Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výsledek auditu ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o.

04. 11. 2009

Rada LK vzala na vědomí zprávu o výsledcích auditu provedeného u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., (dále jen ZZSLK, p.o.) v měsíci září 2009.

V průběhu měsíce září 2009 byl ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. proveden audit smluvních vztahů za období 2007 - 2009. Jeho cílem bylo prověřit, zda smluvní vztahy ZZS LK, p.o. jsou sjednány v souladu s platnou právní úpravou ČR a zda respektují zásady dobrého hospodaření.

Celkem bylo prověřeno 472 smluv. Současně byla provedena analýza smluv s významnými dodavateli ZZS LK, p.o. a byly prověřovány dodávky služeb a materiálu, ke kterým nebyly uzavřeny písemné smlouvy, ale byly prováděny pouze na základě objednávek.

Dále byly částečně posuzovány také řídící mechanismy uvnitř ZZS LK, p.o.

Auditem bylo zjištěno, že k ne nepodstatné části smluv, na jejichž základě bylo prováděno plnění v delších časových úsecích a nebo byly prováděny platby vyšších částek, nebyla prováděna řádně výběrová řízení přesně dle zákona o veřejných zakázkách.

Dále bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém v organizaci není, dle názoru auditora, plně účinný, neboť neexistuje samostatné oddělení interního auditu, jak předpokládá zákon

o finanční kontrole ve veřejné správě.

Na základě provedeného auditu bylo doporučeno vytvořit vnitřní kontrolní systém a provádět pravidelné interní audity buď vlastním zaměstnancem, nebo externím pracovníkem. To bude jedním z úkolů pro nového ředitele ZZS LK, p.o., který bude vybrán ve výběrovém řízení.

Prozatímní ředitel ZZS LK, p.o. dostal pokyn v co nejbližší době provést mimořádnou inventuru.

V současné době připravuje odbor zdravotnictví s odborem kontroly komplexní mimořádnou kontrolu zaměřenou na hospodaření a pracovně právní vztahy v této příspěvkové organizaci Libereckého kraje.

Kontrola bude provedena v nejbližším možném termínu tak, aby Radě Libereckého kraje mohla být do konce roku předložena další zpráva o provedených opatřeních.