Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vyhodnocení plnění Programového prohlášení resortu dopravy LK v roce 2009

  • 09. 12. 2009 17:38

Sdílet článek

Cíle programového prohlášení v oblasti dopravy pro období let 2008 – 2012 jsou členěny na několik zásadních oblastí, vyhodnocení jednotlivých oblastí je provedeno v textu tučným písmem vždy pod daným bodem:

 

1.      Kvalitní dopravní infrastruktura

1.1.   Silniční doprava – jako vlastník silnic II. a III. třídy máme v této oblasti největší zájem o řešení problematiky na krajských silnicích, ovšem současně budeme usilovat o podporu ostatních pozemních komunikací, v souhrnu se bude jednat zejména o:

1.1.1.      Podporu zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Liberecký kraj se v loňském roce stal signatářem Evropské charty podporující zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích;

1.1.1.1.Důsledné vyhodnocování dopravní nehodovosti na síti pozemních komunikací ve spolupráci s vlastníky, policií, silničními správními úřady a správci povede k technickým a stavebním úpravám v místech, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám;

Statistiku dopravních nehod za uplynulé období se podařilo vyhodnotit a názorně zobrazit v GIS LK tak, že mohlo být vytipováno několik zvláštně nebezpečných úseků silnic. Na základě jednání a místního šetření bylo zadáno vypracování projektových dokumentací a následně bylo provedeno několik úprav na silnicích tak, aby se bezpečnost provozu v těchto místech zvýšila. Příklad: silnice I/65 – Jablonec nad Nisou – Rychnov, silnice I/13 Habartice, Arnoltice, I/38 – Staré Splavy. Dokumentace byla zadána na úsek silnice I/38 Obora, silnice II/268 – Bohatice apod..

1.1.1.2.Zadávání bezpečnostních auditů na silniční stavby;

V roce 2009 bylo realizováno 10 bezpečnostních auditů, na projekty rekonstrukcí a staveb krajských silnic, u kterých se předpokládá financování prostřednictvím Regionálního operačního programu v roce 2010 a 2011.

1.1.2.      O údržbu, opravy a rekonstrukci krajských silnic. Při plánování rekonstrukcí a zásadních oprav krajských silnic budeme více než doposud spolupracovat se zástupci obcí tak, aby bylo možné spojování investičních záměrů měst (kanalizace, chodníky, plynofikace aj.) a kraje ve větším počtu než dosud.

Tento bod se daří realizovat pomalu, v rámci finančních možností kraje. V letošním roce byl dočerpán úvěr na rekonstrukce krajských silnic, s podporou ROP byla provedena přestavba dalších 15 úseků krajských silnic a 26 drobnějších akcí bylo realizováno z finančních prostředků rozpočtu kraje. Při přípravě i realizaci se vždy jedná se zástupci obcí o spojení stavby zejména v současnosti se stavbou kanalizace a vodovodu. Příkladem je akce Čistá Jizera.

1.1.3.      Podporu obcí v budování dopravní infrastruktury, která je v jejich vlastnictví (tzn. chodníky, místní komunikace, cyklostezky).

V roce 2009 byl Libereckým krajem vyhlášen grantový program na rozvoj cyklodopravy v LK s finanční alokací 5 mil Kč, současně byl schválen orgány kraje, záměr přípravy a realizace páteřní komunikace pro nemotorovou dopravu podél řeky Nisy. Pokud se ukáže, že tento záměr bude realizovatelný hodlá LK v podobných aktivitách pokračovat. Záměr realizuje Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic.

Systematický grant na stavbu chodníků a opravy místních komunikací se nepodařilo vyhlásit. V několika případech byly obce podpořeny dotacemi na opravy místních komunikací, ale v tomto případě se jednalo o výjimečné případy.

1.1.4.      O zvýšení počtu telematických zařízení na silnicích všech kategorií, zejména v oblastech s velkou koncentrací vozidel (horské rekreační oblasti – Mísečky, Smědava).

V roce 2009 byla zadána projektová dokumentace na zhotovení telematickořídícího systému pro zimní středisko Horní Mísečky (zřejmě půjde o proměnné dopravní značení a světelnou signalizaci). Na podzim letošního roku bylo zprovozněno obratiště autobusů na Smědavě, jako I. etapa regulace pohybu motorových vozidel v této oblasti.

1.1.5.      Podporu výstavby a modernizace sítě silnic I. třídy, včetně obchvatů měst a silničních tahů k hraničním přechodům. V tomto volebním období se bude jednat hlavně o linie silnic I/9 (Sosnová – Česká Lípa), I/13 (Liberec – Stráž nad Nisou – Krásná Studánka – Mníšek) a I/16.

Spolupráce se zástupci státu v této oblasti není významná, byly započaty stavby silnic I/35 (Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou) a I/9 (Sosnová – Česká Lípa), jedná se o stavby, které byly dlouhodobě připravovány.

1.1.6.      Podporu výstavby parkovacích ploch pro zajištění bezpečnostních přestávek pro řidiče těžkých nákladních vozidel.

Tento bod se zatím nepodařilo naplnit.

1.1.7.      Dokončení silničního propojení mezi ČR a SRN prostřednictvím silnic I/35 (Liberec – Hrádek nad Nisou - st. Hranice) a B 178 (Žitava – Lobau – Bautzen) - ohledně této situace začneme s polskou stranou intenzivně vyjednávat.

V letošním roce bylo uskutečněné několik jednání na úrovni rady LK s polskými partnery, výsledkem je skutečnost, že stavba silnice na polském území byla zahájena koncem roku. Pravdou je, že se jedná o úsek uvnitř výsostného území Polské republiky. Stavba hraničního mostu a cca 450 m dlouhého úseku k české hranici zůstává v současnosti finančně nekryta.

1.1.8.      Aktualizaci dokumentu „Kategorizace silnic II. a III. třídy“, na jehož základě bude připraven dokument nový. Ten stanoví priority krajských silničních staveb formou obchvatů, případně humanizací průtahů měst.

Dokument Optimalizace pořadí investičních akcí na krajských silnicích byl vyhotoven, projednán a tento měsíc bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

1.1.9.      Vypořádání majetkoprávních úkonů souvisejících s vlastnictvím silnic II. a III. třídy, zejména s fyzickými a právnickými osobami. Důležitým prvkem je majetkoprávní vypořádání s obcemi.

Majetkoprávní operace jsou nadále jednou z priorit resortu dopravy, přes svou administrativní i finanční náročnost, postup realizace je pomalejší než jsme si představovali. V letošním roce bylo uskutečněno cca 600 operací, majetkoprávních vypořádání s obcemi bylo minimálně. Resort dopravy usiluje o zajištění této agendy.

1.1.10. Vytvoření realizačního plánu Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK na období 2009-2013.

Koncepce cyklistické dopravy LK byla schválena ZK, byla vytvořena nová pozice cyklokoordinátora LK, vyhlášen specielní grant.

1.2.   Železniční doprava – vlastníkem infrastruktury je stát. Liberecký kraj bude usilovat o zvýšení kvality zejména u tratí, které vedou nejosídlenějšími oblastmi kraje:

1.2.1.      Modernizace trati SŽDC089/KBS236 Liberec – Hrádek nad Nisou – polské území – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifenesdorf ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko.

Ve spolupráci s dopravním sdružením ZVON, jako vedoucím partnerem projektu realizovaného s podporou Příhraničního operačního programu je zpracováván Projekt LUISE – Přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf. Problémem zůstávají 3 km železnice vedené po polském území, které je v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. LK bude inicializovat další jednání s polskou stranou. Od prosince 2010 budou po této trati jezdit motorové jednotky Desiro společnosti Vogtlandbahn GmbH, které mohou dosahovat rychlost 100 km/h, pokud to technické parametry tratě povolí.

1.2.2.      Modernizace trati SŽDC036 Liberec – Tanvald – Harrachov v souvislosti s obnovením spojení do Polska, a to ve spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím (projekt již byl předložen v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013, tzv. Cíl 3).

Projekt propojení železnice ČR a Polska v Harrachově byl zahájen, dokončení se očekává v roce 2010. O modernizaci celého úseku z Liberce jedná LK se správcem této trati SŽDC s.o., zatím bez významného výsledku.

1.2.3.      Dále budeme podporovat modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy ve významných dopravních uzlech Libereckého kraje budovaných jednotlivými městy (Turnov, Chrastava, Desná);

V rámci ROP oblast podpory 1.2. jsou postupně realizovány některé dílčí projekty (Smržovka, Chrastava) jedná se zejména o vůli měst a obcí.

1.3.           Letecká doprava je pro území Libereckého kraje zatím jen doplňkovou funkcí, přestože letecké spojení představuje nejrychlejší způsob přepravy cestujících, zejména v turistické a podnikatelské oblasti. Záměr přestavby a rozšíření letiště Liberec, tak, aby mohlo být používáno pro pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob letadly označení 2C o maximální vzletové hmotnosti 25t, bude Liberecký kraj podporovat. Bude jednat se Statutárním městem Libercem o budoucnosti letiště v Liberci, které má jasný nadregionální význam. Liberecký kraj bude podporovat i provoz dalších letišť v kraji.

ZK v listopadu schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt pod názvem „Provoz mezinárodního veřejného letiště Liberec“ v letech 2009 – 2011 v celkové výši 1.100.000,- Kč.

Od roku 2008 je rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví stanoveno letiště Liberec jako mezinárodní neveřejné letiště s vnější hranicí. Dle návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje je v budoucnu pro letiště Liberec vymezeno získání statutu veřejného mezinárodního letiště. O tento statut již požádal vlastník letiště prostřednictvím Aeroklubu Liberec.

V červnu 2009 byla pod názvem „Možnosti rozvoje letiště Liberec“ aktualizována studie „Letiště Liberec a rozvoj regiónu“ (zpracoval: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., v březnu 2006). Studie posuzuje potenciál letiště v kontextu požadavků všeobecného letectví a perspektivu pravidelné regionální letecké dopravy a je podkladem k rozhodování o dobudování letiště.

Liberecký kraj vnímá otázku potřeby veřejného mezinárodního letiště Liberec jako zásadní a rozhodující faktor ovlivňující všestranný rozvoj Liberce a celého regionu a aktivně se proto v roce 2009 snaží vyvolat jednání se zástupci Statutárního města Liberec jakožto vlastníkem libereckého letiště, o budoucnosti letiště Liberec.

V současnosti je v Libereckém kraji provozováno sportovní létání na 8 letištích (v prosinci 2008 byla Libereckým krajem vydána publikace „Letiště v Libereckém kraji).

 

 

2.      Optimalizovaná dopravní obslužnost celého území s ohledem na životní prostředí a zajištěné vnějšího spojení kraje:

Sledované vývojové trendy v silniční dopravě ukazují na dlouhodobý nárůst individuální automobilové dopravy, resp. na úbytek používání hromadných dopravních prostředků. S tímto trendem je neodmyslitelně spjato i zvyšování koncentrací škodlivin v ovzduší, kongescí na pozemních komunikacích a hlukové zátěže v závislosti na nárůstu automobilové dopravy. Liberecký kraj bude usilovat především o:

2.1.   Optimalizaci integrovaných dopravních systémů – další propojení více druhů osobní hromadné dopravy (MHD, autobusy, železniční doprava), a to hlavně v oblastech s vysokou hustotou osídlení. Dále bude zachováno nebo případně rozšířeno dopravní spojení oblastí hospodářsky slabých a hůře dopravně dostupných. Cílem je zlepšení obslužnosti území a kvality dopravy;

Od 1.7.2009 spuštěn projekt Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje „IDOL“ jako další krok integrace veřejné dopravy. Je to relačně zónový tarif, s možností přestupů a používání všech dostupných druhů veřejné dopravy v kraji, s výjimkou rychlíků ČD, autobusových linek, které nejsou provozovány v rámci Základní dopravní obslužnosti kraje a linek dopravních společností, které se podílejí na realizaci Základní dopravní obslužnosti přejížděním ze sousedních krajů. Tarif byl stanoven jako maximální cena Radou LK.

2.2.   Institucionální zabezpečení, organizační, provozní, technické a finanční zajištění integrovaného dopravního systému (IDOL);

Liberecký kraj založil společnost KORID LK, spol. s r.o., která plní funkci „koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje“. LK hradí ze svého rozpočtu chod této společnosti, která pro Liberecký kraj spravuje systém IDOL částkou cca 5 mil Kč ročně.

V roce 2008 byla podepsána „KONVENCE Integrovaného dopravního systému IDOL“, konvence byla podepsána Libereckým krajem, městy s MHD, a dopravci zapojenými do IDOL.

2.3.   Optimalizaci jízdních řádů zaváděním taktové dopravy a důslednou koordinaci jízdních řádů železniční a autobusové linkové dopravy.

Na základě Mandátní smlouvy připravuje optimalizaci veřejné dopravy LK společnost KORID LK, spol. s r.o. S platností od 13.12.2009 bude realizována optimalizace na linkách:

Jablonec n.N – Nová Ves n.N. – Vesec

Tanvald – Albrechtice v J.h.- Jiřetín p.B. – smržovka – Tanvald

Tanvald – Český Šumburk – Desná, Pustiny

Tanvald – Desná,otočka

Jilemnice – Benecko; Benecko – Vrchlabí

Vrchlabí – Horní Branná – Jilemnice.

Další část optimalizace - oblast Jizerské hory/Krkonoše – JIH je plánovaná na měsíc červen 2010.

2.4.   Instalaci moderních informačních systémů pro cestující.

V rámci realizace IDOL uhradil Liberecký kraj nákup nového odbavovacího zařízení, které je schopno odbavit cestující prostřednictvím bezkontaktní čipové karty OPUSCARD. Celkem bylo zakoupeno 300 zařízení v hodnotě 22,8 mil Kč.

2.5.   Obnovu vozového parku s důrazem na přepravu handicapovaných skupin obyvatel a na životní prostředí.

V rámci úhrady prokazatelné ztráty dopravním společnostem zajišťujícím základní dopravní obslužnost formou veřejné linkové osobní dopravy, hradí Liberecký kraj těmto společnostem částku nazvanou „přiměřený zisk“ a odpisy. Tyto finanční prostředky musí dopravci investovat do obnovy vozového parku. V současné době se pracuje na dokumentu „Standardy IDOL“, v kterém bude stanoveno % spojů, které musí dopravci v rámci ZVS zajistit nízkopodlažními autobusy. Tyto spoje pak budou v jízdních řádech vyznačeny značkou „invalida na vozíku“ dle vyhl. č. 388/2000 Sb., Ministerstva dopravy o jízdních řádech.

2.6.   Spolupráci s Ústeckým krajem a německým účelovým sdružením ZVON při zadávání zakázky na železničního dopravce na trati SŽDC089/KBS236 Liberec- Hrádek n. Nisou – polské území – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifenesdorf.

Soutěž byla zahájena v roce 2008, v roce 2009 byla ukončena. Provoz novým dopravcem bude zahájen od prosince 2010 vítězem soutěže společností Vogtlandbahn GmbH. Smlouva byla uzavřena na 10 let.

2.7.   Spolupráci s MD ČR, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem a Středočeským krajem při zadávání zakázek na železniční dopravce na tratích, které jsou provozovány v LK.

Tento bod se nepodařilo realizovat a bude z Programového prohlášení vypuštěn. Důvodem je jiný model závazku veřejné služby v regionální železniční dopravě, který byl kraji zvolen.

 

3.      Stabilizace budoucího koridoru rychlostní silnice R 35 v úseku Ohrazenice – Úlibice, a s tím spojená i zdokonalená komunikace s dotčenými subjekty. Liberecký kraj též provede aktualizaci koncepce rozvoje všech druhů dopravy v  kraji včetně posouzení stavu, vytyčení slabých a kritických míst. Na základě zjištěného stanoví priority naléhavosti řešení. Zasadíme se o to, aby tyto poznatky a výstupy byly promítnuty do rozvojových záměrů kraje a do příslušných územních plánů.

Práce na stabilizaci koridoru probíhá. V roce 2009 byla dokončena Studie účelnosti a proveditelnosti R 35 v úseku Rádelský mlýn – Úlibice. Druhá část tohoto bodu bude realizována v dalších letech.

 

4.      Bezpečnost silničního provozu bude jednou z největších priorit v oblasti lidského činitele a pozemní komunikace. Oblast lidského činitele bude zahrnovat:

4.1.   Spolupráci s odbornými partnery (policie, školy, MD), s obcemi a se zahraničními partnery v rámci aktivit „The European Road Safety Charter“

Spolupráce probíhá v rámci jednotlivých projektů podle ročního plánu BESIP LK. Dlouhodobými partnery agendy BESIP v Libereckém kraji jsou:

Policie České republiky (týdny bezpečnosti, společné dopravně bezpečnostní akce)

Záchranný tým ČČK

Městské policie

AZOS

Střední školy (tým silniční bezpečnosti LK)

Zahraniční partneři (WORD - PL, ERSCH - EU, Mission Zero - D) a další

4.1.1.      Společné organizování různých aktivit (kampaně, semináře, soutěže)

V roce 2009 bylo realizováno 17 projektů zaměřených zejména na nepřiměřenou rychlost, řízení pod vlivem alkoholu, používání zádržných systémů, ochranu nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a v neposlední řadě na profesionální řidiče). Semináře byly pořádány v rámci výjezdů týmu silniční bezpečnosti LK. Soutěže O kolo, O reflexní předměty, O pohár hejtmana.

4.1.2.      realizace společných projektů s podporou financí EU zaměřené na konkrétní skupiny (mladé řidiče, pedagogy, další podpora veřejné dopravy)

LK v současnosti připravuje 4 projekty ve spolupráci s Polskem a SRN.

4.2.   Podporu dopravní výchovy ve všech stupních škol

4.2.1.      aktivní zapojení škol

4.2.2.      kvalitní pomůcky, výchovné programy

4.3.   Podporu provozu dětských dopravních hřišť

Doprava dětí ze ZŠ na výuku dopravní výchovy DDH byla podpořena částkou 160.000 Kč. Smlouvy o podpoře dopravní výchovy s DDH byly podpořeny částkou cca 160.000 Kč.

Bezpečnost silničního provozu zůstává i nadále největší prioritou, v rozpočtu kraje bylo vyhrazeno pro aktivity přes 3,5 mil Kč. Pro LK pracuje na základě dlouhodobé smlouvy koordinátor BESIP, který se podílí na přípravě kampaní a aktivit, které jsou shrnuty v dokumentu Koncepce BESIP, který je ročně aktualizován a předkládán orgánům kraje k projednání a schválení. I na začátku příštího roku bude svolána samostatná tisková konference k tomuto bodu. Zatím mohu říci, že v letošním roce došlo za 10 měsíců k poklesu následků dopravních nehod.

 

 

 

 

Martin Sepp

Náměstek hejtmana LK

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky