Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zájemci mohou žádat o příspěvky na projekty z oblasti cyklodopravy

12. 10. 2015

Státní fond dopravního infrastruktuy (SFDI) schválil pravidla pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů z fondu SFDI. I Liberecký kraj má v souvislosti s programy vyhlášenou výzvu na podporu projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy LK. V úterý 13. října končí lhůta pro podávání žádostí o dotaci z této výzvy. Zájemci však možnost ještě zažádat o podporu ze zmíněných programů SFDI, kraj také na začátek dalšího roku připravuje další výzvu.

Zájemci, kteří ještě chtějí stihnout podat žádost o dotaci z výzvy na podporu projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy LK, musí žádost doručit v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci, včetně všech povinných příloh žádosti), do 13. října 2015. Více informací najdou na adrese - http://doprava.kraj-lbc.cz/dotacni-program-doprava/program-63-podpora-projektove-pripravy/rok-2015.

Pokud lhůtu nestihnou, připravuje Liberecký kraj další výzvu na podporu projektové přípravy v cyklodopravě pravděpodobně na počátku roku 2016.

Z fondů SFDI mohou stále ještě žádat o příspěvek ze tří programů:

Základní informace – program „Nové technologie“
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
Pravidla pro poskytování příspěvků z programu „Nové technologie“ pro rok 2015.

Základní informace – program „Cyklostezky“
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015.

Základní informace – Program „Bezpečnost“
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015.

SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a Asociací měst pro cyklisty pořádá, u příležitosti vyhlášení programů, konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“. Konference se koná 23. 10. 2015 od 9:30 na Ministerstvu dopravy. Bližší informace, včetně formuláře pro Vaše přihlášení naleznete na stránkách SFDI.

Ze statistiky vyplývá, že nejvíce žádostí podpořených v programu Cyklostezky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2000 – 2014 měly kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký, nejméně pak Karlovarský a Liberecký. Čerpání státní prostředků se v uvedeném období příliš nedařilo. V Libereckém kraji bylo podpořeno 16 žádostí ve finančním objemu 38 mil. Kč, oproti tomu např. ve Zlínském kraji získalo dotace ve výši 331 mil. Kč celkem 91 žadatelů. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215