Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úprava křižovatky a silnice v Doksech - Starých Splavech startuje v pondělí

27. 02. 2015

Krajský úřad Libereckého kraje povolil částečnou uzavírku provozu na silnici I/38 (v úseku před a za křižovatkou silnic I/38 a III/0381) v  Doksech v části Staré Splavy (mezi silničním km cca 4,200 až 4,300), z důvodu provádění stavebních prací za účelem realizace stavby s názvem I/38 Staré Splavy „Stavební úprava silnice (km 4.200-4.300)“ v ku Doksy v rozsahu stavebního objektu s názvem SO 100 Stavební úprava silnice I/38. Začíná se v pondělí 2. března.

Stavbou, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dojde k úpravě křižovatky silnic I. a III. třídy ve Starých Splavech. Cílem úpravy je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v předmětném úseku silnice. Stavba si vyžádá dopravní omezení a uzavírka bude probíhat ve dvou etapách:

 

I. etapa – dojde uzavírce silničního provozu levé části vozovky silnice I/38 (ve směru staničení; místopisně pak jízdního pruhu ve směru jízdy z Mladé Boleslavi do České Lípy – proti směru staničení), kdy provoz na místě bude veden kyvadlově ve zbylé části vozovky silnice I/38 a bude řízen světelnou signalizací a dopravním značením.

II. etapa – dojde k omezení silničního provozu zúžením stávajících jízdních pruhů v místě výstavby ochranných ostrůvků, dále bude snížena rychlost jízdy při průjezdu pracovním místem, a to postupně na 50 km/h. Obousměrný silniční provoz bude zachován a bude řízen dopravním značením.

  Doba trvání:   I. etapa od 2. 3. 2015 do 7. 4. 2015, II. etapa od 8. 4. 2015 do 30. 4. 2015.

 

Objížďka nebyla nařízena, jelikož se jedná o částečnou uzavírku. Částečná uzavírka provozu se uskuteční mimo zastavěné území obce. Nedojde ani k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Zastávky linkové autobusové dopravy „Doksy, Staré Splavy, hl. sil.“ v obou směrech již byly od 19. 2. 2015 přemístěny do blízké zastávky „Doksy, Staré Splavy, otočka“, a to v souvislosti s prováděním stavebních prací při realizaci jiných stavebních objektů stavby s názvem „I/38 Staré Splavy - stavební úprava silnice km 4.200-4.300“, a to „SO 101 – Chodníky a nástupiště“.

 

Dopravní omezení v této oblasti bude následně pokračovat v jarních a letních měsících, kdy bude rekonstruována silnice III. třídy číslo 0381, která je ve vlastnictví Liberecký kraj. Stavba bude financována z Regionální operačního programu NUTS II. Severovýchod.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, kde je předpoklad na konci března letošního roku uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem,“ řekl radní pro dopravu Vladimír Mastník.

 

Předmětem stavby bude podle něj  rekonstrukce silnice III/0381 v celkové délce 2,47 km od křižovatky se silnicí I/38 a po odbočku na místní komunikaci U Hájenky. Rekonstrukce silnice je rozdělena na tři úseky podle typu úpravy jednotlivého úseku silnice.

„V rámci stavby dojde k položení nového asfaltového krytu vozovky (frézování a pokládka nové živičné vrstvy), lokální výměně ložných vrstev vozovky, výměně stávajících uličních vpustí, vyčištění odvodňovacích příkopů, obnově propustků, dosypání krajnic a k úpravě a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení,“ popsal stavbu vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp.

 V úseku železničního přejezdu v km 0,692 -  1,250 bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky z důvodů nestability podloží a nekvalitní stávající podkladní vrstvy. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce chodníků – výměna konstrukce a silničních obrub mezi vozovkou a chodníkem a provedení vodicích prvků pro nevidomé.  Dále dojde k výměně stávajících stožárů veřejného osvětlení a výstavba nových stožárů u přechodů pro chodce. V rámci rekonstrukce úseku km 0,670-1,250 plánuje Severočeská vodárenská společnost jako investor – výměnu stávajícího vodovodního řadu a kanalizace pod komunikací.

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace by měla předcházet výstavbě komunikace a je nutná součinnost dodavatele a SVS,“ zdůraznil radní. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588