Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Závěrečný účet za rok 2013 prokázal stabilní a zodpovědné hospodaření Libereckého kraje

Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 27. 06. 2014 14:22
  • Ekonomika

Sdílet článek

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 6. zasedání, které se konalo 24. 6. 2014, mimo jiné projednalo Závěrečný účet a řádnou účetní závěrku Libereckého kraje za rok 2013. Schválením těchto finančních dokumentů tak definitivně uzavřelo rozpočtové období roku 2013.

Současně vzalo na vědomí doprovodné dokumenty, kterými byly výsledky přezkoumání rozpočtového hospodaření kraje za rok 2013 provedené Ministerstvem financí ČR a výsledky analýzy o ratingu kraje, kterou provedla ratingová agentura Moody´s.

Celkové příjmy kraje za rok 2013 dosáhly objemu 6 796,4 mil. Kč a výdaje ve výši 6 901,8 mil. Kč. Objemově vyšší čerpání výdajů bylo ovlivněno zapojením zůstatku úvěrového rámce sjednaného za minulého vedení kraje na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje. „Jeho dočerpáním dosáhla zadluženost kraje v roce 2013 svého maxima tj. 1 152,2 mil. Kč. S ohledem na skutečnost, že kraj nepředpokládá nadále řešit své potřeby zapojením dalších úvěrových zdrojů, měla by zadluženost kraje v následujících letech postupně klesat, a to zhruba o 120 mil. Kč ročně,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Pozitivem rozpočtového hospodaření kraje v uplynulém roce je rovněž skutečnost, že po celé rozpočtové období se dařilo naplňovat věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem kraje napříč jednotlivými resorty. V roce 2013 tak byly vynaloženo prostřednictvím rozpočtu kraje 3 869,3 mil. Kč na vzdělávání, 1 689,4 mil. Kč na silniční a železniční dopravu a silnice, 279,1 mil. Kč na zdravotnictví, 229,8 mil. Kč na sociální péči a pomoc a sociální zabezpečení, 186,1 mil. Kč na kulturu, ochranu památek a cestovní ruch, 58,2 mil. Kč na tělovýchovu a sport a 46,1 mil. Kč na životní prostředí, zemědělství, lesní a vodní hospodářství.

„Po celý průběh roku 2013 neměl kraj problém udržet svou platební schopnost a díky přijímaným úsporným opatřením (jen v působnostech jednotlivých resortů bylo ušetřeno 55 mil. Kč) si udržoval nezbytné hotovostní rezervy. Ty kraji umožňovaly operativně řešit případné krátkodobé výpadky v  peněžních tocích nebo do rozpočtu zařazovat další aktivity, činnosti a akce požadované zastupitelstvem v průběhu roku 2013,“ doplnil náměstek Pieter. Díky těmto opatřením se mimo jiné podařilo zabezpečit finanční krytí dotačního fondu kraje částkou 77 mil. Kč, tedy v objemu, který umožnil zachovat trendy v dotační politice kraje na úrovni předchozích let. Liberecký kraj také v roce 2013 dokázal realizovat investiční akce v celkové hodnotě 386 mil. Kč a projekty s podporou z jiných dotačních titulů za 475 mil. Kč.     

Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech kraje činily na konci roku 2013 objem 1 080,4 mil. Kč. Z toho 572,3 mil. Kč představovaly prostředky předurčené k financování realizovaných evropských projektů, 124,6 mil. Kč účelově vázané prostředky, 88,6 mil. Kč nedočerpané zůstatky na peněžních fondech kraje a 294,9 mil. Kč hospodářský výsledek, na kterém se podílela jednak vyšší tvorba daňových příjmů ve výši 148,6 mil. Kč, ale velmi významně také nižší čerpání výdajů ve výši 146 mil. Kč.

„Přes veškeré složitosti provázející v současné době celou oblast veřejné správy lze díky odpovědnému přístupu považovat skončený rozpočtový rok 2013 pro Liberecký kraj za úspěšný,“ uzavírá náměstek Marek Pieter.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky