Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výzva k podání žádostí o podporu z grantových programů Libereckého kraje

24. 03. 2002
[id:139|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích
a usnesením č. 36/02/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 3. 2002


Výzvu k podání žádostí o podporu z grantových programů Libereckého kraje


Písemné žádosti o účelový finanční příspěvek z grantového programu Libereckého kraje musí být podány na adresu : Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec nejpozději do 30.4. 2002 s výjimkou posledních dvou grantových programů.

Žádost musí být v zalepené obálce s označením příslušného odboru Krajského úřadu Libereckého kraje. Formulář žádosti bude k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje a u kontaktních osob.

Název grantového programu

Podpora spolupráce veřejné správy a hospodářské sféry - podpora hospodářského rozvoje kraje

Předmět podpory

I. Příprava území a objektů k investičnímu využití
II. Podpora řemesel a výroby specifických pro Liberecký kraj

Okruh žadatelů

obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové organizace Libereckého kraje

Omezení podpory

max. 50% skutečně vynaložených nákladů, max. 500 tis. Kč

Kontaktní osoba

Bc. Hana Čepičková, tel : 048/52 26 574, odbor rozvoje kraje, e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Program podpory mikroregionálních svazků měst a obcí

Předmět podpory

I. Podpora přípravy projektů schválených v rozvojových dokumentech mikroregionů
II. Podpora činnosti mikroregionů (např. poradenství, vzdělávání..)

Okruh žadatelů

nositelská obec za svazek nebo sdružení obcí, měst; svazek obcí

Omezení podpory

I. max. 70% skutečně vynaložených nákladů, max. 150 tis. Kč
II. max. 40% skutečně vynaložených nákladů, max. 150 tis. Kč

Kontaktní osoba

Bc. Hana Čepičková, tel : 048/52 26 574, odbor rozvoje kraje, e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Program podpory zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Předmět podpory

Podpora činností, které povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu:
- výchovné programy (soutěže, besedy, kursy)
- opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích,
- výstavy, presentace, kampaně

Okruh žadatelů

Obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové organizace z Libereckého kraje

Omezení podpory

max. 80% z celkové částky

Kontaktní osoba

Ing. Josef Vrba, tel.: 048 5226 596, odbor dopravy a silničního hospodářství, e-mail : josef.vrba@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Podpora místní kultury a obnovy kulturních památek

Předmět podpory

A) Neprofesionální umělecké, zájmové a kulturně společenské aktivity a jejich veřejná prezentace (aktivní kulturní tvorba)
B ) Obnova kulturních památek (úprava kulturní památky nebo jejího prostředí)

Okruh žadatelů

neziskové organizace, občanská sdružení, spolky, nadace, města a obce, Libereckého kraje; vlastníci kulturních památek , které se nacházejí na území Libereckého kraje

Omezení podpory

u podprogramu A: max. 80 % u B : max. 40 % skutečně vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Damborská , tel : 048 /52 26 593, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : jana.damborska@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Mládež a kultura

Předmět podpory

kulturní a vzdělávací programy pro děti a mládež.

Okruh žadatelů

neziskové organizace, profesionální kulturní zařízení, ZUŠ, DDM,školy Libereckého kraje, fyzické osoby

Omezení podpory

max. 80 % skutečně vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Damborská , tel : 048 /52 26 593, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : jana.damborska@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Podpora při budování a obnově doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Předmět podpory

obnova nebo realizace nových značení pro turisty a cykloturisty, rekonstrukce poškozených turistických stezek a cyklotras, budování odpočívadel apod.-neinvestičního charakteru

Okruh žadatelů

neziskové organizace, sdružení cestovního ruchu, mikroregiony , města a obce Libereckého kraje.

Omezení podpory

max. 80 % skutečně vynaložených nákladů, max. 200 tis. Kč

Kontaktní osoba

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc


Název grantového programu

Podpora při tvorbě moderních produktů cestovního ruchu

Předmět podpory

A) Vydání nových propagačních materiálů za turistický region nebo mikroregion
B) Podpora vzniku a podpora činnosti sdružení cestovního ruchu v Libereckém kraji

Okruh žadatelů

neziskové organizace, sdružení cestovního ruchu, mikroregiony Libereckého kraje

Omezení podpory

max. 80 % skutečně vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc


Název grantového programu

Podpora a využití přírodních památek pro cestovní ruch

Předmět podpory

pomoc při zajištění činností vedoucích k zapsání skalních měst do seznamu přírodního dědictví UNESCO.

Okruh žadatelů

subjekty veřejné správy, neziskové organizace Libereckého kraje.

Omezení podpory

max. 80 % skutečně vynaložených nákladů, max. 300 tis. Kč

Kontaktní osoba

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc


Název grantového programu

Tělovýchova a sport - významné jednorázové sportovní a tělovýchovné akce v Libereckém kraji

Předmět podpory

A) Tělovýchovné a sportovní akce pro mládež v Libereckém kraji
B) Tělovýchovné a sportovní akce zdravotně postižených v Libereckém kraji
C) Tělovýchovné a sportovní akce mládeže i dospělých masového charakteru
D) Tělovýchovné a sportovní akce republikového a mezinárodního významu v Libereckém kraji

Okruh žadatelů

občanská tělovýchovná sdružení a další neziskové subjekty z Libereckého kraje

Omezení podpory

max. 50 % skutečně vynaložených nákladů, u podprogramů A, B,C : max. 30 tis. Kč, u podprogramu D : max. 50 tis. Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Pech, tel : 048 /52 26 488, odbor kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, e-mail : vladimir.pech@kraj-lbc


Název grantového programu

Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Předmět podpory

- Osvětová a publikační činnost
- Školní a studentské práce s tematikou ochrany životního prostředí
- Podpora činnosti center ekologické výchovy, informačních středisek a škol v oblasti ochrany životního prostředí
- Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti

Okruh žadatelů

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy

Omezení podpory

max. 90% celkově vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslava Janečková, tel.: 048/52 26 429, odbor životního prostředí a zemědělství, e - mail: jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Program podpory ochrany přírody a krajiny

Předmět podpory

- Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
- Péče o přírodní vodní toky a plochy a vodní zdroje
- Údržba a obnova drobných památek v krajině
- Praktická opatření v ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy

Okruh žadatelů

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy

Omezení podpory

max. 90% celkově vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslava Janečková, tel.: 048/52 26 429, odbor životního prostředí a zemědělství, e - mail: jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Program podpory péče o zvířata v nouzi

Předmět podpory

- Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
- Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

Okruh žadatelů

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy

Omezení podpory

max. 90% celkově vynaložených nákladů, max. 50 tis. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslava Janečková, tel.: 048/52 26 429, odbor životního prostředí a zemědělství, e - mail: jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Program podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství

Předmět podpory

- Podpora poradenské a projekční činnosti pro zemědělce
- Organizace osvětových, vzdělávacích a propagačních akcí

Okruh žadatelů

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy

Omezení podpory

max. 90% celkově vynaložených nákladů, max. 100 tis. Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslava Janečková, tel.: 048/52 26 429, odbor životního prostředí a zemědělství, e - mail: jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz


Název grantového programu

Programy podpory výchovy a vzdělávání

Předmět podpory

I. Program podpory literární činnosti dětí a mládeže


II. Program podpory vzdělávání dětí a mládeže v kraji
III. Program podpory sociální práce ve školství - dobrovolnictví
IV. Program podpory preventivní péče ve školství
V. Program podpory talentovaných žáků
VI. Program podpory nejlepších studentů Libereckého kraje

Okruh žadatelů

školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty v oblasti kultury a vzdělávání, fyzické osoby

Omezení podpory

platí pro území Libereckého kraje, kalendářní rok 2002

Kontaktní osoba

Bc. Eva Stehlíková, tel.: 048/5101682, odbor školství a mládeže e-mail: stehlikova@sulib.edulib.cz

Termín podání žádosti u I
II.

29. 3. 2002 (další I, II, IV, V, VI - termín podání žádosti 30. 4. 2002)


Název grantového programu

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Předmět podpory

- Neinvestiční činnost související s výchovou dětí a mládeže
- Organizování soutěží s hasičskou tématikou
- Organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů

Okruh žadatelů

Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresů Libereckého kraje

Omezení podpory

max. 70% (resp. 50%, resp. 40%) celkových nákladů

Kontaktní osoba

Mgr. František Molnár, tel. 048/52 26 400, odbor ochrany, obrany a krizového řízení, e-mail : frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

Termín podání žádostí

12. 4. 2002


Žádost o poskytnutí účelového finančního příspěvku