Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

V uplynulém roce hospodařil kraj v kladných číslech a dosáhl rekordních hodnot

Daníčková Blanka

tiskový mluvčí

  • 22. 06. 2016 09:41
  • Ekonomika

Sdílet článek

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2015 odsouhlasila Rada LK spolu s řádnou účetní závěrkou za období roku 2015. Oba dokumenty odsouhlasilo rovněž zastupitelstvo kraje. Schválením těchto dokumentů zastupitelstvo definitivně uzavřelo rozpočtové období roku 2015 s tím, že současně vzalo na vědomí doprovodné dokumenty, kterými byly výsledky přezkoumání rozpočtového hospodaření kraje za rok 2015 provedené Ministerstvem financí ČR a výsledky analýzy o ratingu kraje, kterou provedla nezávislá ratingová agentura Moody´s.

Dokumenty, zjednodušeně řečeno, komplexně hodnotí finanční, ale i nefinanční parametry uplynulého roku jak na straně příjmů, výdajů, provedených rozpočtových operací, úvěrové zadluženosti, tak i např. základní informace o hospodaření krajem zřízených příspěvkových organizacích nebo krajem založených obchodních společností.

Rok 2015 bychom mohli s nadsázkou nazvat rokem rekordním, a to z pohledu skutečně dosažených příjmů kraje, které za rok 2015 dosáhly objemu 8 024,80 mil. Kč, tak jeho celkových výdajů, jež dosáhly úrovně 7 909,40 mil. Kč.  Výsledkem úspěšného hospodaření je dosažení kladného salda ve výši 115,40 mil Kč.

Rekordním byl rok 2015 i z pohledu vynaložených investic, které atakovaly hranici 1 600 mil. Kč, konkrétní hodnota dosáhla objemu 1 576,20 mil. Kč.  Na podporu rozvoje investičních a neinvestičních aktivit měl kraj v roce 2015 v rámci svého Dotačního fondu připraveny zdroje ve výši 109,41 mil. Kč.

Velikým pozitivem na rozpočtovém hospodaření kraje v uplynulém roce byla skutečnost, že po celé rozpočtové období se dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem kraje napříč všemi jeho resorty.

Dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015 činil výsledek hospodaření běžného účetního období
bezmála 700 mil. Kč, konkrétně 699,79 mil. Kč, a celková daňová povinnost z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 činila 5,13 mil. Kč. Mimořádná investiční aktivita kraje v roce 2015 se odrazila i v rozvaze kraje, kde došlo k nárůstu aktiv o 1 360 mil. Kč na celkovou hodnotu 8 406,52 mil. Kč, z toho nárůst dlouhodobého hmotného majetku, zejména staveb, o bezmála 970 mil. Kč.

„Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil bez závažnějších nedostatků a chyb. Potvrdilo to kontrolou i ministerstvo financí. Úroveň hospodaření kraje analyzovala také ratingová společnost Moody´s Investors Service Limited, která Libereckému kraji potvrdila přidělený národní rating na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem,“ říká náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházel ekonomický odbor z dosažených skutečných výsledků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2015, uvedených ve finančních a účetních výkazech a zjištění vnějších kontrol hospodaření kraje a i výsledků vnitřních průběžných kontrol plnění rozpočtu kraje v průběhu roku 2015.

Liberecký kraj měl zůstatky na běžných účtech k 31.12.2015 ve výši 987 164,61 tis. Kč a peněžních fondů ve výši 127 972,88 tis. Kč.

 

 

 

v tis. Kč

Ukazatel

2015

celkové příjmy

8 024 801,34

celkové výdaje

7 909 401,36

saldo (příjmy minus výdaje)

115 399,98

investice (kapitálové výdaje)

1 576 196,00

stav nesplacených úvěrů, půjček

908 658,29

přijaté dotace

5 373 369,83

 

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky