Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tým pro mládež okresu Česká Lípa analyzoval různé typy rizikového chování mladých

13. 04. 2018

Klíčovým tématem loňského roku při jednání členů týmu byla analýza situace v regionu v oblasti užívání omamných a psychotropních látek dětmi a mladistvými. Tým si při setkáváních potvrdil, že bez součinnosti s rodinou a blízkými lze mladé lidi užívající drogy jen těžko motivovat ke změně. „Důležitá je prevence cílená na změnu životních postojů jednotlivce,“ uvedla Milena Nováková, koordinátorka Týmu pro mládež okresu Česká Lípa. Následovalo vytvoření letáku v cizojazyčných mutacích - mongolštině a vietnamštině - s informacemi k povinné školní docházce dětí cizinců žijících na našem území.  „Letáky využívají pracovníci sociálních a školských odborů městských a obecních úřadů při řešení problematických situací v rodinách cizinců,“ doplnila koordinátorka.

Z výstupů Analýzy kriminality mládeže našeho okresu za období 2013-2016 lze vyčíst mírný nárůst výskytu páchání trestných činů dětmi mladšími 15 let. A to z 1,1 v roce 2013 na 1,5 trestného činu spáchaného dítětem ve věku do 15 let v roce 2016 v přepočtu na 1000 obyvatel této kategorie v regionu. Zvýšení lze pozorovat i v Libereckém kraji, kde v roce 2013 bylo dětmi spácháno 0,8 trestného činu a v roce 2016 již 1,0 trestného činu na 1000 obyvatel shodné věkové kategorie. V rámci ČR je tato hodnota stále 0,8. Nejčastějšími vedle krádeží jsou násilné trestné činy. 

Tým pro mládež organizuje pravidelné setkávání pedagogických pracovníků s odborníky na různá témata, např. s příslušníky Policie ČR na téma kyberšikany, se soudkyní a státní zástupkyní na téma trestní odpovědnosti dětí a mladistvých. Téma „Návykové látky a mládež“ bylo rozebírané na odborném semináři s Národní protidrogovou centrálou v únoru. Pro tento rok je hlavním tématem práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou napříč spektrem zapojených organizací.

Tým pro mládež je součástí projektu „Na správnou cestu! II“, který realizuje Probační a mediační služba v deseti regionech České republiky. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Projekt „Na správnou cestu! II“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236

 

Zdroj: Tisková zpráva Probační a mediační služby, středisko Česká Lípa

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549