil předběžným opatřením Polsku, aby bezodkladně pozastavilo těžbu v tomto dole až do vyhlášení rozsudku, kterým bude skončeno řízení v této věci2. Vzhledem k tomu, že Polsko toto předběžné opatření nesplnilo, byla mu dne 20. září 2021 uložena povinnost zaplatit denní penále ve výši 500 000 eur až do úplného splnění povinností vyplývajících z uvedeného předběžného opatření3.

Dne 3. února 2022 uzavřelo Polsko s Českou republikou dohodu o smírném řešení, a v důsledku toho byla věc vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

Polsko částky dlužné z titulu penále nezaplatilo. Z tohoto důvodu jej Komise v pěti po sobě následujících rozhodnutích4 informovala, že započte dluh proti různým pohledávkám Polska vůči Unii. Výše takto vymožené hlavní částky činí 68 500 000 eur za období od 20. září 2021 do 3. února 2022.

Polsko navrhuje, aby Tribunál rozhodnutí o započtení zrušil. Opírá se zejména o dohodu o smírném řešení, která podle něj vedla k tomu, že finanční důsledky opatření nařízených Soudním dvorem se zpětnou účinností zanikly. Započtení provedené Komisí je tedy podle Polska protiprávní.

Tribunál žaloby Polska v plném rozsahu zamítl.

Tribunál má za to, že denní penále nabíhalo ode dne 20. září 2021 do vyškrtnutí věci z rejstříku Soudního dvora, ke kterému došlo dne 4. února 20225. Vyškrtnutí tedy nezbavuje Polsko povinnosti zaplatit částku dlužnou z titulu penále. V opačném případě by nebylo dosaženo účelu penále, kterým je zajistit účinné uplatňování unijního práva, jež je inherentní hodnotě právního státu.

Tribunál má dále za to, že Komise splnila povinnost odůvodnit sporná rozhodnutí, jelikož jejich obsah umožňuje Polsku identifikovat započtené pohledávky a seznámit se s důvody, proč Komise pokračovala v provádění inkasa započtením.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu

dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců a deseti dnů od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Tribunál.

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení. Kontaktní osoba pro tisk: Jarosław Zasada ✆ (+352) 4303 2793

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite ✆ (+32) 2 2964106.

1 Věc C-121/21 Česká republika v. Polsko (Důl Turów).

2 Usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 21. května 2021 ve věci C-121/21 R, Česká republika v. Polsko (viz tisková zpráva č. 89/21).

3 Usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 20. září 2021 ve věci C-121/21 R, Česká republika v. Polsko (viz tisková zpráva č. 159/21). Denní penále se přestalo uplatňovat ode dne 4. února 2022, data usnesení, kterým byla věc C-121/21 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

4 Ve věci T-200/22 žádá Polsko o zrušení rozhodnutí Komise ze dne 7. a 8. února 2022, jakož i ze dne 16. a 31. března 2022, a ve věci T-314/22 o zrušení rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2022.

5 Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. února 2022 ve věci C-121/21, Česká republika v. Polsko.

TISKOVÁ ZPRÁVA SOUDNÍHO DVORA EU - v Lucemburku dne 29. května 2024 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky