Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Významné přírodní lokality kraje budou označeny informační tabulí

Významné přírodní lokality kraje budou označeny  informační tabulí

[28945|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/hrad_eb90aec749.jpg]

10. 12. 2008
[id:7249|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje po  projednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Bližší identifikace a přesné vymezení území pro vybrané evropsky významné lokality v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje".

 Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji“. Tento projekt bude 100% hrazen z Operačního programu Životní prostředí, který spravuje Státní fond životního prostředí.

Předmětem zakázky malého rozsahu je bližší geodetická identifikace vybraných evropsky významných lokalit (dále jen EVL), které se nacházejí na území Libereckého kraje v tzv. volné krajině, tj. kompetentním orgánem ochrany přírody je pro ně Krajský úřad Libereckého kraje. Bude se jednat o maximálně 11 EVL, konečný počet EVL, pro které bude zakázka zhotovována, bude znám v průběhu příštího roku po novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 V rámci tohoto zadání bude zhotovitel provádět tyto konkrétní činnosti:

1) vypracuje vlastní návrh řešení problematiky včetně harmonogramu prací a fakturace,

2) zhotoví a dodá mapové zákresy jednotlivých EVL s vyznačením přesného vedení hranice, soupisy parcel v jednotlivých EVL, názvy katastrálních území a dotčených obcí v tištěné a elektronické podobě (GIS),

3) v součinnosti se zadavatelem na místě vyznačí a v souřadnicích vynese základní lomové body, které definují polygon hranice EVL.

Předpokládaná hodnota VZ:            1 920 000,- Kč bez DPH (2 284 800,- Kč vč. DPH)

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Finanční prostředky k realizaci zakázky: hrazeno z Operačního programu Životní prostředí.

 

V této souvislosti vyhlásila Rada LK rovněž zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Zhotovení informačních tabulí pro evropsky významné lokality v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje".

Předmětem zakázky malého rozsahu je zhotovení informačních tabulí pro evropsky významné lokality (dále jen EVL), které se nacházejí na území Libereckého kraje v tzv. volné krajině, tj. kompetentním orgánem ochrany přírody je pro ně Krajský úřad Libereckého kraje. Jedná se o 22 EVL. V rámci tohoto zadání bude zhotovitel provádět tyto konkrétní činnosti:

1) vypracuje vlastní návrh obsahového a grafického řešení informačních tabulí k jednotlivým EVL včetně návrhu na umístění v terénu a návrhu počtu tabulí,

2) zhotoví a dodá vlastní informační tabule v odsouhlasené podobě včetně případných doplňků (stojany, rámečky, krycí plexi atp.) dle konkrétních požadavků na umístění k jednotlivým evropsky významným lokalitám,

3) provede montáž informačních tabulí na stanovená místa.

Předpokládaná hodnota VZ:            595 000,- Kč vč. DPH

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302