Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdravotně postižení lidé najdou v kraji celou řadu přívětivých míst a služeb

05. 11. 2021

Liberecký kraj intenzivně pracuje na zlepšování podmínek k životu pro osoby se zdravotním postižením. V rámci toho se snaží jim nabízet či zajišťovat různé potřebné služby, zpřístupňovat místo a prostory a podobně.

V lednu 2021 vstoupila v platnost novela Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (dále jen KPVP) pro období 2021–2024. V průběhu září a října byl proveden monitoring za období leden–srpen 2021, při kterém se zhodnotilo, kde a jak služby fungují.

KPVP zahrnuje oblasti jako sociální věci, zdravotnictví a sociální péči, školství a vzdělávání, zpřístupňování staveb, dopravu a informace, kulturu, volnočasové aktivity, zaměstnanost a osvětovou činnost.

Z monitoringu vyplynulo, že na další období můžeme dané oblasti a témata ponechat ve stejném znění, přičemž v dalších letech je určitě možné aktuálně doplňovat nebo naopak vynechat témata, jejichž obsah by neodpovídal potřebám organizací handicapovaných osob v našem kraji.

V letech 2020 - 2021 se povedlo zřídit několik nových služeb souvisejících s realizací KPVP. Projekt Euroklíč, tj. instalace Eurozámků a distribuce Euroklíčů k zajištění dostupnosti čistých bezbariérových toalet proběhl za podpory Libereckého kraje v roce 2020, rok 2021 zatím není ze strany NRZP ČR vyřešený. V roce 2020 byly díky dotaci Libereckého kraje nově osazeny 2 objekty: bylo instalováno 6 Eurozámků v Krajské vědecké knihovně v Liberci, p. o.; 1 Eurozámek ve Skiareálu Špindlerův Mlýn - parkoviště na Horních Mísečkách u lanové dráhy, vyrobeno bylo též 35 Euroklíčů, které jsou distribuovány žadatelům ze strany osob se zdravotním postižením, případně maminek s malými dětmi.

Odbor sociálních věcí Libereckého kraje ve spolupráci se softwarovou firmou DERS vytvořil elektronický Katalog sociálních služeb a mobilní aplikaci Sociální služby LK. Obě služby byly spuštěny v prosinci 2019. Katalog má využití zejména jako nástroj pro poskytování kvalitního základního sociálního poradenství potenciálním uživatelům služeb.

V dubnu 2021 se krajský úřad již po šesté zapojil do národní kampaně Česko svítí modře, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (zkráceně PAS). Budova úřadu byla na 1 noc nasvícena na modro, byla vydána tisková zpráva a do kampaně se zapojily naše příspěvkové organizace.

V roce 2021 odbor školství, mládeže a tělovýchovy vypsal dotační program „Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními“, kde bylo celkem k dispozici 300.000 Kč, podpora cílila na konkrétní žáky, školám byla rozdělena částka 291.402 Kč.

Odborem zdravotnictví byly realizovány dotační programy Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, Podpora preventivních a léčebných projektů, Podpora osob se zdravotním postižením.

Zvlášť zajímavé informace jsme získali od ředitelů krajských příspěvkových organizací v gesci odboru kultury.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p. o.

 • Je plně bezbariérová pro osoby s pohybovým handicapem, pro vozíčkáře, matky  

s kočárky atp. Vnitřní prostory jsou přizpůsobeny, regály volně průjezdné pro vozíky, je možno se dostat neomezeně na vozíku i do sálů, učebny, do všech prostor. Veškerý nábytek je také uzpůsoben potřebám osob na invalidním vozíku.

 • Ve vstupní hale, v půjčovnách i ve výtazích jsou návodné orientační systémy, které pomáhají v orientaci všem skupinám uživatelů. Budova je vybavena popisky u všech dveří v Braillově písmu, nově rekonstruovaný výtah má zvukové hlášení v každém patře.
 • Pro sluchově postižené jsou vystavena instruktážní videa.
 • Knihovna se dlouhodobě věnuje projektům pro nevidomé a neslyšící, vydává zvuková CD v projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ a převody textu do podoby videa, tzv. Znakokniha – pro neslyšící. Za činnost věnovanou neslyšícím získala knihovna v roce 2021 Certifikát „Knihovna handicap friendly“, který uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
 • Knihovna pořádá exkurze pro neslyšící, přednášky i školení tlumočená do znakového jazyka. K dispozici je i počítač se Skype – napojený na tlumočníka do ZJ.
 • Do knihovny zvou handicapované děti – z Jedličkova ústavu, ze školy v Orlí ulici aj.
 • Osobám se zrakovým handicapem nabízejí výpůjčky zvukových knih v Hudební knihovně.
 • K dispozici je elektronická lupa a půjčují také dioptrické brýle na čtení.
 • Několik zaměstnanců knihovny ovládá znakový jazyk.
 • V knihovně probíhá kurz znakového jazyka pro širokou veřejnost, kterého se účastní i někteří zaměstnanci knihovny.
 • Knihovna pořádá přednášky a besedy se zdravotní tematikou pro širokou veřejnost.
 • Od roku 2016 nabízí rozvoz knih seniorům a imobilním občanům.
 • Knihovna plánuje další programy pro handicapované – vydání páté „Znakoknihy“, natočení již 19. zvukové nahrávky pro nevidomé děti, přednášky atd.
 • Pro seniory je připravena Virtuální univerzita třetího věku (běží již několik let), stejně jako kurzy počítačové gramotnosti, pokračovat bude i kurz trénování paměti atd.

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

 • Expozice a výstavy jsou bezbariérové, s výjimkou 2. podlaží Kamenářského domu a Dlaskova statku.
 • V krátkodobém výhledu muzeum připravuje realizaci zvukového průvodce.
 • Edukační programy jsou realizovány lektory vždy s ohledem na konkrétní zdravotní postižení jednotlivce či skupiny návštěvníků. Všechny edukační programy jsou určené i pro seniory v plném rozsahu.
 • V roce 2021 jsou realizovány animace a řemeslné dílny k výstavě Na poslední cestě, řemeslné dílny na Dlaskově statku, Den s mineralogem, Lezecké čtvrtky a v rámci stálých expozic zábavně-vzdělávací projekt Cesta kamene.

Oblastní galerie Liberec, p. o.

 • Budova galerie je přístupná všem handicapovaným občanům bez bariér.
 • Všechny edukační programy jsou koncipovány tak, aby je mohly navštívit skupiny handicapovaných žáků (spolupráce s Jedličkovým ústavem v Liberci, p. o.).
 • V koncepci edukačních i volnočasových programů je edukátorkou zohledněn výklad, pohyb ve výstavě, výtvarná aktivita v bezbariérovém ateliéru Kotelna.
 • Pro skupinu seniorů je v plánu samostatný workshop.
 • Komora edukátorů Rady galerií ČR pracuje s manuálem Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění.

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

 • Je instalována Bezbariérová rampa k vedlejšímu vchodu do muzea, 2 výtahy, rampa ve velkém výstavním sále, která zajišťuje bezbariérový přístup na výstavu a zároveň k recepci.
 • Probíhají workshopy k výstavám a expozicím, jednorázové prohlídky pro osoby
  s postižením zraku a sluchu.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.

 • Bezbariérové zpřístupnění zahrady u pobočky archeologického muzea Českolipska - Šatlava v České Lípě.
 • Bezbariérové zpřístupnění 1. NP se stálými expozicemi na pobočce Vísecká rychta a venkovního přístřešku s expozicí "Práce na poli".
 • Muzeum realizuje akce pro seniory v rámci spolupráce s Vlastivědným spolkem Českolipska - přednášky muzejních pracovníků. Připravuje 6 programů ročně.

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326