Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zástupci obcí s rozšířenou působností se seznámili s plánem rozvoje sportu Libereckého kraje na období 2018–2020

27. 03. 2018

V úterý 20. března se v budově Krajského úřadu Liberecké kraje konalo setkání Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu se zástupci obcí s rozšířenou působností. Předmětem diskuze bylo představení Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji na roky 2018–2020.

Plán rozvoje sportu je krátkodobým koncepčním dokumentem, jehož hlavním cílem je vymezit způsoby peněžní podpory sportu a tělovýchovy z rozpočtu Libereckého kraje. Tento dokument musí mít obce i kraj schválený do 30. června 2018. Cílem činnosti Libereckého kraje je vytvořit optimální podmínky pro sport dětí a mládeže do 19 let, umožnit jim přístup ke sportovním aktivitám bez rozdílu, vytvořit funkční, bezpečnou a moderní sportovní infrastrukturu a realizovat nadregionální a mezinárodní sportovní akce.

„Program rozvoje sportu Libereckého kraje popisuje především to, jakým způsobem se bude rozvoj sportu podporovat finančně. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou problematiku zasahující do dotačních programů a zároveň vysvětlující přístup kraje k financování sportu, rozhodli jsme se informovat nejen sportovní svazy a obce, ale i organizace, které nepřímo zasahují do sportovního dění, které sdružují více organizací najednou, například Česká unie sportu, Sokolové a podobně. Celý tento proces je probírán s veřejností a já jsem rád, že je možné tímto způsobem předávat informace osobně, nikoli jen formou písemných sdělení. Nabízíme i ostatním obcím, a to všech úrovní, naši pomoc při zpracování jejich plánů rozvoje sportu,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa.

Plán rozvoje sportu Libereckého kraje, který schválilo krajské zastupitelstvo 30. ledna 2018, definuje šest základních oblastí podpory:

  1. Sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích.
  2. Sportovní akce.
  3. Významné sportovní akce.
  4. Sportovní infrastruktura.
  5. Sportovní reprezentace Libereckého kraje.
  6. Organizace sportovního prostředí.

V každé oblasti podpory jsou představeny priority a to, jakým způsobem a v jakém finančním objemu budou jednotlivá odvětví podporována z rozpočtu Libereckého kraje. Plán rozvoje sportu by měl navazovat na program státní politiky v této oblasti. Ten však nebyl ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předložen. Částečně se tedy vychází z Koncepce podpory sportu 2016–2025 (tzv. Koncepce Sport 2025) zpracovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016.

„Chtěli jsme obcím představit to, jak bude kraj podporovat sport a tělovýchovu a přispět tak k alespoň nějaké míře koordinace podpory sportu z veřejných rozpočtů. Nechceme postupovat jako ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které podporu sportu vyjednává se sportovními svazy a samosprávné orgány na obecní i krajské úrovni neinformuje. My bychom chtěli s obcemi spolupracovat tak, aby se sportovní politiky obcí a kraje scházely, doplňovaly, ale nezdvojovaly. Toto setkání bereme jako první krok. V setkáních bychom chtěli v následujících měsících pokračovat,“ uzavřel Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti.

Plán rozvoje sportu na období 2018–2020 je ke stažení zde: https://skolstvi.kraj-lbc.cz/page143/plan-rozvoje-sportu-lk-2018-2020.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302