Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008

10. 06. 2009
[id:8241|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje po projednání odsouhlasila a doporučila k projednání zastupitelstvu kraje návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2008, v němž je zhodnocen proces přípravy rozpočtu kraje na rok 2008 a finanční hospodaření kraje podle schváleného, resp. v průběhu roku 2008 upravovaného rozpočtu kraje na rok 2008. 

Objem schváleného rozpočtu kraje ve výši 2,43 mld.Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na celkový objem 6,16 mld.Kč, a to navýšením o přijaté příspěvky a dotace z jiných rozpočtů ve výši 3,53 mld.Kč (z nich největší podíl MŠMT na přímé náklady ve školství = 3,38 mld.Kč), vyšší tvorbu vlastních příjmů ve výši 0,2 mld.Kč.

Dosažená skutečnost v příjmech činila 6,19 mld.Kč a výdajích 6,45 mld.Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 0,26 mld.Kč bylo kryto čerpaným dlouhodobým bankovním úvěrem na realizaci „Programu revitalizace silnic v Libereckém kraji“.

V červnu 2008 bylo finanční hospodaření Libereckého kraje podrobeno ratingovému hodnocení společností Moody´s Internacional, která kraji udělila rating na úrovni Aa1.cz.   
Celý průběh rozpočtového hospodaření kraje za rok 2008 byl přezkoumán Ministerstvem financí, které konstatovalo, že kromě drobných nedostatků provozního charakteru, které byly odstraněny v průběhu přezkoumání, Liberecký kraj hospodařil v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doporučil zastupitelstvu kraje Závěrečný účet kraje za rok 2008 schválit bez výhrady a nutnosti přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.      

Součástí Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2008 jsou dále kompletní výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu kraje za rok 2008 předepsané Ministerstvem financí. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302