Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpráva z tiskové konference Krajské nemocnice Liberec, a.s.

01. 08. 2012

 

1)    Uzávěrka hospodaření KNL, a. s., za rok 2011, audit - výroční zpráva

Hospodaření Krajské nemocnice Liberec, a. s., za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 9,705 milionu korun.

Rozdělení zisku schválené Valnou hromadou KNL, a. s.:

95% účet nerozděleného zisku minulých let             9,220 mil. Kč

5% příděl do rezervního fondu                                  0,485 mil. Kč

 

Audit proveden společností VGD Audit s.r.o.

 

Výrok auditora:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Výroční zpráva KNL, a.s. – bude k dispozici, v elektronické podobě je též k dispozici na webových stránkách KNL

 

-       Hospodaření společnosti NELi servis, s. r. o., za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 2,504 milionu korun.

 

2)    Hospodaření KNL, a. s., za 1. polovinu roku 2012

Krajská nemocnice Liberec dosáhla za měsíc červen 2012 kladný hospodářský výsledek ve výši 11,7 milionu korun. Kumulovaný hospodářský výsledek za první polovinu roku 2012 je ve výši 93 tisíc korun. Podařilo se tak vrátit hospodaření nemocnice do kladných čísel.

 

3)    Benátská noc – „očima zdravotníků“

Minulý týden proběhl v libereckém areálu ve Vesci hudební festival Benátská noc, kde se očekávala návštěvnost okolo 30 tisíc diváků. Krajské nemocnice Liberec proto o víkendu posílila služby na traumatologické a interní ambulanci, řada zaměstnanců byla v rámci zvýšené pohotovosti na telefonu a v případě potřeby byla připravena přijet do služby.

 

 

 

Díky zodpovědné přípravě a koordinace činností s ČČK, který zajišťoval zdravotní služby na místě, s ZZS LK a libereckou městskou policií proběhlo vše v nemocnici bez komplikací. Ošetřeno bylo celkem 25 různě zraněných účastníků festivalu.

 

Po celou dobu konání festivalu byla v areálu nemocnice trvale přítomna hlídka Městské policie pro případ problémů s agresivními jedinci.

 

Podobné akce znamenají zvýšené bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu KNL zpracovala TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN, což je účelový dokument k zabezpečení lékařské zdravotní péče, lůžkové kapacity a ambulantní péče nad rámec běžného provozu. Plán je reakcí na bezprostřední následky krizových situací a havárií s dopady na životy a zdraví postižených osob v Libereckém kraji. Smyslem traumatologického plánu je vytvořit ucelený systém poskytování zdravotní péče, organizace řízení a koordinace lékařské péče v případě krizových situací, živelných pohrom, antropogenních havárií nebo i jiných nebezpečí, která ohrožují životy a zdraví osob. Cílem lékařské péče je zachování života, životních funkcí a zmenšení utrpení co možná největšího počtu postižených, a to za situace relativního nedostatku zdrojů a rychlé získání dalších nutných zdrojů pro řešení možných situací.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588