Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktualizace plánu dopravní obslužnosti LK pro období 2012 až 2018

Dne 24. listopadu 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dokument „Plán Dopravní obslužnosti, Aktualizace pro období 2012 – 18“, který zpracovala společnost KORID LK, spol. s r.o. (koordinátor veřejné dopravy) pověřená Libereckým krajem (sml. OLP/3600/2013).

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen „PDOÚ“). Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
  4. harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Nově aktualizovaný dopravní plán Libereckého kraje je však podrobnější. Rada kraje pověřila koordinátora veřejné dopravy, společnost KORID LK, aby revidoval stávající systém dopravní obslužnosti a její organizace i z hlediska provázanosti dopravní koncepce s potřebným množstvím finančních prostředků.

Struktura a cíle PDOÚ

Kapitola

Cíle kapitoly

1 Analýza oblastí Libereckého kraje

Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.

2 Analýza veřejné dopravy v LK

Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz

3 Analýza přepravních potřeb

Analýza apriorní a aposteriorní poptávky

4 Infrastruktura v LK

Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu

5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty

Současný stav smluvních ujednání

6 Standardy dopravní obslužnosti

Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality

7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK

Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení)

8 Informace a systémy veřejné dopravy

Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace

9 Ekonomické zajištění veřejných služeb

Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí

10 Revize cílů PDOÚ

Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

 

Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Z hlediska dopravní dostupnosti pak bude kraj garantovat minimální rozsah spojení všem obcím a udržitelný rozvoj dopravní obslužnosti tam, kde cestující veřejnou dopravu využívají.

Způsob a harmonogram projednání PDOÚ

Projednání

Termín

Rada Libereckého kraje

  • představení materiálu, RK bere na vědomí a postupuje k dalšímu projednání

5. 5. 2015

Zveřejnění materiálu na webu www.korid.cz

13. 5. 2015

Odeslání informativního dopisu o způsobu projednání PDOÚ

13. 5. 2015

Odbory KÚLK, Výbory Zastupitelstva

05-06/2015

Workshop pro Obce – SOLK

9. 6. 2015

Workshop pro Obce – Liberec

zasedací místnost KORID LK

10. 6. 2015

Workshop pro Obce – Liberec

zasedací místnost KORID LK

11. 6. 2015

Workshop pro členy Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje

23. 6. 2015

Termín pro zaslání připomínek

17. 7. 2015

Vypořádání připomínek

07-10/2015

Rada kraje

  • schválení materiálu a způsobu vypořádání připomínek

říjen/2015

Zastupitelstvo kraje

  • schválení materiálu

listopad/2015

 

Připomínky byly shromažďovány do poloviny července a po té jednotlivě prostudovány, případně opakovaně diskutovány a zpracovatel zaujal stanovisko, které je v dokumetnu zapracované. Celkem bylo uplatněno 148 připomínek, z toho jich bylo 50 zapracováno, 12 částečně zapracováno, 69 vysvětleno a 17 nezapracováno. Velkou část připomínek se podařilo vypořádat v souladu s autorem připomínky. Seznam všech připomínek a návrh na jejich vypořádání je přílohou dokumentu. 
Dokument byl taktéž revidován ze strany nezávislých odborných institucí (Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice) a oba posudky jsou kladné. Významné připomínky a návrh na jejich vypořádání je také součástí příloh dokumentu.

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky