Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsou vyhlášeny čtyři dotační programy

17. 01. 2018

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání koncem minulého roku schválilo vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Konkrétně Kulturní aktivity v Libereckém kraji, program Záchrana a obnova památek, dále Stavebně historický průzkum a Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji. Celkem je ve všech čtyřech programech k rozdělení připraveno přes 17 milionů korun.

Smyslem dotačního programu 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji je podpořit spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic. V tomto programu jsou stejně jako v roce uplynulém žadatelům k dispozici dva miliony korun.

Dotační program 7.2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji je zaměřen na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek a také na restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi na území Libereckého kraje.  „Stav památek je dokladem toho, jak si společnost váží odkazu předků. Uvědomujeme si zodpovědnost Libereckého kraje v tomto směru, proto postupně navyšujeme objem finančních prostředků na obnovu památek. Pro rok 2018 máme v programu 11,6 milionu korun,“ upřesnila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Cílem programu 7.3. Stavebně historický průzkum je podpora komplexního poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek, které se nacházejí na území Libereckého kraje. Zpracovaný stavebně historický průzkum slouží jako podklad pro kvalitní obnovu kulturní památky. V programu je pro letošní rok 300 tisíc korun.

Program 7.6. Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji je rozčleněna na čtyři dotační tituly, a to Řemeslná a zážitková turistika, Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko, Podpora informačních center a Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu. Účelem programu je podpořit rozvoj cestovního ruchu v různých oblastech, přispívajících k rozšíření turistické nabídky, vytváření produktů cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti kraje a zvýšení atraktivity jednotlivých turistických cílů. „Programem podporujeme tvorbu propagačních materiálů, služby v online prezentaci, vybavení informačních centrech, zajištění workshopů a podobně. Po přesunutí nevyčerpaných prostředků z minulého roku máme na tento rok pro žadatele připravených bezmála 3,5 milionu korun,“ vysvětlila krajská radní Květa Vinklátová.

Více informací o podmínkách vyhlášených programů najdete na dotačních stránkách Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302